Migrationsverket ser fortsatt behov av stabila ekonomiska förutsättningar

Migrationsverket behöver en stabil grundfinansiering de kommande åren. Framför allt som en följd av kriget i Ukraina, men också för att kunna fortsätta arbetet med att korta handläggningstiderna.
– Stabila ekonomiska förutsättningar är också viktigt för myndighetens arbete med reformerna inom migrationsområdet, säger planeringsdirektör Annika Gottberg med anledning av att myndighetens prognos idag lämnats till regeringen.

Redan i april månads prognos utgick Migrationsverket från ett långvarigt krig i Ukraina och att de som flytt till Sverige blir kvar här under en längre tid. Det påverkar både mottagningskostnaderna, som framför allt består av ersättningar till kommuner, regioner och sökande, och Migrationsverkets behov av medel.

Inför höstens budgetproposition föreslår Migrationsverket därför att myndigheten för 2024 tilldelas cirka 4,7 miljarder kronor på förvaltningsanslaget – lika mycket som i år. För 2025 föreslår Migrationsverket en tilldelning på cirka 4,9 miljarder kronor.

För 2024 skulle det innebära 240 miljoner kronor mer än nivåerna i regeringens budgetproposition från hösten 2022. För 2025 innebär det 800 miljoner kronor mer än i budgetpropositionen.

– Skillnaden beror framför allt på konsekvenserna av ett långvarigt krig i Ukraina. På grund av kriget och det osäkra omvärldsläget behöver Migrationsverket fortsatt stabila förutsättningar under de närmaste åren. Det är också avgörande för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att nå författningsstyrda handläggningstider, säger Annika Gottberg.

När det gäller mottagningskostnaderna beräknar Migrationsverket att behovet av medel överstiger nuvarande tilldelning med cirka 2,7 miljarder kronor för år 2025.

Cirka 14 000 ukrainare bedöms söka skydd i år

I den senaste prognosen justeras huvudscenariot för antalet skyddssökande från Ukraina ned något för i år jämfört med föregående prognos, från 15 000 till 14 000. För 2024 är huvudscenariot liksom tidigare att 10 000 ukrainare söker skydd. Hittills i år har drygt 7 500 personer från Ukraina sökt tillfälligt skydd i Sverige.

Färre väntas söka asyl i Sverige

När det gäller antalet asylsökande sänks planeringsantagandet med cirka 2 000 per år för 2023 och framåt. För 2023 och 2024 är prognosen nu att cirka 14 000 personer per år söker asyl här.

– Totalt i Europa har antalet asylsökande ökat kraftigt sedan hösten 2022, men det har haft en begränsad påverkan på Sverige. Under de senaste åren har det skett en påtaglig minskning av Sveriges andel av antalet asylansökningar i Europa. Vi ser att den trenden har fortsatt hittills i år, säger Annika Gottberg.

Sänkt prognos för ansökningar om arbetstillstånd

När det gäller ansökningar om arbetstillstånd sänker Migrationsverket prognosen med totalt mellan 7 000 och 11 000 ansökningar per år under åren 2023 till 2026. Det sker mot bakgrund av det höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare som väntas träda i kraft den 1 oktober i år, enligt förslag från regeringen.

Prognosen i siffror

Migrationsverkets förvaltningsanslag för 2023 uppgår till cirka 4,7 miljarder kronor.

Scena­rier för antalet skydds­sö­kande från Ukraina till Sverige

Scenarier 2023:

 • Lägre scenario: 10 000
 • Huvudscenario: 14 000
 • Högre scenario: 60 000

Scenarier 2024:

 • Lägre scenario: 1 000
 • Huvudscenario: 10 000
 • Högre scenario: 100 000

Huvudscenariot, och det högre scenariot, utgår från att det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet förlängs till den 4 mars 2025. Det lägre scenariot utgår från att det tillfälliga skyddet upphör den 4 mars 2024.

Antal som lämnar landet

Migrationsverket bedömer att cirka 12 000 personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet lämnar Sverige under 2023 och att cirka 8 000 personer gör det under 2024.

Plane­rings­an­ta­ganden för 2023, inkomna ansök­ningar övriga ären­de­ka­te­go­rier

Siffror i parentes avser jämförelse med antagandena för 2023 i prognosen från april i år:

 • Asyl, förstagångsansökningar: 14 000 (16 000)
 • Asyl, förlängningsansökningar: 33 000 (33 000)
 • Studerandeärenden (förstagång och förlängning): 30 000 (30 000)
 • Anknytningsärenden (förstagång och förlängning): 45 000 (45 000)
 • Arbetsmarknadsärenden (förstagång och förlängning): 93 000 (100 000)
 • Medborgarskapsärenden: 80 000 (80 000)

Kommun­mot­tagna och kvot­flyk­tingar

Antalet kommunmottagna beräknas uppgå till cirka 9 400 under 2023. Kommunmottagna omfattar nyanlända med uppehållstillstånd och deras anhöriga samt 900 kvotflyktingar, som Migrationsverket har i uppdrag att överföra till Sverige i år.

Skyddssökande från Ukraina som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ingår inte i prognosen för kommunmottagandet då de är fortsatt inskrivna hos Migrationsverket.

Åter­vän­dande

Antalet självmant utresta (med avslag på asylansökan) beräknas till cirka 4 200 personer under 2023 och cirka 3 800 under 2024. Detta omfattar inte personer från Ukraina som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Läs prognosen i sin helhet Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.