Efter beslut

Om Migrationsverket beviljar din ansökan kommer du att få ett bevis på att du har rätt att bo i Sverige.

När beslutet är klart skickas det hem till din svenska adress.

Uppehållsstatusen gäller endast i Sverige.

Så länge gäller statusen

Uppehållsstatusen gäller på obegränsad tid. Själva beviset på uppehållsstatus är däremot tidsbegränsat. Det gäller i fem år och behöver därefter förnyas.

Perma­nent uppe­hålls­status

För att få ett bevis på permanent uppehållsstatus ska du ha bott i Sverige i fem år och under den tiden uppfyllt villkoren för uppehållsrätt.

Intyg om permanent uppehållsrätt och permanent uppehållskort är ogiltiga från och med den 1 januari 2021. Även du som har ett sådant måste därför ansöka om uppehållsstatus för att legalisera din fortsatta vistelse i Sverige.

Över­klagande

Om du inte accepterar Migrationsverkets beslut har du rätt att överklaga. Att överklaga innebär att du vill att Migrationsverkets beslut ska ändras. Det är en domstol som prövar överklagandet, men du ska skicka ditt överklagande till Migrationsverket. I beslutet står det hur lång tid du har på dig att överklaga.

Migra­tions­dom­stolen prövar ditt över­kla­gande

Migrationsverket överlämnar alltid ett överklagande som kommer in i rätt tid till migrationsdomstolen.

Innan överklagandet överlämnas tar Migrationsverket ställning till om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket anser att beslutet ska ändras skrivs ett nytt beslut som ersätter det beslut som har överklagats. Vid överlämningen bifogas det nya beslutet. Efter överlämningen är det domstolen som avgör om Migrationsverket har gjort en korrekt ändring av beslutet.

Från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen med alla frågor som rör ditt överklagande och domstolens arbete. Det är ditt eget ansvar att bevaka migrationsdomstolens domar, Migrationsverket gör inte det åt dig.

Om du ändrar dig och vill ta tillbaka ditt överklagande kan du meddela Migrationsverket att du accepterar beslutet. Då prövas inte ditt överklagande, och du kan inte överklaga beslutet igen.

Så här skriver du ett över­kla­gande

I beslutet står det hur du gör för att överklaga det. Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du skriva ett brev där du berättar vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.

I ditt överklagande ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer. Ärendenumret står på ditt beslut. Skriv också telefonnummer och adress där Migrationsverket eller domstolen kan nå dig.

Det är viktigt att ditt överklagande kommer in till Migrationsverket i tid. Tiden börjar räknas från det att du blivit underrättad om beslutet.

Om du inte kan överklaga själv kan du be någon annan att göra det åt dig. Då behöver du lämna in en fullmakt för den som hjälper dig till Migrationsverket.

Läs mer om fullmakt

Om du vill över­klaga domen från migra­tions­dom­stolen

Om du inte är nöjd med migrationsdomstolens dom kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen inom tre veckor från den dag som du fick ta del av domen. Migrationsöverdomstolen är sista instans och beslut som fattas där blir vägledande för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa ärenden där det saknas rättslig vägledning eller om migrationsdomstolen har prövat ärendet på fel sätt. I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Alla beslut går inte att över­klaga

En del beslut kan du inte överklaga. Det står i ditt beslut om du kan överklaga det eller inte.

Du kan bland annat inte överklaga

  • ett beslut efter att du har accepterat beslutet och skrivit under en nöjdförklaring
  • Migrationsöverdomstolens beslut att inte pröva ditt ärende.

Om Migrationsverket får in ett överklagande av ett beslut som inte går att överklaga, ska överklagandet ändå överlämnas till migrationsdomstolen, om överklagandet kom in i rätt tid. Migrationsdomstolen kommer dock inte att pröva överklagandet.

Olika tider för olika över­kla­gande

Migrationsverket behöver ha ditt överklagande innan tidsfristen har gått ut. Om du vill överklaga domstolens beslut ska du skicka ditt överklagande till domstolen, så att de har fått in det innan tidsfristen har gått ut. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga.

När tidsfristen har gått ut säger man att beslutet har fått laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre går att överklaga.

Sidan senast uppdaterad: