Uppehållsstatus för brittiska medborgare

Du som är brittisk medborgare och som bodde i Sverige före den 31 december 2020 kan bo kvar i Sverige trots att du inte längre är unionsmedborgare.

Den brittiska regeringen har tillsammans med Europeiska rådet kommit överens om ett utträdesavtal som innebär att du som brittisk medborgare och dina familjemedlemmar kan bo kvar i Sverige efter den 31 december 2020. För att du ska kunna bo kvar här ska du uppfylla vissa krav och ansöka om uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut.

Ansök­ningar efter den 31 december 2021

Den allmänna ansökningsperioden för uppehållsstatus upphörde 31 december 2021. Nu har följande grupper möjlighet att ansöka om uppehållsstatus:

  • Familjemedlem till brittisk medborgare med uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus
  • Barn som föds eller adopteras och minst en förälder är brittisk medborgare med uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus

I dessa fall behöver ansökan ha kommit in till Migrationsverket inom tre månader från ankomsten till Sverige. För barn som föds i Sverige innebär det tre månader från födseln.

En ansökan efter den 31 december 2021 från dig som inte tillhör någon av grupperna ovan kan i vissa fall godtas enligt utträdesavtalet om det finns rimliga skäl till att ansökan lämnas in för sent. För att avgöra om rimliga skäl finns behöver en individuell bedömning göras.

Krav för att kunna bo kvar i Sverige

För att du ska kunna bo kvar i Sverige efter övergångsperioden den 31 december 2020 ska du

  • vara brittisk medborgare, nuvarande familjemedlem till en brittisk medborgare, eller tidigare familjemedlem till en brittisk medborgare
  • ha vistats i Sverige i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens slut
  • fortsätta bo kvar i Sverige efter övergångsperiodens slut och även fortsättningsvis uppfylla villkoren för uppehållsrätt, det vill säga som arbetstagare, egen företagare, student, person med tillräckliga medel eller som familjemedlem till en person som uppfyller dessa villkor
  • ansöka om uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut den 31 december 2021.

Om du inte har hunnit få beslut i din ansökan om uppehållsstatus den 31 december 2021 har du rätt att bo, arbeta och studera i Sverige fram till dess att du får beslut.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållsstatus i Sverige

Läs mer om vad som gäller för dig som är familjemedlem till en brittisk medborgare

Särskilda regler för gräns­ar­be­tare

Om du, som är brittisk medborgare, vid övergångsperiodens slut och fortsättningsvis bor i ett annat land men arbetar i Sverige genom att vara anställd eller genom att ha eget företag anses du vara en gränsarbetare. Som gränsarbetare behöver du inte ansöka om uppehållsstatus för att arbeta i Sverige, däremot har du rätt att få ett bevis på att du är gränsarbetare. Det finns ingen tidsgräns för att få ansöka om detta bevis.

Läs mer om vad som gäller för dig som är gränsarbetare

Du som bor i Sverige men arbetar i ett annat land räknas inte som en gränsarbetare, utan som bosatt i landet. Om du vill behålla rätten att bo i Sverige måste du ansöka om uppehållsstatus.

Om du har ansökt om svenskt medbor­gar­skap men ännu inte fått ett beslut

Du som har ansökt om svenskt medborgarskap men ännu inte fått något beslut behöver legalisera din vistelse i Sverige genom att ansöka om uppehållsstatus i avvaktan på beslutet i ditt medborgarskapsärende. Om du inte har hunnit få beslut i din ansökan om uppehållsstatus 31 december 2021 har du under tiden du väntar fortfarande rätt att bo, arbeta och studera i Sverige.

Du som har perma­nent uppe­hålls­rätt, perma­nent uppe­hålls­kort, perma­nent uppe­hålls­till­stånd eller svensk medbor­gar­skap

Intyg om permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort är ogiltiga efter 31 december 2021 för dig som är brittisk medborgare. Detsamma gäller uppehållsrätt eller permanent uppehållskort på grund av anknytning till en brittisk medborgare. Du behöver därför ansöka om uppehållstillstånd för att legalisera din vistelse i Sverige.

Du som har permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap måste inte ha uppehållsstatus, men om du även har uppehållsstatus kan fler än enbart din makemaka/sambo och minderåriga barn ansöka om att få flytta till dig. Det gäller till exempel föräldrar eller barn över 21 år som är ekonomiskt beroende av dig. Detsamma gäller även de familjemedlemmar som inte är EU-/EES-medborgare och som vill besöka dig och vanligtvis ansöker om besöksvisum för att komma till Sverige. I deras fall är ansökan också kostnadsfri till skillnad från om du enbart har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige eller svenskt medborgarskap.

Du som planerar att flytta till Sverige

Du som vill bo, arbeta eller studera i Sverige och som inte har rätt till uppehållsstatus kan ansöka om uppehållstillstånd enligt den nationella lagstiftningen.

Läs mer om uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Läs mer om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd för studier eller forskning

Du som vill resa

Brittiska medborgare är viseringsfria och behöver enbart pass eller nationellt id-kort vid inresa i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: