Minskat antal uppehållstillstånd 2023

Totalt beviljade Migrationsverket 102 000 ansökningar om uppehållstillstånd förra året. Det är en minskning med 40 000 jämfört med året innan. Flest tillstånd beviljades för arbete, till anhöriga och för studier medan den historiskt stora kategorin asylsökande fortsätter att minska. Samtidigt nästan fördubblades antalet återkallade tillstånd jämfört med 2022.

Under förra året beviljade Migrationsverket totalt cirka 102 000 uppehållstillstånd till personer som ansökte för första gången. Det gäller alla ärendekategorier, och kan jämföras med cirka 142 000 tillstånd under 2022.

Av 2023 års beviljade tillstånd var närmare 36 000 uppehållstillstånd för arbete och cirka 25 000 tillstånd baserade på familjeanknytning.

Knappt 17 000 förstagångsansökningar om skydd beviljades, varav närmare 11 000 till personer från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Antalet som beviljades skydd 2023 minskade avsevärt, vilket framför allt beror på att färre ukrainare sökte skydd i Sverige jämfört med 2022, men Sverige tog också emot färre kvotflyktingar än 2022.

– Medan det skedde en kraftig ökning av antalet asylsökande till andra EU-länder under 2023 såg vi en fortsatt minskning i Sverige, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Återvändande och återkallelser i fokus

Under året har Migrationsverket haft fokus på insatser som syftar till att öka effektiviteten i verksamheten. Återvändande är ett område som stått i fokus, och myndigheten har också intensifierat arbetet med att återkalla tillstånd. Under 2023 återkallades närmare 11 000 uppehållstillstånd och statusförklaringar för personer som inte längre uppfyllde kraven. År 2022 var motsvarande siffra drygt 4 800.

– Framåt är målet precis som tidigare att korta våra handläggningstider i olika ärendekategorier och att samtidigt få fler som saknar rätt att vara i Sverige att återvända, bland annat genom ökat nyttjande av förvarsplatser och återvändandecenter, säger Maria Mindhammar.

Fler fick förlängda arbetstillstånd

Antalet beviljade förstagångsansökningar om arbetstillstånd minskade 2023 jämfört med föregående år. Under året beviljades drygt 36 000 tillstånd inom kategorin arbetstillstånd, att jämföra med cirka 41 000 förra året.

Samtidigt nästan fördubblades antalet beviljade förlängningsansökningar inom arbetsmarknad – från cirka 22 000 beviljade tillstånd år 2022 till cirka 41 000 under 2023.

– Att antalet beslut om förlängningar ökade under 2023 beror bland annat på att det var fler anställda som arbetade med detta och kunde arbeta ner balanserna av förlängningar, säger Maria Mindhammar.

Bärplockare och plantörer samt it-arkitekter/systemutvecklare/testledare var de största yrkesgrupperna inom arbetstillstånd (förstagångsansökningar). Flest arbetstagare kom från Thailand och Indien.

Färre sökte och beviljades medborgarskap

Antalet ansökningar om medborgarskap minskade förra året, liksom antalet beviljade medborgarskap. Närmare 70 000 personer beviljades svenskt medborgarskap 2023, jämfört med nästan 90 000 personer 2022.

Närmare 16 000 personer beviljades uppehållstillstånd för studier, vilket är något fler än föregående år. Under 2022 beviljades cirka 14 500 personer uppehållstillstånd för att studera i Sverige.

FAKTA

Statistik - beviljade förstagångsansökningar uppehållstillstånd

År

2023

2022

Anknytning

25 110

20 990

Arbetsmarknad

36 514

41 396

EU/EES

6 731

7 883

Skydd*

16 810

56 622

Studier

15 825

14 537

Verkställighetshinder

1 149

751

Totalt uppehållstillstånd

102 139

142 179

Medborgarskap

68 168

89 967

*I siffran ”Skydd” ingår, utöver asylsökande, 11 000 personer som fått skydd enligt massflyktsdirektivet och 297 kvotflyktingar som uttagits enligt UNHCR:s program för vidarebosättning. Motsvarande siffror 2022 var 47 566 som fått skydd enligt massflyktsdirektivet och 3 744 kvotflyktingar.