Integ­ra­tion av etiska frågor i den digi­tala trans­for­ma­tionen av Migra­tions­verket

Generaldirektören ställer en fråga om den digitala transformationen och hur etiska rådet ska kunna stödja Migrationsverket i förändringsprocessen.

Etiska rådets möte: 2020-09-23
Dnr: 1.3.1-2020-24744

Gene­ral­di­rek­tö­rens fråga

Inom Migrationsverket diskuteras nu frågan om en s.k. digital transformation av myndigheten. Till skillnad från en digitalisering av myndigheten – som i första hand handlar om att skapa digitala hjälpmedel för handläggning av ärenden – handlar en digital transformation i första hand om att de digitala möjligheterna ska styra arbetssätt och att så mycket som möjligt i processen ska göras av maskiner och det mänskliga instrumentet ska komma in i processen när detta behövs, tex. för kontroller av beslut. En sådan förändring av arbetssättet kommer att påverka arbetssätt, medarbetare och förstås också sökanden och kommer att ta lång tid, kanske sex–sju år. Syftet är förstås att beslut ska komma snabbare, rättssäkerheten ska öka och att både mottagaren av beslutet och medarbetaren på myndigheten ska bli mer nöjda. Det är också en förändring som kommer att ske stegvis och agilt och som kommer att ställa oss inför nya och oväntade frågeställningar och säkert också helt nya etiska problem. De senare behöver behandlas tidigt i utvecklingsprocessen så att vi kan förstå och hantera dem på ett klokt sätt.

Vi har tidigare talat om olika sätt att integrera etiska frågor tydligare i Migrations-verkets process. Ämnen som etisk kontrollstation och en modell för etiska resonemang som stöd för medarbetare har diskuterats.

Hur kan etiska rådet stödja Migrationsverket på bästa sätt i en sådan omfattande och lång förändringsprocess?

Svar från etiska rådet

De etiska frågornas vikt i Migra­tions­ver­kets digi­tala trans­for­ma­tion

Etiska rådet har många gånger lyft fram vikten av att integrera etisk reflektion i myndighetens arbete och återkommande diskuterat formerna för detta. Vid rådets sammanträde den 9 oktober 2019 (dnr 1.3.1-2019-33747, Etiska rådet om vilka delar en metod för etisk reflektion och analys kan bestå av) rekommenderade rådet dels att ett organ med etisk expertis tillsätts för den löpande verksamheten, dels angav rådet vissa förutsättningar eller parametrar för etisk reflektion och analys vid myndigheten.

Den digitala transformationen innebär en kombination av automatiserade processer och mänsklig bedömning i beslutsfattandet. Etiska rådet värdesätter att bli tidigt involverad i denna process, som beräknas pågå över lång tid. Digitaliseringen innebär både risker och möjligheter och det är angeläget att det etiska perspektivet har en vägledande roll i omställningen.

Rådets bedöm­ning och kommen­tarer

Etiska rådet framhåller betydelsen av att digitaliseringen inte endast styrs av den tekniska utvecklingen, utan vägleds även av etiska överväganden som bygger på den statliga värdegrunden och kommer till uttryck i svensk grundlag. Även tekniken innefattar vägval som är uttryck för värderingar, den är inte neutral.

Ambitionen är att den mänskliga bedömningen på bästa sätt ska samspela med automatiserade processer. Viktningen mellan människa och teknik kommer att variera mellan olika typer av ärenden. I ärenden som gäller medborgarskap och arbetstillstånd kan automatiserade processer användas i större utsträckning än i asylärenden, som alltid kommer att kräva möten mellan asylsökande och beslutsfattare och i hög grad involvera etiska frågor. Etiska rådet har ofta betonat vikten av hög kvalitet i kommunikationen med dem som besluten gäller och även lyft fram betydelsen av kollegialt etiskt reflekterande samtal. Detta gäller även när verksamheten digitaliseras.

Etiska rådet framhåller vikten av att uppmärksamma uttryckssätt och tilltal även i arbetsprocessen för digitaliseringen. Rådet kan också konstatera att det finns en problematik som gäller översättningar mellan svenskan och den mängd språk som tekniken behöver hantera. Känsliga ärenden som ansökan om asyl kräver dessutom kännedom om uttryckssätt och värdeladdade begrepp.

Slutligen lyfter rådet fram att samkörning av olika system reser ytterligare etiska och rättsliga frågor som behöver uppmärksammas.