Migrationsverket har lämnat in budgetunderlag för 2024–2026 till regeringen

Den 23 februari lämnade Migrationsverket in budgetunderlaget för åren 2024–2026 till regeringen. Inför den nya treårsperioden pekar Migrationsverket på att förutsättningarna ser annorlunda ut idag än för ett år sedan, inte minst med anledning av kriget i Ukraina och den osäkerhet som råder om utvecklingen framåt.

– Med tanke på det osäkra omvärldsläget är det av stor vikt att myndigheten har en finansiering som skapar stabilitet, framhåller planeringsdirektör Annika Gottberg.

Hanteringen av tillfälligt skydd för dem som flytt från Ukraina, och höjda prognoser i andra ärendeslag, innebär att verksamheten ökar i omfattning och blir mer resurskrävande. Samtidigt leder bland annat inflation och prisökningar till oundvikliga kostnadsökningar.

Migrationsverket ser behov av ytterligare drygt 800 miljoner kronor för åren 2024 och 2025. Tillskottet behövs för att klara en mer resurskrävande verksamhet, fortsätta utvecklingen mot kortare väntetider och genomföra de politiska reformerna inom området.

Annika Gottberg framhåller att det föreslagna tillskottet behövs för att myndigheten ska kunna bedriva en verksamhet med en budget i balans.

– Myndigheten behöver stabila förutsättningar för att hantera förändringar, klara grunduppdraget och fortsätta korta väntetiderna så att vi kan ge de sökande besked inom författningsstyrd tid i våra olika ärenden, säger hon.

Annika Gottberg lyfter också fram behovet av satsningar med anledning av de reformer som regeringen vill genomföra inom asyl- och migrationsområdet. Migrationsverkets underlag bygger på en initial bedömning av kostnaderna av det som är känt idag.

– Det krävs bland annat tillskott för att stärka återvändande, återvandring och återkallelse av uppehållstillstånd i enlighet med det uppdrag som myndigheten tilldelats. De reformer som tillkommer behöver finansieras, säger Annika Gottberg.

Jämfört med beräknad nivå i budgetpropositionen för 2023 ser myndigheten ett ökat behov på förvaltningsanslaget med cirka 240 miljoner kronor 2024 och cirka 570 miljoner kronor 2025. Beräkningen bygger på att en del av de ökade kostnaderna kan täckas av EU-fondmedel via asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

För övriga anslag ser Migrationsverket totalt sett ett minskat behov av medel för åren 2024 och 2025 i förhållande till beräknade nivåer i budgetpropositionen för 2023.

Om tillskottet av förvaltningsmedel uteblir behöver Migrationsverket minska verksamheten under 2024.

– Det skulle medföra en kraftig ökning av antalet öppna ärenden och längre handläggningstider samt försämra myndighetens förmåga att hantera omvärldsrelaterade förändringar, säger Annika Gottberg.

I budgetunderlaget redovisar Migrationsverket inte bara resursbehoven utan också vilka planer och ambitioner myndigheten har för utvecklingen de kommande åren, bland annat när det gäller service och digitalisering.

Läs mer: Migrationsverkets budgetunderlag 2024-2026 Pdf, 511.9 kB.