ዓሌታዊ-ኣድልዎ

Rasism – tigrinska

ዓሌታዊ ኣድልዎ ማለት፡ ንደቂ-ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ጕጅለታት ፈላሊኻ፥ ንገለ ካብቶም ጕጅለታት ድማ፡ ካብ ካልኦት ሰባት ዝተሓተ-ክብሪ ከም ዘሎዎም ጌርካ ምእማን’ዩ። እዚ ድማ ንኣብነት፡ ንደቂ-ሰባት ብሕብሪ-ቆርበት፡ ብባህሊ ወይ ብሃይማኖት ክትፈላልዮም ምድላይ እዩ።

ኣብ ሽወደን፡ ደቂ-ሰባት ብዓሌታዊ-ኣድልዎ ንኸይጥቅዑ ዚከላኸሉ ሕጊታት ኣሎዉ እዮም። እዚ ድማ ንኣብነት፥ ንሓደ ሰብ ብምኽንያት ስሙ ወይ እቲ ዝመጸሉ ቦታ፥ ስራሕ ወይ መንበሪ ቦታ ንኸይረክብ ምኽልካል ኣይፍቀድን እዩ። ብተወሳኺ፡ ንኻልእ ከዋርድ ዚኽእል ስልማት ወይ ኣርማ ናይ “ናዚ” ዘሎዎ ልብሲታት፥ ወይ ውን ኣንጻር ገለ ፍሉይ ጕጅለታት፡ ጽሑፋት ወይ ዓሌታዊ-መግለጺታት ምዝርጋሕ ክልኩል እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ ውን፡ ሓደ ጕጅለ-ህዝቢ ወይ ሰብ፡ ንኣብነት ብምኽንያት ሕብሪ-ቆርበቱ ወይ ሃይማኖቱ፥ ዝተሓተ ክብሪ’ዩ ዘሎዎ ኢልካ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ኣይፍቀድን እዩ።

ገለ እዋናት፡ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ኪግበረልካ ከሎ፥ እቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተገብረ ኣተሓሕዛ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ወይ ዘይምዃኑ ንምፍላጡ ኣጻጋሚ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመ ነገር፡ ምስ ሓደ ትኣምኖ ሰብ ተዘራረብ፥ ንኣብነት ምስ መምህርካ ወይ ምስ ካልእ ክትኣምኖ ትኽእል ሰብ ተዘራረብ።

EU-logotyp

Last updated: