Migrationsverket logotyp

Uppehållsstatus för brittiska medborgare

Du som är brittisk medborgare och som redan bor i Sverige kan efter övergångsperioden bo kvar i Sverige trots att du inte längre är unionsmedborgare.

Den brittiska regeringen har tillsammans med Europeiska rådet kommit överens om ett utträdesavtal som innebär att du som brittisk medborgare och dina familjemedlemmar under en övergångsperiod kan bo kvar i Sverige. För att du ska kunna bo kvar här även efter övergångsperioden ska du uppfylla vissa krav och ansöka om uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut.

Övergångsperioden gäller till den 31 december 2020.

Ansökningsperioden för att ansöka om uppehållsstatus börjar den 1 december 2020 och pågår till den 30 september 2021. Handläggningen av ansökningar inleds i januari 2021, vilket innebär att väntetiden till en början kan bli några veckor längre. Det viktigaste för att få sitt ärende avgjort snabbt är en komplett ansökan.

Krav för att kunna bo kvar efter över­gångs­pe­ri­oden

För att du ska kunna bo kvar i Sverige efter övergångsperioden ska du

  • vara brittisk medborgare, nuvarande familjemedlem till en brittisk medborgare, eller tidigare familjemedlem till en brittisk medborgare
  • ha vistats i Sverige i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens slut
  • fortsätta bo kvar i Sverige efter övergångsperiodens slut och även fortsättningsvis uppfylla villkoren för uppehållsrätt, det vill säga som arbetstagare, egen företagare, student, person med tillräckliga medel eller som familjemedlem till en person som uppfyller dessa villkor
  • ansöka om uppehållsstatus eller permanent uppehållsstatus före ansökningsperiodens slut den 30 september 2021.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållsstatus i Sverige

Läs mer om vad som gäller för dig som är familjemedlem till en brittisk medborgare

Särskilda regler för gräns­ar­be­tare

Om du, som är brittisk medborgare, vid övergångsperiodens slut och fortsättningsvis bor i ett annat land men arbetar i Sverige genom att vara anställd eller genom att ha eget företag anses du vara en gränsarbetare. Som gränsarbetare behöver du inte ansöka om uppehållsstatus för att arbeta i Sverige, däremot har du rätt att få ett bevis på att du är gränsarbetare.

Läs mer om vad som gäller för dig som är gränsarbetare

Du som bor i Sverige men arbetar i ett annat land räknas inte som en gränsarbetare, utan som bosatt i landet. Om du vill behålla rätten att bo i Sverige måste du ansöka om uppehållsstatus.

Om du har ansökt om svenskt medbor­gar­skap men ännu inte fått ett beslut

Du som har ansökt om svenskt medborgarskap men ännu inte fått något beslut behöver legalisera din vistelse i Sverige genom att ansöka om uppehållsstatus i avvaktan på beslutet i ditt medborgarskapsärende. Uppfyller du villkoren för uppehållsstatus har du fram till den 30 september 2021 på dig att lämna in din ansökan.

Du som har perma­nent uppe­hålls­rätt eller perma­nent uppe­hålls­kort

Även du som har beviljats intyg om permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort behöver ansöka om uppehållsstatus innan ansökningsperioden går ut.

Du som planerar att flytta till Sverige 1 januari 2021 eller senare

Ett villkor för att få uppehållsstatus är att du vistades i Sverige med stöd av unionsrätten före den 31 december 2020. Undantag finns för vissa familjemedlemmar, som kan ansluta senare.

För övriga brittiska medborgare gäller samma regler som för andra tredjelandsmedborgare.

Du som vill resa

Brittiska medborgare är viseringsfria och behöver enbart pass eller nationellt id-kort vid inresa i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?