Prognoser och remisser

Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Prognoser

Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos januari 2019PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos november 2018PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2018 – med rättelserPDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2018PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2018PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos januari 2018PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2017PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2017 (2017-07-26)PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos 2017-04-26PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos 2017-02-07
PDF

Svar på remisser

Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahanteringPDF

Betänkandet Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)PDF

1.1.1.2-2019-18315 Redovisning av förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020PDF

Betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)PDF

Betänkandet Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (SOU 2018:87)PDF

Riksrevisionens granskningsrapport Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning (RIR 2019:11)PDF

Yttrande över betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)PDF

Utkastet till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2019/00509/L7)PDF

Yttrande över promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst Brexit (2019/00097/L7)PDF

Redovisning av uppdrag 12 i regleringsbrev för 2018 – Justerad anvisningsmodell och andelar för 2019 för ensamkommande barn (1.1.1.2-2018-47094)PDF

1.4.1-2018-20898 Betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)PDF

1.4.1-2018-20898 Promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (komplettering Mottagandeutredningen)PDF                           

Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19)PDF

Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14) samt Statskontorets förslag i Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – En analys av vad det skulle kosta om Migrationsverket tar över ansvaret (Statskontoret 2017:23)PDF

Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) (1.4.3-2018-22481)PDF

Europeiska kommissionens inrättande av EU-fonder för åren 2021-2027 (1.4.3-2018-29590)PDF

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2019 (1.1.2-2018-19779)PDF

Remissvar angående avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer (1.4.1-2018-26666, Ds 2018:25)PDF

Yttrande över promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering (1.4.3-2018-8335)PDF

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)PDF

Yttrande över promemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7)PDF

Slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)PDF

Yttrande över betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)PDF

Yttrande över uppdrag om effektivare tolkanvändning och utvecklad flerspråkig service (Dnr 1.1.2-2017-113133)PDF

Klarlagd identitet Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitets-handlingar (SOU 2017:93)PDF

Yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84)PDF

Yttrande över promemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)PDF

Yttrande över promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)PDF

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd (Dnr 1.4.3-2018-5231)PDF

Promemorian En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45)PDF

Yttrande över betänkandet Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)PDF

Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)PDF

Yttrande om handläggningen av Johan Juléns begäran om att få ta del av allmän handling och uppgift (Dnr 1851-2017)PDF

Remissvar rörande betänkande Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)PDF

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2018 (Dnr 1.1.2-2017-57300)PDF

Yttrande över remissen Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift (Ds 2017:16)PDF

Yttrande över betänkandet Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)PDF

Yttrande över delbetänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)PDF

Yttrande över promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhetPDF

Yttrande över promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)PDF

Redovisning av uppdraget om en effektiviserad handläggning av asylärenden i överklagandeprocessen (Dnr. JU 2016/08222/SIM)PDF

Yttrande över slutbetänkandet För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)PDF

Yttrande över betänkandet Värna demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92)PDF

Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) PDF

Yttrande över betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)PDF

Yttrande Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)PDF

Redovisning av uppdrag i regeringsbeslut A2016/02455/I, om antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2017PDF

Övriga skrivelser

Rapportering enligt regleringsbrev – Viseringsavhopp - tilläggsuppdrag (1.1.1.2-2019-32453)PDF

Redovisning av uppdrag 9 Brottsförebyggande arbete i regleringsbrev för Migrationsverket enligt regeringsbeslut den 14 mars 2019 (1.1.1.2-2019-30166)PDF

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018PDF

Rapport om omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar av dagersättningPDF

Skrivelse från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om medicinska åldersbedömningar i asylprocessenPDF

Delredovisning av Migrationsverkets arbete med uppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (1.1.2-2018-28687)PDF

Migrationsverkets miljöledningsrapport 2018PDF

Hemställan om författningsändring effektivt informationsutbyte i ärenden som rör uppehålls-tillstånd för arbete och olika kategorier av tillstånd för arbete (1.1.1.2-2019-7379)PDF

Återrapportering av regeringsuppdrag, omhändertagande av ESV rapport (ESV 2018:38) (1.1.1.2-2-2018-36563)PDF

Analys av viseringsavhopp, återrapportering av regeringsuppdrag i regleringsbrev 2018 (1.1.1.2-2018-36179)PDF

Konsekvenser för statlig ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) på grund av bestämmelser om tillfälliga uppehållstillstånd (1.1.2-2018-25272)PDF

Rapportering i enlighet med regleringsbrev för Migrationsverket 2018 Il:2 (1.1.2-2018-19674)PDF

Behov av ett tydligare rättsligt stöd för remiss – förfarandet och informationsutbytet med andra myndigheter i medborgarskapsärenden (1.1.2-2018-19848)PDF

Redovisning uppföljning och analys av handläggningsprocesser (1.1.1.2-2018-16007)PDF

Bedömning av Migrationsverkets och Polismyndighetens behov av förvarsplatser (1.1.2-2018-15118)PDF

Hemställan om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. (1.1.1.2-2018-13811)PDF

Återrapportering regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Migrationsverket, uppdrag 12. Stärkt säkerhetsskyddsarbete (1.1.1.2-2018-7471)PDF

Redovisning av Migrationsverkets planeringsarbete inom civilt försvar 2017 (3.1.3-2018-8358)PDF

Migrationsverkets miljöledningsrapport 2017 (1.3.1-2018-6521)PDF

Återrapportering av uppdrag Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Migrationsverket 2016-2018 (1.3.4-2018-6489)PDF

Behov av författningsändring gällande Migrationsverket uppgiftsskyldighet till kommunen för att underlätta för asylsökande barns skolgång (4.2.1-2017-131638) PDF

Hemställan om ändring av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (1.1.2-2017-128386)PDF

Rapportering av uppdraget utvecklad statistik på återvändandeområdet enligt regleringsbrev för 2017 (1.1.1.2-2017-129094)PDF

Behov av förändringar i lagstiftning för att förbättra Migrationsverkets förvarsverksamhet (1.1.2-2017-125520)PDF

Redovisning Ensamkommande barn – boendeformer och kostnader (1.1.1.2-2017-16807)PDF

Slutredovisning av uppdrag i regleringsbrevet 2017 om regelförenkling (1.1.1.2-2017-41632)PDF

Redovisning Ensamkommande barn – boendeformer och kostnader (1.1.1.2-2017-16807)PDF

Återrapportering angående handlingsplan för redovisade förslag i återrapportering av Migrationsverkets uppdrag i regleringsbrevet för budgetår 2017 (1.1.1-2017-62163)PDF

Återrapportering enligt regleringsbrevet av utvecklad plan av det fortsatta arbetet med att utöka antalet förvarsplatser (1.1.2-2017-62007)PDF

Återrapportering enligt uppdrag i regleringsbrevet av förvar och återvändande (1.1.1.2-2017-62163)PDF

Återrapportering av handlingsplan för att förkorta handläggningstider för arbetstillstånd (Ju2016/00961/SIM m.fl.)PDF

Migrationsverkets miljöledningsrapport 2016 – uppdatering (1.3.1-2017-16143)PDF

Kartläggning och analys av kostnader för ersättning till offentliga biträden i första instans – komplettering (1.1.1.2-2107-36725)PDF

Redovisning ensamkommande barn – boendeformer och kostnader (1.1.1.2-2017-16807)PDF

Återrapportering enligt uppdrag i regleringsbrevet av en myndighetsgemensam standard för handläggningsprocesser (1.3.4-2017-48974)PDF

Strategi för ändamålsenlig tillgänglighet och service 2017–2021 (1.1.1.2-2017-48540)PDF

Rapport Effektivitetsvinster genom koncentration (1.1.2-2017-46883)PDF

Återrapportering av handlingsplan för hantering av tillstånd som löper utPDF

Delrapport Regelförenkling – rapportering enligt regleringsbrev (1.1.1.2-2017-41632)PDF

Rapport om schablonersättningar ensamkommande barn och unga – rapportering enligt regleringsbrev (1.1.1.2-2017-42301)PDF

Återrapportering enligt regleringsbrev om mål för digitaliseringen som innebär betydande produktivitetsökningarPDF

Rapport om harmoniserad årscykel för framtagande av länstal och andelar för barn utan vårdnadshavarePDF

Återrapportering enligt regleringsbrev om ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart boendebeståndPDF

Rapport för uppdraget att samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetetPDF

Återrapportering av handlingsplan för att förkorta handläggningstider för arbetstillstånd (Ju2016/00961/SIM m fl)PDF

Återrapportering av handlingsplan för att förkorta handläggningstider för arbetstillståndPDF

Återrapportering enligt Ju2016/04966/SIM avseende övertagande av vissa arbetsuppgifter från ArbetsförmedlingenPDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-25

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.