Migrationsverket logotyp

Prognoser och remisser

Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Prognoser

Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2020PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2020 – med rättelse av bilaga 5PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2020PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2020PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020 – med rättelse av bilaga 5PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos januari 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos november 2018PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2018 – med rättelserPDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2018PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2018PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos januari 2018PDF

Svar på remisser

Migrationsverkets remissvar på betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar (SOU 2020:355) (1.4.3-2020-18014)PDF

Slutredovisning av uppdrag inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande Ju2020/01481/SIM (1.1.2-2020-11627)PDF

Remissvar gällande SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju2020/01303/L4) (1.4.1-2020-10715)PDF

Yttrande över promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende (Ju2020/01879/L7) (1.4.3-2020-14781)PDF

Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) (1.4.3-2020-2555)PDF

Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1) (1.4.1-2020-13813)PDF

Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2) (1.4.3-2020-7084)PDF

Yttrande över promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar (1.4.3-2020-7477)PDF

Yttrande över betänkandet SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (1.4.1-2020-2442)PDF

Yttrande över betänkandet SOU 2019:56 Idéburen välfärd (1.4.1-2020-853)PDF

Yttrande över Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet (1.4.3-2020-7111)PDF

Yttrande över promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (1.4.3-2020-1215)PDF

Yttrande över promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) (1.4.3-2020-3090)PDF

Yttrande över promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (1.4.3-2020-4249)PDF

Yttrande över promemorian Ds 2020:2 Uppenbart ogrundade asylansökningar och förteckning över säkra ursprungsländer (1.1.2-2020-3637)PDF

En ny terroristbrottslag SOU 2019-49 – yttrande Migrationsverket (1.4.1-2019-44363)PDF

Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26)PDF

Departementspromemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)PDF

Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahanteringPDF

Betänkandet Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)PDF

1.1.1.2-2019-18315 Redovisning av förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020PDF

Betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)PDF

Betänkandet Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (SOU 2018:87)PDF

Riksrevisionens granskningsrapport Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning (RIR 2019:11)PDF

Yttrande över betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)PDF

Utkastet till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2019/00509/L7)PDF

Yttrande över promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst Brexit (2019/00097/L7)PDF

Redovisning av uppdrag 12 i regleringsbrev för 2018 – Justerad anvisningsmodell och andelar för 2019 för ensamkommande barn (1.1.1.2-2018-47094)PDF

1.4.1-2018-20898 Betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)PDF

1.4.1-2018-20898 Promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (komplettering Mottagandeutredningen)PDF                           

Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19)PDF

Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14) samt Statskontorets förslag i Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – En analys av vad det skulle kosta om Migrationsverket tar över ansvaret (Statskontoret 2017:23)PDF

Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) (1.4.3-2018-22481)PDF

Europeiska kommissionens inrättande av EU-fonder för åren 2021–2027 (1.4.3-2018-29590)PDF

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2019 (1.1.2-2018-19779)PDF

Remissvar angående avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer (1.4.1-2018-26666, Ds 2018:25)PDF

Yttrande över promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering (1.4.3-2018-8335)PDF

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)PDF

Yttrande över promemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7)PDF

Slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)PDF

Yttrande över betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)PDF

Yttrande över uppdrag om effektivare tolkanvändning och utvecklad flerspråkig service (Dnr 1.1.2-2017-113133)PDF

Klarlagd identitet Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitets-handlingar (SOU 2017:93)PDF

Yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84)PDF

Yttrande över promemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)PDF

Yttrande över promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)PDF

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd (Dnr 1.4.3-2018-5231)PDF

Övriga skri­velser

Redovisning av uppdrag 4 i regleringsbrev Anvisning av nyanlända till kommuner (1.1.1.2-2020-20837)PDF

Rättelse av regleringsbrevsuppdrag 10 - Utfall av biståndskostnader 2019 (1.1.1.2-2020-10162)PDF

Redovisning av uppdrag 3.6 i Migrationsverkets regleringsbrev- Självmant återvändande (1.1.1.2-2020-14709)PDF

Redovisning av uppdrag 5 Utbildningar som legat till grund för uppehållstillstånd i regleringsbrev för Migrationsverket enligt regeringsbeslut den 19 december 2019PDF

Slutredovisning av uppdrag att förbereda övertagande av huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna från och med den 1 januari 2020 (1.1.2-2019-43155)PDF

Behovsanalys Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 (1.1.2-2019-36772)PDF

Migrationsverkets miljöledningsrapport 2019PDF

Delredovisning regleringsbrevsuppdrag 10 – Utfall av biståndskostnader (1.1.1.1-2019-44914)PDF

Delredovisning av Migrationsverkets arbete med uppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (1.1.2-2018-28687)PDF

Behov av lagändring; möjlighet att besluta om anstånd med verkställighet i stället för uppehållstillstånd för utlänningar vars ärenden är säkerhetsärenden enligt 1 kap. 7 § utlänningslagen (2005:176)(1.1.2-2020-3704)PDF

Rapportering enligt regleringsbrev – Viseringsavhopp – tilläggsuppdrag (1.1.1.2-2019-32453)PDF

Redovisning av uppdrag 9 Brottsförebyggande arbete i regleringsbrev för Migrationsverket enligt regeringsbeslut den 14 mars 2019 (1.1.1.2-2019-30166)PDF

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018PDF

Rapport om omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar av dagersättningPDF

Skrivelse från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om medicinska åldersbedömningar i asylprocessenPDF

Delredovisning av Migrationsverkets arbete med uppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (1.1.2-2018-28687)PDF

Migrationsverkets miljöledningsrapport 2018PDF

Hemställan om författningsändring effektivt informationsutbyte i ärenden som rör uppehålls-tillstånd för arbete och olika kategorier av tillstånd för arbete (1.1.1.2-2019-7379)PDF

Återrapportering av regeringsuppdrag, omhändertagande av ESV rapport (ESV 2018:38) (1.1.1.2-2-2018-36563)PDF

Analys av viseringsavhopp, återrapportering av regeringsuppdrag i regleringsbrev 2018 (1.1.1.2-2018-36179)PDF

Konsekvenser för statlig ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) på grund av bestämmelser om tillfälliga uppehållstillstånd (1.1.2-2018-25272)PDF

Rapportering i enlighet med regleringsbrev för Migrationsverket 2018 Il:2 (1.1.2-2018-19674)PDF

Behov av ett tydligare rättsligt stöd för remiss – förfarandet och informationsutbytet med andra myndigheter i medborgarskapsärenden (1.1.2-2018-19848)PDF

Redovisning uppföljning och analys av handläggningsprocesser (1.1.1.2-2018-16007)PDF

Bedömning av Migrationsverkets och Polismyndighetens behov av förvarsplatser (1.1.2-2018-15118)PDF

Hemställan om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. (1.1.1.2-2018-13811)PDF

Återrapportering regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Migrationsverket, uppdrag 12. Stärkt säkerhetsskyddsarbete (1.1.1.2-2018-7471)PDF

Redovisning av Migrationsverkets planeringsarbete inom civilt försvar 2017 (3.1.3-2018-8358)PDF

Migrationsverkets miljöledningsrapport 2017 (1.3.1-2018-6521)PDF

Återrapportering av uppdrag Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Migrationsverket 2016–2018 (1.3.4-2018-6489)PDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?