Anlita en artist

Som artist räknas till exempel sångare, musiker, dansare, cirkusartister, skådespelare, regissörer och filmare. De som följer med som tekniker och liknande räknas också in i denna kategori. Artister som är medborgare i ett land utanför EU behöver arbetstillstånd.

Krav för artist

Du som arrangör ska

 • skriva ett kontrakt som innehåller gage, tidpunkt och plats för engagemanget samt eventuell turnéplan. Kontraktet ska vara undertecknat av både dig och artisten
 • lämna information om anställningen
 • ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
 • ha avtalat med artisten om anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha avtalat med artisten om arbete i sådan omfattning att lönen uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här

För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder också ha visum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och lämna information om anställningen behöver du

 • ha e-legitimation
 • veta mejladressen till den person som du vill anställa.

Det fackförbund som organiserar anställda inom yrkesområdet ska ges möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren som redovisas i informationen om anställningen. Det är det aktuella fackförbundet, inte centralorganisationen, som ska yttra sig över anställningsvillkoren.

När du har lämnat information om anställningen i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Du skickar informationen för yttrande via e-tjänsten. Den fackliga organisationen granskar anställningsvillkoren och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

Om du inte använder e-tjänsten skickar du blanketten Information om anställningen och blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

LO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SACO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När beslut är fattat skickas det till dig och artisten där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från artisten. Om personen får tillstånd gäller det för samma tid som engagemanget pågår men aldrig längre än passet är giltigt. Tillståndet gäller bara för att arbeta hos dig.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Blir kontraktet förlängt ska artisten ansöka om att förlänga sitt tillstånd. Om personen haft arbetstillstånd i minst sex månader och har ansökt om förlängning innan det nuvarande tillståndet gått ut har han eller hon rätt att fortsätta arbeta under väntetiden. Ett arbetstillstånd för artister kan beviljas för högst två år i taget i sammanlagt fyra år. Finns det fortfarande kontrakt efter fyra år kan personen få permanent uppehållstillstånd.

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver bara meddela Skatteverket när du anställer en person för första gången. Gäller det en ansökan om förlängning behöver du inte meddela Skatteverket.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Du måste teckna försäkringar

För att arbetstagaren ska kunna få arbetstillstånd måste du som arbetsgivare ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren när han eller hon påbörjar sin anställning.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt stöd om den försäkrade blir sjuk eller skadad. En sjukförsäkring ska inte förväxlas med en sjukvårdsförsäkring, som hjälper den försäkrade att få snabbare tillgång till vård.

Livförsäkring

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet om den försäkrade dör. De pengar som då betalas ut kan t.ex. göra att familjen har råd att bo kvar i huset eller bostadsrätten.

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring betyder att försäkringstagaren kan få ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning under en längre period. Försäkringen ger ersättning om försäkringstagaren skadat sig i jobbet eller på väg till eller på väg hem från arbetsplatsen. Trygghetsförsäkring kallas ofta för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och förkortas TFA.

Tjänstepensionsförsäkring

En tjänstepensionsförsäkring är en försäkringslösning för att trygga en tjänstepension. Den kan tecknas av arbetsgivaren till förmån för arbetstagaren, eller tecknas av arbetstagaren, men då betalas av arbetsgivaren. När en tjänstepensionsförsäkring tecknas kan variera mellan olika kollektivavtal.

För att kunna söka om en förlängning av arbetstillståndet måste arbetstagaren ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid hen har haft arbetstillstånd i Sverige. Därför är det viktigt att det framgår i dokumentationen vilket datum som försäkringarna började gälla och vilka försäkringsvillkoren är.

Den som befinner sig i Sverige kortare tid än ett år har inte samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta här. Det är därför viktigt att arbetstagaren har en privat försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Följande behöver inte arbetstillstånd:

 • Artister som har ett tillfälligt engagemang för en radio- eller TV-utsändning av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB
 • Artister, hans eller hennes tekniker och annan turnépersonal som arbetar tillfälligt i Sverige i högst fjorton dagar under en period av tolv månader. Förutsättningen är att det finns en inbjudan från en etablerad arrangör.

Du som arbetsgivare ska fylla i blanketten Information om anställningen och skicka den tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med ansökan om arbetstillstånd.

Du fyller i blanketten Information om anställningen, 232011. Om erbjudandet gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, 234011, och bifoga den till ansökan.

Information om anställningen, blankett 232011 Pdf, 816.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Namnlista, blankett 234011 (på svenska) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

I Information om anställningen kommer du att behöva ange

 • företagets organisationsnummer
 • SSYK-kod
 • personuppgifter för den du ska anställa
 • hur och när du har annonserat tjänsten och referensnummer eller id-nummer för annonsen (vid nyrekrytering).

Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd. Du hittar SSYK-koderna i dokumentet nedan eller på SCB:s webbplats.

Sök efter SSYK2012-koder Pdf, 447.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyrån (SCB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du fyller i anställningserbjudandet och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: