Uppehållsstatus för brittiska medborgare

Du som är brittisk medborgare och som bodde i Sverige före den 31 december 2020 kan bo kvar i Sverige trots att du inte längre är unionsmedborgare.

Den brittiska regeringen har tillsammans med Europeiska rådet kommit överens om ett utträdesavtal som innebär att du som brittisk medborgare och dina familjemedlemmar kan bo kvar i Sverige efter den 31 december 2020. För att du ska kunna bo kvar här ska du uppfylla vissa krav och ansöka om uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut.

Ansökningsperioden för att ansöka om uppehållsstatus pågår till den 31 december 2021. Det viktigaste för att få sitt ärende avgjort snabbt är en komplett ansökan.

Krav för att kunna bo kvar i Sverige

För att du ska kunna bo kvar i Sverige efter övergångsperioden den 31 december 2020 ska du

  • vara brittisk medborgare, nuvarande familjemedlem till en brittisk medborgare, eller tidigare familjemedlem till en brittisk medborgare
  • ha vistats i Sverige i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens slut
  • fortsätta bo kvar i Sverige efter övergångsperiodens slut och även fortsättningsvis uppfylla villkoren för uppehållsrätt, det vill säga som arbetstagare, egen företagare, student, person med tillräckliga medel eller som familjemedlem till en person som uppfyller dessa villkor
  • ansöka om uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut den 31 december 2021.

Du som uppfyller dessa villkor har rätt att bo, arbeta och studera i Sverige under hela ansökningsperioden utan att något särskilt tillstånd behövs. Detta gäller även om du vid inresa till Sverige registreras som turist av den svenska gränspolisen. Om du inte har hunnit få beslut i din ansökan om uppehållsstatus den 31 december 2021 gäller samma sak fram till dess att du får beslut.

Ansökan är avgiftsfri.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållsstatus i Sverige

Läs mer om vad som gäller för dig som är familjemedlem till en brittisk medborgare

Särskilda regler för gräns­ar­be­tare

Om du, som är brittisk medborgare, vid övergångsperiodens slut och fortsättningsvis bor i ett annat land men arbetar i Sverige genom att vara anställd eller genom att ha eget företag anses du vara en gränsarbetare. Som gränsarbetare behöver du inte ansöka om uppehållsstatus för att arbeta i Sverige, däremot har du rätt att få ett bevis på att du är gränsarbetare.

Läs mer om vad som gäller för dig som är gränsarbetare

Du som bor i Sverige men arbetar i ett annat land räknas inte som en gränsarbetare, utan som bosatt i landet. Om du vill behålla rätten att bo i Sverige måste du ansöka om uppehållsstatus.

Om du har ansökt om svenskt medbor­gar­skap men ännu inte fått ett beslut

Du som har ansökt om svenskt medborgarskap men ännu inte fått något beslut behöver legalisera din vistelse i Sverige genom att ansöka om uppehållsstatus i avvaktan på beslutet i ditt medborgarskapsärende. Uppfyller du villkoren för uppehållsstatus har du fram till den 31 december 2021 på dig att lämna in din ansökan.

Du som har perma­nent uppe­hålls­rätt, perma­nent uppe­hålls­kort, perma­nent uppe­hålls­till­stånd eller svensk medbor­gar­skap

Även du som har beviljats intyg om permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort behöver ansöka om uppehållsstatus innan ansökningsperioden går ut.

Du som har permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap behöver inte ansöka om uppehållsstatus, men du kan göra det. Om du har uppehållsstatus kan fler än enbart din makemaka/sambo och minderåriga barn ansöka om att få flytta till dig. Det gäller till exempel föräldrar eller barn över 21 år som är ekonomiskt beroende av dig. Detsamma gäller även de familjemedlemmar som inte är EU-/EES-medborgare och som vill besöka dig och vanligtvis ansöker om besöksvisum för att komma till Sverige. I deras fall är ansökan också kostnadsfri till skillnad från om du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige eller svenskt medborgarskap.

För att du ska kunna få uppehållsstatus krävs det att du vistats i Sverige med uppehållsrätt i anslutning till att du fick uppehållstillstånd i Sverige eller svenskt medborgarskap, och att du fortsättningsvis också uppfyller kraven för uppehållsrätt.

Du som är famil­je­medlem till en EU/​EES-medbor­gare

I egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare kan du fortsätta att vistas i Sverige med uppehållsrätt. För detta krävs dock att du ansöker om uppehållskort. Du som har vistats lagligen i Sverige i mer än fem år kan ansöka om permanent uppehållskort.

Läs mer om uppehållsrätt och hur du ansöker om uppehållskort

Om du som är brittisk medborgare är arbetstagare, egen företagare, student, person med tillräckliga tillgångar för din försörjning eller har permanent uppehållsrätt kan du även legalisera din vistelse genom att ansöka om uppehållsstatus. Ett villkor för det är också att du var bosatt i Sverige senast den 31 december 2020.

Du som planerar att flytta till Sverige

Ett villkor för att få uppehållsstatus är att du vistades i Sverige med stöd av unionsrätten före den 31 december 2020. Undantag finns för vissa familjemedlemmar, som kan ansluta senare.

För övriga brittiska medborgare gäller samma regler som för andra tredjelandsmedborgare.

Du som vill resa

Brittiska medborgare är viseringsfria och behöver enbart pass eller nationellt id-kort vid inresa i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-09