Migrationsverket förbereder för reformerat mottagningssystem – nu upphandlas boendeplatser

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att förbereda inrättandet av mottagningscenter för asylsökande. För att möta dessa och andra framtida förändringar i boendesystemet för asylsökande upphandlar myndigheten nu ett nytt ramavtal för minst 4 500 boendeplatser.
– Mottagningssystemet för asylsökande kommer att genomgå stora förändringar framöver och vi börjar nu förbereda för det, säger Sara Åhman, chef för Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Den 31 maj ska resultatet av regeringens utredning om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande presenteras. Men redan nu har Migrationsverket fått i uppdrag att förbereda reformeringen av mottagningssystemet, som kräver stora förändringar i boendebeståndet för asylsökande.

Uppdraget innebär att Migrationsverket ska planera och genomföra anpassningar av myndighetens boendebestånd, och även presentera en plan för hur det framtida behovet av boenden som myndigheten ansvarar för kan tillgodoses. Redovisning av uppdraget ska ske den 31 oktober.

Nytt ramavtal för kollek­tiva bostäder upphandlas

För att kunna bemöta behov och förändringar i mottagnings- och boendesystemet för asylsökande påbörjar Migrationsverket nu en upphandling av nytt ramavtal för kollektiva bostäder. Det handlar om minst 4 500 platser som ska skötas av privata tjänsteleverantörer och nyttjas om behov uppstår.

Antalet asylsökande till Sverige har under de senaste åren minskat och i dagsläget har Migrationsverket en boendekapacitet på 15 000 platser som drivs i egen regi.

– Migrationsverket ska inte utöka antalet boendeplatser i dagsläget, utan det handlar om att ha ett ramavtal på plats som ger oss möjligheten att avropa platser om behov uppstår, säger Kenneth Karlsson, enhetschef på enheten för tillfälliga bostäder.

Möjlighet att planera och vara förbe­redda

En fördel med att ha ett ramavtal på plats är att det finns tid och möjlighet att hitta bra samverkansformer med berörda kommuner.

– Eftersom vi inte befinner oss i ett akut behov av platser just nu, hinner vi påbörja en dialog med både kommun och civilsamhälle i de kommuner som blir aktuella, säger Kenneth Karlsson.

Det är privata tjänsteleverantörer som upphandlingen vänder sig till och kommuner behöver inte iordningsställa platser med anledning av upphandlingen. Exakt hur och i vilken omfattning de berörda kommunerna påverkas, utifall ett avrop görs, är i detta skede för tidigt att svara på.

Migrationsverket behöver inte betala för upphandlade platser enligt ramavtalet förrän de används, utan det är först när och om de nyttjas.

Samtidigt lämnas inga garantier för att ramavtalet kommer nyttjas om inte behovet uppstår under tiden som ramavtalet är giltigt.

Geogra­fisk place­ring utifrån anbud och ställda krav

Upphandlingen riktar sig mot privata aktörer i länen Skåne, Kronoberg, Örebro, Halland, Västra Götaland, Värmland, Norrbotten, Västernorrland, Uppsala, Västmanland, Stockholm och Västerbotten.

– Men det är för tidigt att säga exakt var boendena kommer att finnas. Det beror på vilka anbud som kommer in och vilka som lever upp till de i upphandlingen ställda kraven, säger Kenneth Karlsson.

Upphandlingen påbörjades 7 mars och finnas tillgänglig i Migrationsverkets upphandlingssystem Tendsign.

Migrationsverket - Upphandlingar - Mercell Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa regerings tilläggsdirektiv till utredningen om ett ordnat initialt mottagande för asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Uppdrag att förbe­reda för refor­merat mottag­nings­sy­stem

Regeringen vill avskaffa den nuvarande ordningen med eget boende och att asylsökande som regel ska bo i mottagnings- eller återvändandecenter. I stället för lägenhetsboenden ska i huvudsak kollektiva boenden användas.

För att förbereda för det reformerade mottagningssystemet får Migrationsverket nu i uppdrag att planera och genomföra anpassningar av myndighetens boendebestånd. I uppdraget ingår även att presentera en plan för hur det framtida behovet av boenden som myndigheten ansvarar för kan tillgodoses.

Mottagningscenter bör, enligt uppdraget från regeringen, som utgångspunkt vara så stora att det går att inrätta lokaler för asylprövning i anslutning till dem. Vid planeringen av mottagningscentren ska Migrationsverket även väga in de långsiktiga regionala arbetsmarknadsförutsättningarna för de som sedan beviljas uppehållstillstånd.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2024.

Läs mer om uppdraget i regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphand­lingen av ramavtal för boen­de­platser

De anläggningar som kan teckna avtal ska, med vissa möjligheter till undantag, kunna erbjuda minst 75 platser. Ambitionen är att uppnå minst 4 500 avtalade platser.

Avtalet avser en heltäckande tjänst som bland annat inkluderar måltider (inklusive servering och utrymmen för dessa), utrustade boenderum, hygienutrymmen, tvättrum, lekutrymmen, utrymmen för socialt umgänge, bevaknings- och säkerhetstjänster, bemanning och arbetsutrymme för Migrationsverkets personal.