Årsredovisning 2023 har lämnats till regeringen

Återvändande, kortare handläggningstider och förbättrad service var några av de uppgifter som Migrationsverket prioriterade under 2023.

– Under 2024 vill vi fortsatt korta våra handläggningstider i olika ärendekategorier och samtidigt få fler som saknar rätt att vara i Sverige att återvända, säger Maria Mindhammar.

I skuggan av kriget i Ukraina fortsatte asylsökningarna i Sverige att minska samtidigt som tillståndsprövning på grund av anknytning, arbete och studier växte som del av Migrationsverkets verksamhet. Nära 180 000 tillståndsbeslut fattades, varav 109 000 i kategorin arbetsmarknad.

– Vi fattade fler beslut om arbetstillstånd än någonsin tidigare och minskade antalet öppna ärenden inom det ärendeslaget kraftigt. Det i kombination med ett nytt arbetssätt gör att vi står väl rustade för att korta handläggningstiderna och främja kvalificerad arbetskraft under 2024, säger Maria Mindhammar.

Åter­vän­dande en prio­ri­terad fråga

Antalet personer som lämnade landet självmant ökade något jämfört med föregående år. Migrationsverket har ett tydligt uppdrag från regeringen att fortsätta arbeta intensivt med återvändande.

En del i att öka återvändandet är myndighetens arbete för att öka antalet förvarsplatser. Vid årets slut uppgick antalet platser till 567 vilket var i enlighet med regleringsbrevet. Arbetet med att öka antalet platser fortsätter 2024.

Antalet beslut om återkallelse, både vad gäller statusförklaring och tillstånd, mer än fördubblades jämfört med 2022. Migrationsverket har under året tydligt prioriterat ärenden om återkallelse, både i det operativa arbetet och i utvecklingen av processen.

Ett annat uppdrag under 2023 var att öka återvandringen, alltså att få personer med uppehållstillstånd att lämna Sverige för sitt hemland.

– Det här är ett uppdrag med stora utmaningar och här pågår en utredning som regeringen tillsatt för att se över hur återvandring kan stimuleras med ekonomiska incitament och andra medel, säger Maria Mindhammar.

Förbättrad service på myndigheten

Andelen besvarade telefonsamtal till Migrationsverket ökade markant under 2023 och svarstiden på mejl och säkra meddelanden minskade kraftigt. Den förbättrade förmågan att omhänderta frågor per telefon, mejl och säkra meddelanden medförde att behovet av upprepade kontakter minskade, vilket antas vara en orsak till att det totala antalet inkomna telefonsamtal sjönk.

Samarbetet med Statens servicecenter har utvecklats under året och ytterligare orter har anslutits. I de digitala kanalerna visade undersökningar att sökande är nöjda med service och e-tjänsten Min sida.

– Vi tror på en utveckling av våra digitala tjänster för att öka möjligheterna för sökande att själva hitta information, besvara frågor och ta sina ärenden framåt i processen, säger Maria Mindhammar.

Samarbete med andra myndigheter

Flera myndighetsgemensamma satsningar pågick under 2023, bland annat mot organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet. Migrationsverket fortsätter att bistå i arbetet för att upptäcka säkerhetshot, utreda krigsförbrytelser och människohandel.

Migrationsverket har under senare år ökat ansträngningarna för att minska andelen felaktiga utbetalningar till asylsökande. Myndigheten bidrog också till myndighetsgemensamma insatser för att minska fusk och felaktiga utbetalningar inom hela välfärdssystemet.

– Vi är inte nöjda med vårt eget resultat när det gäller felaktiga utbetalningar till asylsökande, särskilt inte med tanke på att det är vi själva som orsakar en majoritet av felaktigheterna. Men jag är försiktigt positiv till utvecklingen framåt med tanke på de åtgärder vi vidtar både internt och i samarbete med andra myndigheter, säger Maria Mindhammar.

Läs hela Årsredovisningen 2023 Pdf, 9.3 MB.