Ny dom bekräftar Migrationsverkets rätt att sänka dagersättning

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Migrationsverket kan sänka biståndet till asylsökande om rätten till bistånd förändrats. Det kan ske trots att ett biståndsbeslut är positivt och gynnar sökanden.
– Vi välkomnar domen. Den är tydlig och bekräftar att vi gör rätt när vi drar in eller sänker biståndet till personer som till exempel fått pengar eller arbete, säger Migrationsverkets verksjurist Theresa Karlbjörn.

För att den som söker asyl ska få rätt till dagersättning eller annat bistånd krävs att man saknar pengar eller andra tillgångar. Det är en grundläggande förutsättning för att få ekonomiskt stöd och om den förändras är sökanden skyldig att anmäla det till Migrationsverket, det kan till exempel handla om att sökanden fått arbete eller en summa pengar.

Inom förvaltningsrätten finns samtidigt en grundläggande princip om att beslut som gynnar enskilda inte får ändras om det inte framgår av beslutet, de föreskrifter det grundats på eller om den enskilde vilselett myndigheten.

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen prövat om Migrationsverket hade rätt att sänka dagersättningen till en asylsökande efter att han fått en summa pengar. Asylsökanden överklagade beslutet med hänvisning till principen om att myndigheten inte fick ändra ett gynnande beslut trots att det inte framgick av beslutet att så kunde ske.

– Det var viktigt för oss att få klarlagt av högsta instans att vi gör rätt när vi ändrar beslut om bistånd om förutsättningarna har förändrats, säger Theresa Karlbjörn.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att avsaknad av egna pengar är en grundläggande förutsättning för att få bistånd. Det framgår av såväl lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som andra bestämmelser och förarbeten till lagen – domstolen slog därmed fast att det framgår av föreskrifterna att en ändring kan ske om en sökande får tillgång till pengar. Migrationsverket har därför rätt att återkalla ett beslut om dagersättning när det visar sig att en sökande har egna medel.

– Numera skriver vi uttryckligen i alla beslut att vi kan dra in biståndet om förutsättningarna förändras, säger Theresa Karlbjörn.

Läs mer om domen på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ekonomiskt stöd till asylsökande

Förvaltningslagen om när en myndighet får ändra ett beslut

37 § En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om

  1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas,
  2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller
  3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.