اگر قصد دارید استیناف دهید

Om du vill överklaga – persiska

حکم اداره امور مهاجرت مبنی بر رد درخواست پناهندگی شما بدین معناست که مستحق دریافت اجازه اقامت سوئد نیستید. شما می​توانید حکم را بپذیرید یا استیناف دهید. در صورتی که خواستید استیناف دهید، باید برای بازگشت برنامه ریزی کنید.

اگر تصمیم اداره مهاجرت را نمی پذیرید حق شکایت دارید. این دادگاه مهاجرتی است که شکایت را مورد بررسی قرار می دهد، اما شکایت خود را باید به اداره مهاجرت ارسال کنید. اگر یک وکیل دارید وی می تواند در این رابطه به شما کمک کند. در تصمیم درج شده است که برای شکایت کردن چقدر وقت دارید، معمولا سه هفته از زمانی که از محتوای تصمیم آگاهی پیدا کرده اید.

شما در مربع ذیل می​توانید آخرین فرصت استیناف​ها را بسته به نوع حکم صادرشده برای پرونده خودتان مشاهده کنید.

دادگاه مهاجرت استیناف شما را بررسی خواهد کرد

اداره امور مهاجرت ابتدا استیناف شما را بررسی می​کند و در صورت لزوم آن را تغییر می​دهد. اگر اداره امور مهاجرت هیچ دلیلی برای تغییر حکم نیابد، استیناف شما به دادگاه مهاجرت ارجاع داده می​شود. این دادگاه می​تواند حکم را به نفع شما تغییر دهد یا با اداره امور مهاجرت موافقت کند.

وقتی دادگاه مهاجرت استیناف شما را دریافت کرد، برای پرسش هر گونه سؤالی در خصوص استیناف خودتان یا روند آن باید به دادگاه مراجعه کنید (نه اداره امور مهاجرت).  بعد از ارسال استیناف شما به دادگاه، اداره امور مهاجرت دیگر هزینه رفت و آمد شما را به دفتر وکیل​تان پرداخت نمی​کند.

اگر تغییر عقیده داده​اید و قصد دارید از استیناف خود صرف​نظر کنید، می​توانید به اداره امور مهاجرت اطلاع دهید که حکم اولیه را پذیرفته​اید. در آن صورت استیناف شما بررسی نخواهد شد و دوباره نمی​توانید علیه حکم استیناف دهید.

نحوه نوشتن استیناف

اگر قصد دارید علیه حکم اداره امور مهاجرت استیناف دهید، باید نامه​ای بنویسید و در آن توضیح دهید که می​خواهید اداره امور مهاجرت چه حکمی را به چه دلیلی تغییر دهد. تمام اسناد (ترجیحاً نسخه​های اصل) یا گواهی​های دیگری که مؤید دلایل شما هستند را پیوست کنید.

استیناف شما باید همچنین حاوی اطلاعات شخصی و شماره پرونده باشد. شماره پرونده روی کارت پناهجویی (LMA به سوئدی) موجود است. همچنین یک شماره تلفن و آدرس بدهید که اداره امور مهاجرت و دادگاه مهاجرت بتوانند با شما ارتباط برقرار کنند.

استیناف شما باید قبل از آخرین فرصت استیناف به اداره امور مهاجرت برسد. شما در ذیل می​توانید آخرین فرصت را بسته به نوع حکم صادرشده برای پرونده خودتان مشاهده کنید.

اگر خودتان نمیتوانید استیناف بنویسید، میتوانید از شخص دیگری بخواهید این کار را برای شما انجام دهد. در آن صورت باید به اداره امور مهاجرت وکالت نامه بدهید.

یک وکالتنامه چیست؟

یک وکالتنامه می تواند یک نامه امضاء شده باشد که فردی که تقاضای اقامت می کند این امکان را به فرد دیگری بدهد که نماینده او باشد. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به فردی این حق را بدهد که تقاضا تسلیم کند، از متن یک تصمیم اطلاع پیدا کند یا از یک تصمیم برای فرد دیگری شکایت کند. وکالتنامه باید توسط فردی نوشته شود که به فرد دیگری وکالت می دهد و باید چنانچه اداره مهاجرت درخواست کند در اصل خود قابل ارائه باشد.

برای اینکه به فرد دیگری وکالتنامه بدهید باید نامه ای به اداره مهاجرت بنویسید که در آن موارد زیر درج شده باشد

  • که یک وکالتنامه است
  • نام، تاریخ تولد و آدرس کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
  • فردی که وکالت به او داده می شود حق انجام چه اموری را دارد
  • نام، شماره فردی و آدرس فردی که وکالت به او داده می شود
  • امضای کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
  • تاریخ و محلی که وکالتنامه در آن نوشته شده است

اگر قصد دارید علیه حکم دادگاه مهاجرت استیناف دهید

اگر از تصمیم دادگاه مهاجرتی رضایت ندارید می توانید در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای حکم اطلاع پیدا کرده اید به دادگاه عالی مهاجرتی شکایت کنید. دادگاه عالی مهاجرتی آخرین مرجع است و تصمیم آنها برای اداره مهاجرت و دادگاه های مهاجرتی بمانند خط مشی در پرونده های مشابه خواهد بود.

دادگاه استیناف مهاجرت تنها موارد خاص را بررسی می​کند، یا به​این دلیل که هیچ نمونه​ای برای آنها نیست (و در نتیجه راهنمایی وجود ندارد) یا به دلیل اینکه دادگاه مهاجرت پرونده را به صورت اشتباه بررسی کرده است. بیشتر استیناف​های ارجاعی به دادگاه استیناف مهاجرت رد می​شوند، بدین معنا که حکم صادر شده در دادگاه مهاجرت در آن موارد به قوت خود باقی می​ماند.

موعدهای مختلف برای ارائه درخواست استیناف نسبت به احکام متفاوت

استیناف شما باید قبل از آخرین فرصت به اداره امور مهاجرت برسد. اگر علیه حکم دادگاه مهاجرت استیناف داده​اید، باید قبل از آخرین فرصت آن را به دادگاه بفرستید. سند حکم آخرین فرصت پرونده شما را مشخص خواهد کرد.

با گذشت آخرین فرصت دیگر نمی​توانید علیه حکم استیناف دهید و در این صورت می​گویند حکم سنديت پیدا کرده است.

آخرین فرصت استینافها‌

شما میتوانید استیناف دهید

شما دریافت کردهاید

در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای تصمیم اطلاع پیدا کرده اید

یک دستور اخراج از کشور

در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای تصمیم اطلاع پیدا کرده اید

یک حکم امتناع از ورود

در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای تصمیم اطلاع پیدا کرده اید

حکم دادگاه مهاجرت

در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای تصمیم اطلاع پیدا کرده اید

حکمی در مورد اعلامیه وضعیت

در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای تصمیم اطلاع پیدا کرده اید

حکمی در مورد اسناد مسافرتی

در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای تصمیم اطلاع پیدا کرده اید

حکمی در مورد پاسپورت یک تبعه بیگانه

ظرف سه هفته از آن روز، اداره امور مهاجرت حکم داده

منع ورود مجدد به کشورهای شینگن چون بعد از دریافت حکم دادگاه مهاجرتسوئد را ترک نکردید

در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای تصمیم اطلاع پیدا کرده اید

منع ورود مجدد به دلایلی دیگر

در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای تصمیم اطلاع پیدا کرده اید

حکمی در مورد یک اعطای خاص

ظرف پنج هفته از روزی که اداره امور مهاجرت حکم داده

حکمی در مورد کاهش یا اتمام کمک هزینه روزانه

در مدت سه هفته از تاریخی که از محتوای تصمیم اطلاع پیدا کرده اید

اعلامیه تبعی وضعیت محافظت شما (اگر باور دارید شما باید وضعیت پناهندگی به شما اعطا شود

در هر زمانی

حکم بازداشت یا تحت نظر داشتن

نمیتوانید استیناف دهید

  • حکمی که آن را پذیرفتهاید و اعلامیه پذیرش آن را امضاء کردهاید
  • حکم دادگاه استیناف مهاجرت در این مظمون که پرونده شما را بررسی نخواهد کرد
  • حکم اعطای اجازه اقامت موقتی به شما.

Last updated: 21 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.