Domstol ger spårbytare rätt till bistånd

Kan asylsökande som fått avslag och istället söker arbetstillstånd fortsätta att ansöka om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA? Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har nyss avgjort frågan – svaret är ja.

– Vi välkomnar de här klara och tydliga avgörandena även om förvaltningsdomstolen gör en annan tolkning av lagen än vi själva gjort. En omedelbar effekt är att vi inte kan skriva ut personer som sökt spårbyte ur våra boenden, säger rättschef Carl Bexelius.

Asylsökande som får avslag på sin ansökan och har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut har rätt att inom två veckor söka uppehållstånd på grund av arbete och därmed göra ett så kallat spårbyte. Den fråga som då uppstår är om ett spårbyte innebär att rätten till ekonomisk ersättning och boende upphör.

– Vår bedömning var att spårbytare inte längre var asylsökande eftersom frågan om deras skyddsbehov var slutligt avgjord. Därför ansåg vi att de inte omfattas av LMA och saknar rätt till ersättning och boende, säger rättschef Carl Bexelius.

Nu har HFD tagit upp och prövat frågan. Beskedet som ges i två färska avgöranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är klart och tydligt, domstolen skriver bland annat: "Att (sökanden) ansökte om uppehållstillstånd för arbete innebär inte att han upphörde att vara asylsökande... Det var därför fel av Migrationsverket att avslå hans ansökan om dagersättning på den grunden".

HFD:s domar innebär att personer som fått avslag på sin asylansökan och istället söker arbetstillstånd har rätt till bistånd enligt LMA, om man sedan har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag är en annan fråga eftersom en arbetsinkomst påverkar rätten till ekonomiskt stöd. Sökanden har också rätt att bo i Migrationsverkets boende och få behålla sitt LMA-kort.

Om man ansöker om spårbyte kommer rätten till bistånd att gälla under prövningstiden fram tills man får uppehållstillstånd eller när arbetstillståndsansökan avslås och utvisningsbeslutet kan verkställas. Förra året ansökte drygt 2000 personer för första gången om att byta spår från asyl till arbetstillstånd.