Plan för fler förvarsplatser klar

Migrationsverket har nu redovisat till regeringen hur utbyggnaden av antalet förvarsplatser kan se ut de närmaste åren. Det finns en konkret plan för upp till 750 platser och målet är 1 000 platser totalt. Samtidigt fortsätter myndigheten utvecklingsarbetet för att skapa en tryggare och säkrare miljö för personal och förvarstagna.

Regeringens målsättning är att Migrationsverkets förvar ska ha totalt 1 000 platser för personer som ska återvända. Nu har Migrationsverket enligt uppdrag redovisat en plan till regeringen för hur och var antalet platser ska utökas.

– En utökad förvarskapacitet är en viktig del i arbetet med att öka återvändandet för såväl Migrationsverket som Polismyndigheten. Med de ekonomiska resurser vi har fått kommer vi att kunna öka till cirka 750 platser de kommande åren, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Ökningen sker i flera steg. Utöver tidigare aviserad utökning vid förvaren i Mölndal och Flen planerar Migrationsverket att bygga 80 nya förvarsplatser i närhet till Arlanda (se faktaruta nedan). Redovisningen visar både hur det ska gå till och hur kapaciteten skulle kunna öka med ytterligare drygt 250 platser.

– För att uppnå 1 000 platser krävs både ekonomiskt tillskott och ett tydligt och tidigt besked så att vi samlat kan börja planera för en större utbyggnad och lokalisering av kapaciteten i god tid, säger Maria Mindhammar.

För den framtida utbyggnaden har Migrationsverket identifierat tre områden som särskilt lämpliga: i närheten av Arlanda flygplats, Malmö och Luleå.

Samråd i frågan har skett med bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården och dialoger kommer att fortsätta även med andra aktörer – kommunala, statliga och privata – som kan komma att beröras av en utbyggnad.

Det är många faktorer som behöver tas i beaktande i planeringen av fortsatt utbyggnad. Parallellt med att skapa fler förvarsplatser har Migrationsverket i uppdrag av regeringen att planera för ett reformerat mottagningssystem och att etablera återvändandecenter, vilket kan komma att påverka var de nya förvarsplatserna ska placeras.

Även EU:s migrations- och asylpakt som nyligen godkänts i EU-parlamentet kan komma att påverka hur Migrationsverket behöver utveckla förvarsverksamheten och anpassa lokaliseringen av förvar.

Samtidigt som antalet platser på förvaren ska utökas fortsätter också utvecklingsarbetet för att bedriva förvarsverksamheten på ett tryggt och säkert sätt för både medarbetare och förvarstagna.

– Vi befinner oss i en period av kraftig expansion av förvaren och då är det viktigt att behålla vårt fokus på arbetsmiljö, kompetensutveckling och säkerhet på förvaren – inte minst för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare nu och framåt, säger Maria Mindhammar.

Här kan du läsa hela redovisningen till regeringen Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fakta – förvar

Beslut om förvar används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig för att kunna genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning (beslut om återvändande). Migrationsverket arbetar i första hand med att förmå den enskilda individen att medverka till ett självmant återvändande. När det behövs och är lämpligt används förvar som en del av de möjligheter som Migrationsverket har för att verkställa ett beslut om återvändande.

Beslut om förvar kan även fattas av en domstol eller av Polismyndigheten. Polismyndigheten ansvarar för återvändandet för en stor del av de personer som sitter i Migrationsverkets förvar.

Så ser planen för utbyggnad ut

Under 2022 utökades förvarskapaciteten till 567 platser

I december 2023 beslutades att inrätta ytterligare 96 platser (26 i Mölndal hösten 2024 och 70 platser i Flen till slutet av 2025). Därefter finns totalt 663 förvarsplatser.

Ny plan april 2024: Ytterligare 80 förvarsplatser inom ramen för befintliga medel i närhet till Arlanda. Totalt: 743 platser.

För att bygga ut ytterligare drygt 250 platser till regeringens målsättning om 1 000 platser behöver ytterligare medel tillskjutas (alternativ Arlanda, Malmö, Luleå).