Tillstånd för familjemedlem till brittisk medborgare

Om du är medborgare i ett land utanför EU och är familjemedlem till en brittisk medborgare kan du få uppehållsstatus.

Som familjemedlem räknas make, maka, registrerad partner, sambo och ogifta barn under 21 år. Barn som är över 21 år och andra nära släktingar kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning. Den allmänna ansökningsperioden för uppehållsstatus upphörde 31 december 2021. Från om med den 1 januari 2022 har följande grupper möjlighet att ansöka om uppehållsstatus:

 • Familjemedlem till brittisk medborgare med uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus
 • Barn som föds eller adopteras och minst en förälder är brittisk medborgare med uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus

I dessa fall behöver ansökan ha kommit in till Migrationsverket inom tre månader från ankomsten till Sverige. För barn som föds i Sverige innebär det tre månader från födseln.

En ansökan efter den 31 december 2021 från dig som inte tillhör någon av grupperna ovan kan i vissa fall godtas enligt utträdesavtalet om det finns rimliga skäl till att ansökan lämnas in för sent. För att avgöra om rimliga skäl finns behöver en individuell bedömning göras.

Du som tidi­gare har haft en rela­tion med en brit­tisk medbor­gare

Även du som tidigare har varit familjemedlem till en brittisk medborgare, men vars relation till denne har tagit slut, kan ansöka om uppehållsstatus för att fortsätta bo i Sverige. En förutsättning är att du vistades i Sverige i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens slut och att du fortsätter att göra det.

Så ansöker du

Ansökan görs enklast via Migrationsverkets webbansökan Om du inte kan ansöka via webben ska ni lämna in en pappersansökan. Varje familjemedlem fyller då i en egen ansökan.

När du ansöker om uppehållsstatus måste du visa att du är familjemedlem till en brittisk medborgare eller till dennes make/maka/sambo. Du behöver skicka med följande dokument tillsammans med din ansökan.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållsstatus

Det här ska du skicka med din ansökan

Vad du ska skicka med din ansökan beror på vem du är. Välj den rubrik som passar dig.

 • kopia av de sidor i ditt pass där personuppgifter och giltighetstid framgår eller kopia av ditt nationella id-kort om du är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • dokument som visar familjerelationen, till exempel vigselbevis.
 • Skriv gärna under ”Övriga upplysningar” om du befinner dig i Sverige och i så fall när du reste in i Sverige.

 • kopia av de sidor i ditt pass där personuppgifter och giltighetstid framgår eller kopia av ditt nationella id-kort om du är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • dokument som visar att ni har sammanlevt antingen i Sverige eller i utlandet, till exempel utdrag från personregister eller annat intyg där det framgår att ni har varit skrivna på samma adress, handlingar som visar att ni har haft gemensamma konton eller försäkringar, räkningar som ställts till er gemensamt, eller räkningar som har ställts till er var för sig men där det framgår att de sänts till er gemensamma adress, till exempel telefonräkningar.
 • Skriv gärna under ”Övriga upplysningar” om du befinner dig i Sverige och i så fall när du reste in i Sverige.

 • kopia av de sidor i barnets pass där personuppgifter och giltighetstid framgår eller kopia av barnets nationella id-kort om barnet är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • födelsebevis eller annan handling där föräldrarnas namn framgår
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.
 • eventuellt ett separat papper med barnets åsikter om barnet är under 18 år.
 • Skriv gärna under ”Övriga upplysningar” om du befinner dig i Sverige och i så fall när du reste in i Sverige.

 • kopia av de sidor i ditt pass där personuppgifter och giltighetstid framgår, eller kopia av ditt nationella id-kort om du är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • handling som visar att du är släkt med EU-medborgaren eller dennes make/maka/sambo, till exempel födelsebevis
 • handlingar som visar på vilket sätt du är beroende av din familjemedlem för dina grundläggande behov.
 • Skriv gärna under ”Övriga upplysningar” om du befinner dig i Sverige och i så fall när du reste in i Sverige.

 • kopia av de sidor i ditt pass där personuppgifter och giltighetstid framgår, eller kopia av ditt nationella id-kort om du är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • handling som visar att du är släkt med EU-medborgaren eller dennes make/maka/sambo, till exempel födelsebevis
 • handlingar som visar på vilket sätt du är beroende av din familjemedlem för dina grundläggande behov.
 • Skriv gärna under ”Övriga upplysningar” om du befinner dig i Sverige och i så fall när du reste in i Sverige.

 • kopia av de sidor i ditt pass där personuppgifter och giltighetstid framgår, eller kopia av ditt nationella id-kort om du är brittisk eller EU/EES-medborgare
 • handling som visar att du är vårdnadshavare till barnet som studerar i Sverige, till exempel födelsebevis
 • handling som visar att barnet studerar i Sverige.
 • Skriv gärna under ”Övriga upplysningar” om du befinner dig i Sverige och i så fall när du reste in i Sverige.

Du måste även visa att din familjemedlem är brittisk medborgare som uppfyllde kraven för uppehållsstatus i Sverige den 31 december 2020. Om din familjemedlem ansöker samtidigt räcker det att hon eller han skickar med följande dokument i sin ansökan.

 • kopia av din familjemedlems pass eller kopia av familjemedlemmens brittiska nationella id-kort
 • anställningsbevis med uppgifter om arbetsgivarens namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer, lön, anställningens varaktighet och omfattning i timmar per vecka, och när anställningen inleddes. Om anställningsbeviset är äldre än tre månader behöver lönespecifikation för den senaste månaden bifogas
 • de tre senaste månadernas lönespecifikationer där antalet arbetade timmar framgår om din familjemedlem är deltidsanställd eller behovsanställd.

 • kopia av din familjemedlems pass eller kopia av familjemedlemmens brittiska nationella id-kort
 • handlingar som visar att din familjemedlem är egenföretagare till exempel F-skattsedel och redovisningsbevis, senaste momsredovisningen till Skatteverket eller utdrag från skattekontot, eller bevis på att han eller hon driver verksamheten, som fakturor till kunder, kvitton eller hyreskontrakt.

Om din familjemedlem håller på att starta upp sin verksamhet i Sverige men ännu inte har någon verksamhet kan du skicka in kopior av:

 • handlingar som visar vilken planering som finns för företaget och vilka förberedelser som gjorts
 • uppdragsavtal, uppgifter om kundkontakter eller hyreskontrakt
 • kopior av överlåtelseavtal och den senaste årsredovisningen.

 • kopia av din familjemedlems pass eller kopia av familjemedlemmens brittiska nationella id-kort
 • antagningsbevis till utbildning på lägst gymnasienivå
 • europeiskt sjukförsäkringskort för dig och din familjemedlem. Om du inte har ett sådant kort behöver du teckna en heltäckande sjukförsäkring som gäller under vistelsen i Sverige och skicka en kopia på den. Av kopian ska det framgå vad försäkringen täcker.

 • kopia av din familjemedlems pass eller kopia av familjemedlemmens brittiska nationella id-kort
 • om du inte är folkbokförd i Sverige behöver du skicka in intyg om att ni omfattas av socialförsäkringssystemet i ett annat EU-land. Intyget ska vara utfärdat av myndigheterna där. Om ni inte kan få ett sådant intyg behöver ni teckna en heltäckande sjukförsäkring som gäller under er vistelse i Sverige och skicka med en kopia av den. Av kopian ska det framgå vad försäkringen täcker
 • uppgifter om ert boende och vilka kostnader ni har för er bostad i Sverige, till exempel hyreskontrakt där hyreskostnaden framgår eller köpebevis på bostadsrätt eller fastighet. Om ni äger er bostad behöver ni redovisa vilka kostnader ni har för boendet per månad.

Om din familjemedlems försörjning består av lön eller annan ersättning från utlandet behöver du skicka in

 • pensionsbesked om han eller hon är pensionär
 • kopia av gällande anställningsavtal och lönespecifikation från arbetsgivare för de tre senaste månaderna om han eller hon arbetar
 • kvitton för kostnader för att pendla till utlandet. Bifoga kopia på månads-/pendlingskort eller liknande
 • intyg om eventuella bidrag eller andra inkomster från utlandet.

Om ni planerar att försörja er på din familjemedlems förmögenhet behöver du skicka in

 • bankutdrag som visar hur mycket pengar ni har
 • uppgifter om annan disponibel inkomst.

Om någon annan har stått för er försörjning i Sverige behöver du skicka med

 • kopia på id-kort för den som försörjer er
 • brev där personen som försörjer er intygar att hon eller han har stått för er försörjning och där det framgår vilken relation ni har
 • handlingar som styrker att hon eller han har stått för er försörjning, exempelvis utdrag från bankkonton.

Ansökan om bevis om perma­nent uppe­hålls­status

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • kopia av familjemedlemmens pass eller nationella id-kort
 • samtliga kontrolluppgifter från Skatteverket för din familjemedlem för de senaste fem åren
 • arbetsgivarintyg för din familjemedlem för de senaste fem åren
 • om din familjemedlem har varit arbetslös behöver du lämna in intyg som visar vilka datum han eller hon varit inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Om ansökan gäller ett barn under 18 år

 • eventuellt ett separat papper med barnets åsikter.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • kopia av din familjemedlems pass eller nationella id-kort
 • skattekonto för företaget från Skatteverket för de senaste fem åren.

Om ansökan gäller ett barn under 18 år

 • eventuellt ett separat papper med barnets åsikter.

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • kopia av familjemedlemmens pass eller nationella id-kort
 • studieutdrag för de perioder din familjemedlem har studerat på lägst gymnasienivå.

Om ansökan gäller ett barn under 18 år

 • eventuellt ett separat papper med barnets åsikter.

Bifoga alltid följande dokument:

 • kopia av ditt pass där medborgarskap och passets giltighetstid framgår eller kopia av ditt brittiska nationella id-kort
 • kopia av familjemedlemmens pass eller nationella id-kort
 • uppgifter om ert boende och vilka kostnader ni har för er bostad i Sverige, till exempel hyreskontrakt där hyreskostnaden framgår eller köpebevis på bostadsrätt eller fastighet. Om ni äger er bostad behöver ni redovisa vilka kostnader ni har för boendet per månad.
 • handlingar som visar hur din familjemedlem har försörjt er under din tid i Sverige, till exempel pensionsutbetalningar, bankutdrag, taxeringsuppgifter för lön från utlandet eller andra dokument som visar hur hon eller han har försörjt er.

Om någon annan har stått för er försörjning i Sverige behöver du skicka med

 • kopia av id-kort för den som försörjer er
 • brev där personen som försörjer er intygar att hon eller han har stått för er försörjning och där det framgår vilken relation ni har
 • handlingar som styrker att hon eller han har stått för er försörjning, exempelvis utdrag från bankkonton.

Om ansökan gäller ett barn under 18 år

 • eventuellt ett separat papper med barnets åsikter.

Sidan senast uppdaterad: