Antalet upptäckta fall av misstänkt människohandel ökade 2023

Under förra året upptäckte Migrationsverket drygt 570 fall av misstänkta människohandel – en ökning jämfört med 2022. Framförallt identifierades fler ärenden inom processen för arbetstillstånd.

Totalt identifierade Migrationsverket 576 fall av misstänkt människohandel under 2023. Det kan jämföras med 515 misstänkta fall under 2022 och 261 fall under 2021. Migrationsverket har sedan tidigare i uppdrag av regeringen att bidra till arbetet mot människohandel och liknande brott. De senaste åren har det inom myndigheten genomförts en rad kompetenshöjande insatser för att bättre kunna identifiera misstänkta fall. Som en följd av det har antalet identifierade fall ökat över tid.

Flest misstänkta fall inom arbetstillstånd

Av samtliga fall som identifierades under 2023 var nästan 230 fall ärenden där personer utnyttjats inom bärplockarbranschen. Migrationsverkets myndighetssamverkan och arbete med den branschen fortsätter.


Antal fall av misstänkt människohandel/människoexploatering som Migrationsverket identifierade under 2023 uppdelat på kön och ålder.

Kön/ålder

Antal fall

Män

360

Pojkar

14

Kvinnor

216

Flickor

8

Totalt

576