Använ­dar­villkor för Migra­tions­ver­kets e-tjänster

För att använda Migrationsverkets e-tjänster behöver du e-legitimation eller skapa ett användarkonto med hjälp av en e-postadress. De e-tjänster som erbjuds har olika krav på inloggningsmetod. Vilka e-tjänster och uppgifter som finns tillgängliga för just dig beror på vilken inloggningsmetod du använder. När du skapar dig ett användarkonto eller loggar in med e-legitimation godkänner du användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Villkoren gäller dock inte om annat följer av tvingande författningsreglering.

Behandling av personuppgifter

Migrationsverket behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med skapandet av användarkontot och i e-tjänsterna. Migrationsverket behandlar personuppgifter med stöd av bland annat EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Migrationsverkets registerförfattning, dvs. utlänningsdatalagen (2016:27). Utlänningsdatalagen innehåller bland annat bestämmelser som medför att personuppgifterna får behandlas utan att du som registrerad måste lämna ditt samtycke.

Migrationsverkets ansvar

Personuppgifter samlas in av Migrationsverket, som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i kontohanteringen och i e-tjänsterna.

Undantag kan finnas i de fall då det är en annan myndighet eller organisation som behandlar personuppgifterna.

E-tjänsterna tillhandahålls som de är och utan garanti för fel, kvalitet eller att de är tillgängliga för användning.

Behandling av personuppgifter hos annan myndighet eller organisation

Dina personuppgifter kan även behandlas hos en annan myndighet eller organisation under förutsättning att denna har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller organisationen kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för personuppgiftsbehandling

Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för ett flertal ändamål. Migrationsverket sparar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska kunna genomföras, dvs. handlägga ett ärende gällande t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd. Detta kan även avse automatiserad handläggning inklusive automatiserade beslut. Migrationsverket behandlar vidare dina personuppgifter för att identifiera dig, skapa användarkonto, vid framställning av statistik, registrering, uppföljning, planering, återsökning av avgöranden, utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och vid kontroller. Dina personuppgifter används också i register över sökande samt vid arkivering.

Vilka uppgifter

De uppgifter Migrationsverket avser att samla in och behandla är bland annat namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och andra uppgifter som behövs för att till exempel handlägga ett ärende.

Överföring av personuppgifter

Efter prövning kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse som till exempel statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Migrationsverket kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om Migrationsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare till rätt mottagare. Överföring av personuppgifter sker enligt personuppgifts- eller sekretesslagstiftningen.

Rättig­heter

Du har rätt att få information från Migrationsverket om vilka uppgifter som finns om dig och du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Myndighetens adress är Migrationsverket, 601 70 Norrköping. Webbadress www.migrationsverket.se, telefon 077‑123 52 35, organisationsnummer 202100-2163.

Om du begär att dina personuppgifter ska raderas är det viktigt att känna till att det finns krav att personuppgifter ska bevaras, enligt nationella arkivregler.

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud@migrationsverket.se ifall du har frågor om personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Ditt ansvar

Du får bara använda ditt konto och e-tjänsterna i enlighet med användarvillkoren. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och skyldig att följa eventuella instruktioner om användningen av kontot och e-tjänsterna. Inloggningsuppgifterna får inte spridas till någon annan.

Migrationsverket får stänga av dig från användarkontot och e-tjänsterna om du inte följer användarvillkoren eller gör något som strider mot författning, myndighetsbeslut eller de instruktioner som lämnats om användarkontot och e-tjänsterna.

Säkerhet

För att ingen annan ska komma åt information om dig finns elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav.

Tänk på att vara försiktig om du använder en allmän dator eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn eller om det finns ett fungerande virusskydd. Det är också viktigt att du loggar ut, stänger webbläsaren och rensar kakor (cookies) när du är klar och lämnar datorn.

Använder du inloggning med tvåstegsverifiering ska mobilnummer och mobiltelefon bara vara din egen och inte delas med andra. Ditt personliga telefonnummer kan vara antingen ett abonnemang eller ett kontantkortsnummer. Du kan när som helst välja att stänga ditt skapade användarkonto för att inte längre ha tillgång till tjänsten. På sidan frågor och svar om e-tjänster kan du läsa om hur du gör för att stänga ditt användarkonto.

Om du vill spärra din e-legitimation, måste du vända dig till utgivaren av den e-legitimation som du använder. Detta kan du behöva göra om du till exempel misstänker att någon obehörig har fått tillgång till din e-legitimation

Utifrån rättsliga regelverk för personuppgifter och informationssäkerhet kommer behandlingen av dina personuppgifter och annan ansökningsinformation att loggas. Detta bland annat för att säkerställa möjligheten att spåra missbruk.

Ändring av tele­fon­nummer

Om du har förlorat din telefon eller inte längre har tillgång till telefonnumret måste du kontakta Migrationsverket eller en svensk ambassad eller konsulat. Läs hur du hanterar ditt användarkonto under teknisk support på Migrationsverkets hemsida.

Rutiner för att ändra uppgifter för använ­dar­konton med tvåstegs­ve­ri­fi­e­ring

Alla ändringar sker via Migrationsverket eller svenska ambassaden. Du måste omgående meddela Migrationsverket eller en svensk ambassad eller konsulat om du förlorar din telefon.

Vid tvåstegsverifiering är telefonen är en viktig del av identifieringen av dig. Du är ansvarig för alla handlingar som utförs med din elektroniska identitet fram till att du informerat om din förlorade telefon så att den kan avregistreras.

Drift och under­håll

Migrationsverket har rätt att begränsa tillgängligheten på grund av utveckling, underhåll, säkerhetsmässiga eller driftmässiga skäl samt för att göra förändringar i användarkontot och e-tjänsterna.

Migrationsverket ska i största möjliga utsträckning informera om planerade avbrott, försöka minimera tiden för avbrott och arbeta för att du ska påverkas så lite som möjligt. Information lämnas via Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket förbehåller sig rätten att radera konton, exempelvis om kontot är inaktivt (inte loggat in på minst två år), aldrig loggats in med (två månader efter skapandet) eller om det klassas som nödvändigt för att kunna underhålla plattformen.

Avveckling av tjänster

Migrationsverket får helt eller delvis avveckla e-tjänsterna som du har tillgång till. Du kan i så fall hitta information om avvecklingen 30 dagar innan på Migrationsverkets webbplats.

Tillägg och ändringar av använ­dar­vill­koren

Migrationsverket förbehåller sig rätten att ändra och göra tillägg i användarvillkoren. Det är ditt ansvar som användare att hålla dig uppdaterad.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Sidan senast uppdaterad: