Anställa en säsongsarbetare

Om du som etablerad arbetsgivare i Sverige vill anställa personal för säsongsarbete måste personerna ha ett arbetstillstånd.

Krav för arbets­till­stånd

För att den person du vill anställa som säsongsarbetare ska få ett arbetstillstånd ska du

 • vara etablerad i Sverige
 • lämna information om anställningen och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • erbjuda en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar anställningen
 • erbjuda anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig (för att uppnå kravet på försörjning måste arbetstagaren arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt)
 • annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar (läs mer om att göra en korrekt annonsering).

Även säsongsarbetaren måste uppfylla vissa krav.

Läs mer om kraven för att få arbetstillstånd för säsongsarbete

Observera också att den person som du vill anställa ska ha ansökt om och beviljats tillstånd för säsongsarbete innan han eller hon reser in i EU. Ansökan kommer inte att kunna beviljas om arbetstagaren befinner sig inom EU. Detta krav gäller inte vid en förlängningsansökan.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och lämna information om anställningen behöver du

 • ha e-legitimation
 • veta mejladressen till den person som du vill anställa.

En säsongsarbetare är en person som huvudsakligen bor i ett land utanför EU/EES och Schweiz och som vistas tillfälligt i Sverige för att utföra arbete i en säsongsbunden verksamhet i enlighet med avtal om visstidsarbete.

Säsongsbunden verksamhet är kopplad till en viss tid på året då det krävs avsevärt högre arbetsinsatser än vad som behövs för att sköta det löpande arbetet. Säsongsarbete i Sverige förekommer bland annat inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbranschen, hotell-och restaurangverksamhet, drift av golf- och skidsportsanläggningar, turistnäring och inom nöjes-och temaparksverksamhet.

För bärplockare som är anställda av företag som inte är etablerade i Sverige gäller andra regler.

Läs mer om arbetstillstånd för bärplockare

Om du som arbetsgivare hyr ut eller förmedlar en bostad till arbetstagaren gäller att

 • hyran inte får stå i missförhållande till lönen eller bostadens standard (det betyder att hyran inte får vara oskäligt hög i förhållande till bostadens standard och datt arbetstagaren inte ska behöva försörjningsstöd för sina levnadskostnader efter att hyran är betald)
 • hyran får dras från säsongsarbetarens lön endast om han eller hon har lämnat ett skriftligt medgivande om detta till dig
 • du ska ge säsongsarbetaren ett skriftligt dokument med hyresvillkoren
 • bostaden ska uppfylla allmänna hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Fyll i blanketten Uppgifter om bostad – Bilaga till ansökan om tillstånd för säsongsarbete, blankett 263011 Pdf, 663.1 kB, öppnas i nytt fönster..

För att visa att bostadskravet är uppfyllt behöver ni även skicka in en kopia av ett hyresavtal eller intyg om kommande boende från hyresvärden eller bostadsförmedlaren. Hyresavtalet eller intyget bör innehålla uppgifter om

 • bostadens adress
 • hyra
 • boendeyta (kvadratmeter)
 • antal rum och kök/toalett
 • hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid
 • hyresvärdens och hyresgästens kontaktuppgifter
 • hyresvärdens och hyresgästens underskrifter
 • antal personer, inklusive arbetstagaren, som ska dela på bostaden
 • typ av bostad (exempelvis villa, lägenhet eller korridorsboende)

Om bostaden hyrs ut i andra hand ska ni även skicka in handlingar som visar att detta har godkänts av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden.

Notera även att arbetstagaren inte får vara inneboende under sin vistelse i Sverige. Med inneboende avses en situation där en hyresgäst hyr en bestämd del av en bostad under tiden som hyresvärden brukar resten av bostaden.

Vissa branscher har skärpta utredningskrav för att Migrationsverket ska kunna bevilja arbetstillstånd.

Du som ska anställa inom följande bran­scher omfattas:

 • Städ (81290, 81210)
 • Hotell och restaurang (55101, 56)
 • Bygg (41200, 421, 42990, 43)
 • Handel (471–478)
 • Jord- och skogsbruk (0113, 012, 02102)
 • Bilverkstad (452)
 • Service (9602, 9604, 9609)
 • Bemanning (782)
 • Personlig assistans (88101, 88102)

Läs mer om högre krav för arbetstillstånd för vissa branscher

När du har lämnat information om anställningen i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra.

Om informationen om anställningen gäller för flera personer kan du inte använda e-tjänsten utan måste skicka informationen manuellt med information om vilka personer som avses. Detta gäller även om fackförbundet vanligtvis hanterar yttranden digitalt. Genom att skicka erbjudandet manuellt behöver fackförbundet endast yttra sig en gång.

När du har lämnat information om anställningen via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare i Sverige där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Tillståndet gäller bara för att arbeta hos den arbetsgivare och som den befattning som har angetts i informationen om anställningen .

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Ett beslut om tillstånd för säsongsarbete kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i arbetstagarens beslut.

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och tolv månader efter att anställningen tagit slut.

Du kan lämna information om anställningen via blanketten Information om anställningen, blankett 232011 (på svenska och engelska). Informationen om anställningen skickar du sedan till den du vill anställa.

Information om anställningen, blankett 232011 Pdf, 816.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du lämnar information om anställningen och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Vanliga frågor och svar om säsongsarbetare

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: