Hur ska Migra­tions­verket samar­beta med orga­ni­sa­tioner utan att motstri­diga budskap ges?


2015-05-25

Dnr 1.3.1-2015-53643

Organiserad sysselsättning, OS, är ett strategiskt utvecklingsområde inom Migrationsverket. Inom ramen för OS har mottagningsenheterna i Stockholm genomfört en försöksverksamhet som kallas Mötesplats - Samhällsinformation, arbete och praktik.

Mötesplatsen finns i Migrationsverkets egna lokaler eller en lokal som hyrs externt. Inriktningen för försöksverksamheten är arbete, praktik och samhällsinformation från myndigheter och lokala organisationer samt riktad information till olika grupper, t.ex. personer som fått uppehållstillstånd.

Syftet med Mötesplats är

 • Att ge sysselsättning i form av samhällsinformation utifrån olika gruppers behov
 • Att öka kunskapen hos externa aktörer om asylsökandes möjligheter att arbeta och praktisera
 • Att öka kunskapen hos asylsökande om möjligheterna att arbeta och praktisera. Inkluderar information om vikten av att klarlägga sin identitet.
 • Att skapa möten mellan asylsökande som vill arbeta eller praktisera och möjliga praktikgivare eller arbetsgivare

Aktiviteter inom försöket kan vara följande:

 • Information från Migrationsverket om familjeåterförening – efter samtalet om uppehållstillstånd
 • Information från landstinget om möjligheten till och syftet med en hälsoundersökning
 • Information från Röda korset till grupper som ska återvända
 • Information från kvinnorättsorganisationer om kvinnors rättigheter
 • Information och demonstration från Migrationsverket om hur www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ser ut och hur den används på olika språk
 • Informationsmöten för externa aktörer om asylsökandes möjligheter att arbeta och praktisera
 • Informationsmöten för asylsökande om möjligheterna till arbete och praktik
 • Information till asylsökande från arbetstagarorganisationer om rättigheter på arbetsplatsen
 • Information till asylsökande från Arbetsförmedlingen om vilken service man kan få där
 • Träffar där t.ex. kommuner eller företag som kan ta emot praktikanter presenterar sin verksamhet för asylsökande som vill praktisera
 • Information från Skatteverket till asylsökande (t.ex. om hur man får ett samordningsnummer och hur man ansöker om jämkning vid återvändande)

Varje myndighet eller organisation har sitt eget mål med deltagandet. Att Migrationsverket bjuder in en organisation behöver inte betyda att denna organisations mål helt och hållet överensstämmer med Migrationsverkets.

Det har förekommit att information som ges av inbjudna organisationer framställs på ett sätt som skapar överdrivna förväntningar hos asylsökande beträffande de rättigheter lagen ger dem. Ett exempel är information om särskilda bidrag som asylsökande har rätt till under förutsättning att ett behov av bidraget kan konstateras. Det har även informerats om vad en person som har ett verkställbart utvisningsbeslut kan företa sig för att hålla sig kvar i Sverige. Denna typ av information riskerar att sända ut dubbla signaler till den sökande och kan försvåra Migrationsverkets arbete i senare led.

I och med att informationen ges i Migrationsverkets lokaler, kan det vara svårt för de asylsökande att hålla isär varifrån informationen kommer och vem som står för den. De sökande som kommer för att lyssna till informationen torde räkna med att den är korrekt och att Migrationsverket står bakom och har godkänt den. Migrationsverket är angeläget om att få ett utökat samarbete med frivilligorganisationer men ser ett problem i att enskilda asylsökande inte får en entydig bild av de förutsättningar som gäller.

Fråga till etiska rådet: Hur ska Migrationsverket samarbeta med organisationer utan att motstridiga budskap ges?

Mikael Ribbenvik
Ställföreträdande generaldirektör

Etiska rådets svar den 9 juni 2015

Bakgrund

Frågan aktualiseras inom ramen för Organiserad sysselsättning, OS, som är ett strategiskt utvecklingsområde inom Migrationsverket. Inom ramen för OS har mottagningsenheterna i Stockholm genomfört en försöksverksamhet som kallas Mötesplats - Samhällsinformation, arbete och praktik.

Mötesplatsen finns i Migrationsverkets egna lokaler eller en lokal som hyrs externt. Inriktningen för försöksverksamheten är arbete, praktik och samhällsinformation från myndigheter och lokala organisationer samt riktad information till olika grupper, t.ex. personer som fått uppehållstillstånd.

Varje myndighet eller organisation har sitt eget mål med deltagandet. Att Migrationsverket bjuder in en organisation behöver emellertid inte betyda att denna organisations mål helt och hållet överensstämmer med Migrationsverkets. Migrationsverket är angeläget om att få ett utökat samarbete med frivilligorganisationer, men ser samtidigt ett problem i att enskilda asylsökande riskerar att inte få en entydig bild av de förutsättningar som gäller.

Etiska rådets diskussion

Etiska rådet diskuterade frågan och betonade det angelägna i att systematiskt utveckla kontakter med andra aktörer inom ramen för den organiserade sysselsättningen. De asylsökande behöver kontakter utanför boendet och Migrationsverket. Det är viktigt att finna bra metoder för att aktörer utifrån ska komma in samtidigt som respekten för respektive aktörs integritet tryggas.

Ett etiskt dilemma uppstår om asylsökande får motstridiga uppfattningar och informationer eller inges ogrundade förhoppningar. Trots goda intentioner, drabbar detta ytterst personer som är i en sårbar fas i sitt liv.

Omsorgen om den asylsökande bör alltid stå i centrum.

Med respekt för aktörernas roller och integritet behövs utvecklade processer för att nå fram till gemensamma ramar för planering, genomförande och uppföljning. Detta arbete behöver ske på samtliga nivåer: nationellt, regionalt och lokalt.

Rådet betonade också att trossamfunden är en viktig resurs i sammanhanget. Nämnden för statens stöd till trossamfunden (SST) har samlad kunskap och andra aktörer har ett värdefullt systematiskt arbete som Migrationsverket kan knyta an till.

Sidan senast uppdaterad: