Migrationsverket, polisen och Kriminalvården fördjupar samarbetet kring återvändande

Som ett led i arbetet för att öka återvändandet har medarbetare från Polismyndigheten och Kriminalvården tillfälligt flyttat in i Migrationsverkets lokaler.
– Genom att sitta tillsammans hoppas vi kunna korta kontaktvägarna och förbättra samarbetet, säger Oskar Ekblad, sektionschef vid Migrationsverket.

Att öka återvändandet, så att fler av dem som fått beslut om utvisning reser tillbaka till sina hemländer, är en prioriterad fråga för regeringen. Både Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården har i uppdrag att arbeta för det och samverkar på olika sätt kring återvändandefrågor.

Nu har ytterligare ett steg tagits, genom att medarbetare från polisen och Kriminalvården tillfälligt flyttat in i Migrationsverkets lokaler. Under några dagar per vecka kommer de att sitta tillsammans med medarbetare som arbetar operativt med återvändandefrågor på Migrationsverket.

– Vi gör det här mot bakgrund av regeringens tydliga fokus på att öka återvändandet. Genom att samlokalisera vissa operativa resurser hoppas vi få en högre effekt i samarbetet och kunna nå de mål regeringen satt upp, säger Oskar Ekblad.

Kortare kontaktvägar och ett underlättat informationsutbyte är två väntade vinster med samlokaliseringen. Den ska även användas för att prioritera, planera och samordna, exempelvis när det gäller användandet av förvarsplatser och flygcharter. Gruppen kommer också att arbeta fram gemensamma lägesbilder och analyser.

Upplägget med samlokalisering gäller i nuläget fram till årsskiftet, men kan förlängas till den 30 april nästa år. Den utgår från gällande regelverk och innebär ingen utökning av vilken information som får delas mellan myndigheterna.

Fakta: Återvändande

Återvändande är när en person har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som innebär att denne är skyldig att lämna Sverige och Schengenområdet. Om personen inte följer beslutet kan Migrationsverket överlämna ärendet till polisen. Överlämnandet kan ske på två grunder: antingen för att det behövs tvång för att verkställa beslutet, eller för att personen håller sig undan och måste efterlysas. Migrationsverket avslutar återvändandeärendet när personen har rest ut eller om ärendet lämnas över till polis för verkställighet.

Migrationsverket har flera uppdrag av regeringen som berör återvändande. Bland annat har Polismyndigheten och Migrationsverket ett särskilt uppdrag om att öka återvändandet från Sverige till tredje land med 50 procent fram till 2023.

Läs mer och se statistik kring återvändande:

Migrationsverket svarar: Så många reser tillbaka till sitt hemland