Prognoser och remisser

Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Prognoser

Verksamhets- och utgiftsprognos november 2022 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2022 – med rättelse av bilaga 5 Pdf, 472.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2022 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhets- och utgiftsprognos april 2022 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2022 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2021 Pdf, 710.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2021 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhets- och utgiftsprognos april 2021 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2021 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Svar på remisser

Yttrande angående Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022-38) (1.4-2022-18222) Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Straff för deltagande i en terroristorganisation, Ds 20226 (JU2022‑01335) (1.4-2022-9096) Pdf, 58.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över promemorian En effektivare upphandlingstillsyn, Ds 20225 (Fi2022-00967) (1.4‑2022-6161) Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Promemoria Rätt till betalkonto i flera banker (Fi2022‑01184) (1.4‑2022‑7384) Pdf, 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över delbetänkandet Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84) (1.4.1-2021-24950) Pdf, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar: Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) (1.4.1-2021-24654) Pdf, 227.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering (JU 2021 03785) (1.4.3-2021-22145) Pdf, 699.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande om utredningen Kommuner mot brott (SOU 2021:49) (1.4.1-2021-14036) Pdf, 32.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) (1.4.1-2021-14074) Pdf, 864.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (1.4.1-2021-14073) Pdf, 157.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) (1.4.1-2021-13607) Pdf, 175.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet av Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn (1.4.1-2021-11239) Pdf, 289 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar angående promemorian Anpassning av svensk rätt till EUs nya system för reseuppgifter och resetillstånd (DS 202119) (1.4.1-2021-12859) Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets svar på remiss Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) (1.4.1-2021-14016) Pdf, 293.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över delbetänkandet en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) (1.4.1-2021-8705) Pdf, 67.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande kompletterande reglering till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning (1.4.1-2021-8672) Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar på betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (1.4.1-2021-5542) Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar angående promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (1.4.3-2021-6950) Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över betänkandet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (1.4.1-2021-3223) Pdf, 273.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken (1.4.3-2021-3782) Pdf, 123.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (1.4.1-2021-5503) Pdf, 166.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över promemorian Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet (1.4.3-2021-3408) Pdf, 157.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) (1.4.1-2021-2293) Pdf, 638.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) (1.4.1-2021-697) Pdf, 472.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar på lagrådsremissen Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier (1.4.2-2021-2950) Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande angående kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) (1.4.1-2021-1534) Pdf, 45.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar angående kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) (1.4.1-2020-31919) Pdf, 257.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga skri­velser

Slutredovisning av uppdrag om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (1.1.2-2022-11234) Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg och ändringar i förordningen (2017193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. avseende kostnader för massflyktingar från Ukraina Pdf, 320.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg i förordningen (1994361) om mottagande av asylsökande m.fl. (FMA) gällande initialt biståndsansvar för massflyktingar från Ukraina Pdf, 308.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets hemställan om tillägg i utlänningsförordningen (2006-97) gällande personkretsen i Rådets genomförandebeslut (EU) 2022–382 Pdf, 240.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Svar på beställning om scenarion mot bakgrund av ökat antal sökande från Ukraina till Sverige 2022-03-17 Pdf, 272.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag 3.4 i Migrationsverkets regleringsbrev: Anvisningsandelar avseende asylsökande ensamkommande barn (7.1-2021-10396) Pdf, 517.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av uppdrag 3.3. i Migrationsverkets regleringsbrev: Analys inför upphandling av extern tjänsteleverantör (1.1.1.2-2021-22767) Pdf, 320.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Delredovisning av uppdrag i regleringsbrev 2021 – Minska andelen avvikna (1.1.1.2-2021-19301) Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022 (1.1.1.2-2021-12542) Pdf, 383.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av regeringens uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m. under 2020 (1.1.2-2019-32147) Pdf, 913.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutredovisning av Migrationsverkets arbete med uppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (1.1.2-2018-28687) Pdf, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: