Det ska bli svårare att missbruka tillstånd för studier

Ökade språkkrav, utvecklad prövning av studieavsikt och en gemensam modell för rapportering av studieavbrott som alla lärosäten följer. Det är några av åtgärderna som Migrationsverket och Sveriges universitets- och högskoleförbund enskilt eller tillsammans lägger fram.

Enligt uppdrag i årets regleringsbrev från regeringen ska Migrationsverket tillsammans med universitet och högskolor utveckla och effektivisera arbetet med att säkerställa att missbruk av uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning försvåras.

– Målet med våra prioriterade åtgärder är att skapa en stor mängd förändringar som sänker incitamentet för missbruk av uppehållstillstånd för studier och samtidigt gör det mer attraktivt för seriösa studenter, säger processledare Markus Filipsson vid digitaliserings- och utvecklingsavdelningen.

Studenter ska studera

Det händer att personer som får uppehållstillstånd för att studera i Sverige istället använder tillstånden för att arbeta eller göra något annat. För att ha ett uppehållstillstånd för studier i Sverige behöver man ha för avsikt att studera här. För att utreda studieavsikten gör Migrationsverket i viss utsträckning intervjuer med de antagna innan de beviljas uppehållstillstånd men uppföljningar har visat att effekten är begränsad.

Exempel på föreslagna åtgärder

  • Migrationsverket ska se över sitt arbetssätt för att bland annat öka precisionen i utredningen och därmed utreda rätt ärenden.
  • Ett utökat språkkrav i engelska vilket redan beslutats av Sveriges universitets- och högskoleförbund.
  • Kartlägga hur överföringen av information mellan till exempel Migrationsverket, sökande, lärosätena, Skatteverket, Försäkringskassan och polisen hanteras och förbättra den där det är möjligt.
  • Tillåta studenter att vistas längre tid utanför Sverige utan att riskera att förlora sitt uppehållstillstånd, så länge utlandsvistelsen är en del av studierna (en redan genomförd åtgärd).
  • Säkerställa att det finns gemensamma rutiner och system för inrapportering av studieavbrott mellan myndigheterna och lärosätena.
  • Studenter på kandidat- och mastersnivå ska kunna beviljas tillstånd upp till två år i taget istället för ett som idag.
Slutrapportering av uppdraget till regeringen ska göras senast den 1 april nästa år.

Läs rapporten

Delredovisning: Åtgärder för att minska missbruk av uppehållstillstånd för studier Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.