Migrationsverket svarar: så jobbar vi med att återkalla tillstånd

När och varför kan uppehållstillstånd återkallas? Frågan kan väckas av olika anledningar beroende på vilken typ av uppehållstillstånd man har – i den här delen av Migrationsverket svarar förklarar vi hur arbetet med återkallelser fungerar.

Ett uppehållstillstånd beviljas genom ett beslut från Migrationsverket om vissa specifika krav är uppfyllda. Om det i efterhand kommer fram uppgifter som innebär att man inte längre uppfyller kraven kan Migrationsverket besluta att dra tillbaka uppehållstillståndet – det är vad vi kallar för återkallelse. Frågan om återkallelse kan inte endast bli aktuell för personer som har uppehållstillstånd för att bo i Sverige, utan även om man har en statusförklaring eller visering.*

I vilka fall kan Migra­tions­verket besluta om åter­kal­lelse?

Migrationsverket tar emot tips och information i olika former som kan leda till att vi behöver utreda om ett uppehållstillstånd, statusförklaring eller visering ska återkallas. Det kan exempelvis handla om ett tips från en privatperson, en efterkontroll som Migrationsverket utför eller att vi får kännedom om ändringar i folkbokföringen så som ändrade personuppgifter eller avregistrering.

Ett uppehållstillstånd kan återkallas av flera olika anledningar, det bestäms i utlänningslagen. I regel kan ett tillstånd återkallas om den sökande i sin ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för personens uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om man har fått uppehållstillstånd för studier men inte längre studerar. Här nedanför beskriver vi några andra exempel lite närmare.

Åter­kal­lelse på grund av felak­tiga uppgifter

Migrationsverket får återkalla ett uppehållstillstånd om den sökande medvetet har ljugit eller inte berättat om något som hade betydelse för ens uppehållstillstånd.

Åter­kal­lelse på grund av särskilda skäl

I vissa fall får Migrationsverket återkalla ett uppehållstillstånd på grund av särskilda skäl. Det får endast ske om den sökande ännu inte har rest in i Sverige. Det kan handla om att villkoren för ens uppehållstillstånd inte längre är uppfyllda, till exempel att anknytningen till den person man ska flytta till i Sverige har upphört.

Åter­kal­lelse på grund av att man har flyttat från Sverige

Om man har permanent uppehållstillstånd i Sverige men inte längre är bosatt här, eller av någon annan anledning har befunnit sig utomlands under en längre tid, ska Migrationsverket återkalla tillståndet.

I vissa fall kan man ändå behålla sitt permanenta uppehållstillstånd, i sådant fall måste man i förväg anmäla det till Migrationsverket. I det fallet får uppehållstillståndet återkallas tidigast när två år har gått efter det att bosättningen i Sverige har upphört.

En status­för­kla­ring kan åter­kallas utan att uppe­hålls­till­ståndet påverkas

Om man har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asyl betyder det att man först har fått en statusförklaring: flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring. Om Migrationsverket beslutar att återkalla statusförklaringen betyder det inte automatiskt att även uppehållstillståndet återkallas. En persons statusförklaring kan alltså återkallas utan att uppehållstillståndet påverkas.

Diagram återkallade tillstånd

Diagrammet visar hur många uppehållstillstånd som har återkallats varje år under 2020, 2021 och 2022. Den stora skillnaden mellan 2020-2021 och 2022 beror på en stor avarbetning av ärenden som genomfördes under 2020 och som spillde över på 2021.

Återkallelse i siffror

Nedan visar vi med siffror hur arbetet med återkallelser har sett ut de senaste tre åren.

Så många återkallades

Under år 2020 återkallades totalt 11 728 uppehållstillstånd och 291 statusförklaringar. Alla som har uppehållstillstånd har inte en statusförklaring, därför är det en påtaglig skillnad mellan dessa siffror.

Antalet återkallelser ökade något under 2021 då Migrationsverket återkallade 13 933 uppehållstillstånd och 371 statusförklaringar.

Siffrorna från förra året visar istället på en skillnad åt andra hållet då antalet återkallade uppehållstillstånd minskade till 4 478. När det gäller statusförklaringar var siffran dock nästan oförändrad: 370 återkallelser.

Diagram återkallade statusförklaringar

Diagrammet visar hur många statusförklaringar som har återkallats varje år under 2020, 2021 och 2022.

Anledningen till att antalet återkallade uppehållstillstånd var högre under de två första åren är att Migrationsverket under 2020 tog fram uppgifter om hur många som var registrerade som utvandrade av Skatteverket – vilket resulterade i återkallande av permanent uppehållstillstånd för en stor del av dessa personer. Det är ett arbete som tidigare inte gjorts och som spillde över på antalet återkallelser även under 2021.

De vanligaste tillstånden som återkallas

När det gäller vilken typ av tillstånd som återkallas har det sett ungefär likadant ut över de senaste tre åren. Under 2020 och 2021 stod uppehållstillstånd på grund av anknytning, arbete och asyl för de flesta återkallelserna, anknytning låg högst upp följt av de andra två grupperna. Under 2022 såg siffrorna nästan likadana ut – men här var de flesta återkallade tillstånden arbetstillstånd istället för anknytning.

Detta händer nu och framåt

Arbetet med återkallelse av uppehållstillstånd är idag en mer prioriterad fråga än tidigare på Migrationsverket. Prioriteringen är en del i myndighetens arbete för att genomföra regeringens förändringspolitik på migrationsområdet.

Uppdrag från regeringen

Ett av Migrationsverkets uppdrag från regeringen är att vidta åtgärder för att stärka arbetet med återkallelse av uppehållstillstånd. Syftet med uppdraget är att systemet med den reglerade invandringen inte får missbrukas.

Regeringen har även gett myndigheten i uppdrag att se över om automatiserade system och andra handläggningsstöd kan användas i större utsträckning och på så sätt effektivisera arbetet.

I slutet av juni lämnade Migrationsverket in en slutrapportering av uppdraget till regeringen.

Här finns regeringsuppdraget att läsa i sin helhet: Uppdrag att stärka arbetet med ärenden om återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete med Skatteverket

Migrationsverket har idag ett samarbete med Skatteverket som innebär en automatisk överföring av information gällande personer med permanenta uppehållstillstånd som har registrerats som utvandrade. Framåt ser man att en liknande automatisering som för de som har permanent uppehållstillstånd skulle kunna utvecklas för att omfatta även personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Riksrevisionen granskar

Just nu genomför Riksrevisionen en granskning av systemet för att återkalla uppehållstillstånd, i syfte att kontrollera om systemet fungerar effektivt. Bakgrunden till granskningen är att brister i systemet bland annat kan ge konsekvenser som felaktiga utbetalningar ur välfärdssystemen. Det kan även påverka det brottsförebyggande arbetet. Resultatet av granskningen planeras att publiceras i november 2023.

 

* En person som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på grund av att man behöver skydd får en statusförklaring om man omfattas av någon av de definitioner som står i utlänningslagen. Visering är det man i vardagligt tal kallar för visum. En sådan utfärdas för tillfälliga besök i Sverige.