Prognoser och remisser

Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Prognoser

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2021PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos april 2021PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2021PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2020PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2020 – med rättelse av bilaga 5PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2020PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2020PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020 – med rättelse av bilaga 5PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos januari 2019PDF

Svar på remisser

Yttrande över delbetänkandet en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) (1.4.1-2021-8705)PDF

Remissvar gällande kompletterande reglering till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning (1.4.1-2021-8672)PDF

Remissvar på betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (1.4.1-2021-5542)PDF

Remissvar angående promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (1.4.3-2021-6950)PDF

Yttrande över betänkandet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (1.4.1-2021-3223)PDF

Yttrande angående Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken (1.4.3-2021-3782)PDF

Yttrande över promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (1.4.1-2021-5503)PDF

Yttrande över promemorian Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet (1.4.3-2021-3408)PDF

Yttrande över delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) (1.4.1-2021-2293)PDF

Yttrande över krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 (1.4.1-2021-697)PDF

Remissvar på lagrådsremissen Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier (1.4.2-2021-2950)PDF

Yttrande angående kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) (1.4.1-2021-1534)PDF

Remissvar angående kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) (1.4.1-2020-31919)PDF

Yttrande angående remissen Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) (1.4.1-2020-27869)PDF

Yttrande angående remissen Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44) (1.4.1-2020-24639)PDF

Remissvar angående En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) (1.4.1-2020-26950)PDF

Remissvar på betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar (SOU 2020:355) (1.4.3-2020-18014)PDF

Slutredovisning av uppdrag inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande Ju2020/01481/SIM (1.1.2-2020-11627)PDF

Remissvar gällande SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju2020/01303/L4) (1.4.1-2020-10715)PDF

Yttrande över promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende (Ju2020/01879/L7) (1.4.3-2020-14781)PDF

Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) (1.4.3-2020-2555)PDF

Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1) (1.4.1-2020-13813)PDF

Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2) (1.4.3-2020-7084)PDF

Yttrande över promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar (1.4.3-2020-7477)PDF

Yttrande över betänkandet SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (1.4.1-2020-2442)PDF

Yttrande över betänkandet SOU 2019:56 Idéburen välfärd (1.4.1-2020-853)PDF

Yttrande över Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet (1.4.3-2020-7111)PDF

Yttrande över promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (1.4.3-2020-1215)PDF

Yttrande över promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) (1.4.3-2020-3090)PDF

Yttrande över promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (1.4.3-2020-4249)PDF

Yttrande över promemorian Ds 2020:2 Uppenbart ogrundade asylansökningar och förteckning över säkra ursprungsländer (1.1.2-2020-3637)PDF

En ny terroristbrottslag SOU 2019-49 – yttrande Migrationsverket (1.4.1-2019-44363)PDF

Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26)PDF

Departementspromemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)PDF

Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahanteringPDF

Betänkandet Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)PDF

1.1.1.2-2019-18315 Redovisning av förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020PDF

Betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)PDF

Betänkandet Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (SOU 2018:87)PDF

Riksrevisionens granskningsrapport Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning (RIR 2019:11)PDF

Yttrande över betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)PDF

Utkastet till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2019/00509/L7)PDF

Yttrande över promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst Brexit (2019/00097/L7)PDF

Övriga skri­velser

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022 (1.1.1.2-2021-12542)PDF

Redovisning av regeringens uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m. under 2020 (1.1.2-2019-32147)PDF

Slutredovisning av Migrationsverkets arbete med uppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (1.1.2-2018-28687)PDF

Redovisning av uppdrag 4 i regleringsbrev Anvisning av nyanlända till kommuner (1.1.1.2-2020-20837)PDF

Rättelse av regleringsbrevsuppdrag 10 – Utfall av biståndskostnader 2019 (1.1.1.2-2020-10162)PDF

Redovisning av uppdrag 3.6 i Migrationsverkets regleringsbrev – Självmant återvändande (1.1.1.2-2020-14709)PDF

Redovisning av uppdrag 5 Utbildningar som legat till grund för uppehållstillstånd i regleringsbrev för Migrationsverket enligt regeringsbeslut den 19 december 2019PDF

Slutredovisning av uppdrag att förbereda övertagande av huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna från och med den 1 januari 2020 (1.1.2-2019-43155)PDF

Behovsanalys Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 (1.1.2-2019-36772)PDF

Migrationsverkets miljöledningsrapport 2019PDF

Delredovisning regleringsbrevsuppdrag 10 – Utfall av biståndskostnader (1.1.1.1-2019-44914)PDF

Delredovisning av Migrationsverkets arbete med uppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (2020) (1.1.2-2018-28687)PDF

Behov av lagändring; möjlighet att besluta om anstånd med verkställighet i stället för uppehållstillstånd för utlänningar vars ärenden är säkerhetsärenden enligt 1 kap. 7 § utlänningslagen (2005:176)(1.1.2-2020-3704)PDF

Rapportering enligt regleringsbrev – Viseringsavhopp – tilläggsuppdrag (1.1.1.2-2019-32453)PDF

Redovisning av uppdrag 9 Brottsförebyggande arbete i regleringsbrev för Migrationsverket enligt regeringsbeslut den 14 mars 2019 (1.1.1.2-2019-30166)PDF

Rapport om omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar av dagersättningPDF

Skrivelse från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om medicinska åldersbedömningar i asylprocessenPDF

Delredovisning av Migrationsverkets arbete med uppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (2019) (1.1.2-2018-28687)PDF

Migrationsverkets miljöledningsrapport 2018PDF

Hemställan om författningsändring effektivt informationsutbyte i ärenden som rör uppehålls-tillstånd för arbete och olika kategorier av tillstånd för arbete (1.1.1.2-2019-7379)PDF

Sidan senast uppdaterad: 2021-08-20