Nya arbets­mark­nads­regler – vad säger Migra­tions­verket?

Migrationsverket har i dagarna yttrat sig om regeringens utredning om nya regler för arbetskraftsinvandring. Utredningen föreslår bland annat införande av lönekrav, möjlighet att exkludera vissa yrken från arbetstillstånd och avskaffande av så kallat spårbyte. Vidare föreslår utredaren flera åtgärder för att främja högkvalificerad arbetskraft.

Syftet med förslagen i utredningen är att både skärpa villkoren för arbetskraftsinvandringen och främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

– Det här en viktig utredning som kan få stor betydelse för många personer och för arbetsmarknaden i Sverige, säger rättschef Carl Bexelius.

Nya moment fordrar tydliga regler

Överlag ser myndigheten positivt på förslagen men ser viss risk att delar innehåller otydligheter som öppnar upp för skilda tolkningar och osäkerheter. Förslagen medför nya moment i prövningen, och tvetydiga regler i ett redan invecklat system kan leda till svårigheter i prövningen med risk för längre handläggningstider.

– Sverige har redan idag komplexa regler för arbetskraftsinvandring. De förtydliganden som vi efterfrågar kan bidra till ett mer förutsebart regelverk, effektivare handläggning och större digitalisering, säger rättschef Carl Bexelius.

Lönekrav och undantag från lönekrav

Migrationsverket är positivt till utredningens förslag om utformning av lönekravet som utgår från medianlönen (idag 34 200 kronor), främst för att det är en tydlig och transparent regel. Utredaren föreslår att vissa yrken ska kunna undantas från lönekravet när det råder nationell eller regional brist. Det är ett nytt krav som kommer att få stor betydelse för dem som söker arbetstillstånd i Sverige.

– Vi bedömer att det är mycket viktigt att reglerna om lönekrav och undantag från detta krav är tydliga och inte lämnar utrymme för olika tolkningar för att handläggningen av ärenden inte ska påverkas negativt. Vi tar inte ställning till nivån på lönekravet men vi anser att en utgångspunkt från medianlönen blir tydligt för sökanden och enklare för myndigheten att tillämpa, säger Carl Bexelius.

En förteckning över yrken som ska undantas lönekravet kommer att uppdateras årligen av regeringen. Det ska göras utifrån Migrationsverkets förslag som i sin tur bygger på Arbetsförmedlingens yrkesprognoser.

Migrationsverket välkomnar förslaget att läkare och vissa andra legitimerade vårdyrken kan undantas från lönekravet.

Vissa yrken ska inte kunna få arbets­till­stånd

Utredningen föreslår att vissa yrkesgrupper ska kunna exkluderas från möjligheten att få arbetstillstånd.

– Vi välkomnar det här förslaget som är viktigt för att motverka människoexploatering och för att främja myndigheterna satsning att gemensamt bekämpa arbetslivskriminalitet, säger Carl Bexelius.

Spår­byte slopas

Möjligheten för före detta asylsökande att efter avslag på asylansökan ansöka om och beviljas arbetstillstånd inifrån Sverige kallas spårbyte. Utredaren föreslår att systemet med spårbyte ska försvinna, vilket innebär att den som fått avslag på sin asylansökan måste följa beslutet och lämna Sverige innan den kan söka om och beviljas arbetstillstånd.

Migrationsverket pekar på vissa risker som förändringen skulle medföra; dels att de före detta asylsökande skulle välja att stanna i landet och arbeta illegalt dels att de i mindre utsträckning skulle medverka till att klarlägga sin identitet under asylutredningen.

Främja högkva­li­fi­cerad arbets­kraft

Utredaren föreslår en rad åtgärder i syfte att främja rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. Migrationsverket ställer sig positivt till förslagen.

– I kombination med vår nya modell för hantering av arbetstillstånd kommer de här ändringarna att underlätta för oss att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring – ett av våra främsta uppdrag, säger Carl Bexelius.

Migrationsverket välkomnar också förslaget om att nyfödda barn till personer med vissa typer av tillstånd för arbete ska få ansöka om och beviljas tillstånd inifrån landet.

Länk till remissvar rörande SOU 2024:15 Nya regler för arbetskraftsinvandring Pdf, 209.1 kB.