Arbetet för att upptäcka och hantera poten­ti­ella säker­hetshot har utveck­lats

Ekot rapporterar idag om ett iranskt par som utvisats från Sverige efter att ha varit misstänkta för stämpling till terroristbrott. Enligt Ekot ska Migrationsverket ha fått tips om mannen, som liksom kvinnan beviljades skydd som afghansk medborgare.
– Under flera år har vi, tillsammans med Säpo, gjort ett omfattande arbete för att förbättra myndighetens förmåga att upptäcka och hantera potentiella säkerhetshot, säger Sara Åhman, chef för Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Sveriges radio rapporterar idag om ett iranskt par som misstänks ha varit agenter för Irans militära underrättelsetjänst och planerat mord på judar i Sverige. Paret, som nu utvisats, beviljades asyl i Sverige 2017 som afghanska medborgare. Enligt Ekot ska Migrationsverket ha fått tips om att mannen var iranier och arbetade för den iranska underrättelsetjänsten.

– Jag förstår de reaktioner medierapporteringen väcker. Det är lätt att i efterhand se att utgången i ärendena borde ha varit en annan. Vår bedömning är att vi följde våra rutiner. Migrationsverket fattar beslut baserat på den information vi har vid det aktuella tillfället. Det handlar alltid om en form av bevisvärdering. I efterhand kan vi se att bedömningen kunde ha gjorts annorlunda i det här fallet och det är naturligtvis beklagligt, säger Sara Åhman.

Arbetet med säker­hets­ä­renden har utveck­lats

Migrationsverket har en skyldighet att hjälpa Säkerhetspolisen i deras arbete att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet och i frågor som rör terrorism. Under en längre tid har Migrationsverket, tillsammans med Säkerhetspolisen, gjort ett omfattande arbete för att förbättra förmågan att upptäcka och hantera potentiella säkerhetshot. Bland annat har särskilda handläggningsstöd tagits fram och en ordning med regelbundna regionala föredragningar för Säkerhetspolisen i enskilda ärenden etablerats.

– Idag har vi också särskilda regionala operativa kontaktpersoner, och särskilt specialiststöd när det gäller ärenden som indikerar på att personen kan utgöra ett säkerhetshot eller kan ha varit delaktig i annan allvarlig brottslighet som exempelvis krigsbrott. Vi har också ett kontinuerligt informationsutbyte med Säkerhetspolisen, i enlighet med den lagstiftning som finns. Vi arbetar tillsammans med dem för att utveckla våra processer ytterligare, säger Sara Åhman.

Så hanteras poten­ti­ella säker­hets­ä­renden

Information och indikationer som kan vara intressanta för Säkerhetspolisen kan komma in till Migrationsverket på olika sätt. Det uppmärksammas ofta genom myndighetens samtal med sökande, men kan även ske genom exempelvis tips från allmänheten.

Om det kommer in ett tips som kan knytas till en person med ett öppet ärende, så vidarebefordras det i första hand till den enhet som handlägger ärendet.

– Finns det något som tyder på att personen kan utgöra ett säkerhetshot ska ärendet föredras för Säkerhetspolisen. Det sker genom kontakt med våra regionala operativa kontaktpersoner och är beskrivet i särskilda rutiner, säger Sara Åhman.

Om ett tips gäller en person som har ett avslutat ärende vidarebefordras informationen till berörd region för hantering och eventuell åtgärd.

Anonyma tips, som inte går att knyta till en viss person eller ett visst ärende, ska förmedlas till en särskild funktion inom den nationella operativa avdelningen (NOA). Där fortsätter man sedan arbetet med att bearbeta och identifiera tipset, och informerar vid behov även Säkerhetspolisen.

NOA samordnar arbetet

NOA samordnar Migrationsverkets arbete och förmåga som rör potentiella säkerhetshot i samtliga migrationsprocesser. På avdelningen finns också den enhet som hanterar säkerhetsärenden.

Avdelningen samordnar även myndighetens bidrag till brottsbekämpning i flera andra delar, till exempel arbetet mot den organiserade brottsligheten, arbetslivskriminalitet och människohandel.

– Samtidigt är det viktigt att betona att det i högsta grad är ett gemensamt arbete som rör många delar av myndigheten – inte minst regionerna som handlägger ärendena, säger Sara Åhman.

Läs mer

Migra­tions­verket svarar: så arbetar vi för att upptäcka säker­hetshot