Använ­dar­villkor för ansökan om visum

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnar i viseringsansökan stämmer. Felaktiga uppgifter gör att min ansökan inte blir godkänd och en befintlig visering upphör. Jag förstår och godkänner att de uppgifter samt fotografi och, i tillämpliga fall, fingeravtryck jag lämnar i viseringsansökan skickas till behöriga myndigheter i medlemsländerna för att fatta ett beslut om min ansökan.

Beslut om min ansökan kommer att registreras och lagras i Informationssystemet för viseringar (VIS). Jag har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om mig i VIS. För att få veta vad som finns registrerat om mig kontaktar jag forvaltningsenheten@migrationsverket.se.

Rättslig grund

Migrationsverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Migrationsverket hanterar vidare personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30). Registerförfattningarna innehåller vidare bl.a. bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke. Migrationsverket behandlar vissa personuppgifter även i enlighet med bestämmelser i dataskyddslagen (2018:218). Migrationsverket behandlar ibland personuppgifter med stöd av övriga EU-förordningar och direktiv.

Samtycke

Jag är införstådd med och samtycker till följande:

Obli­ga­to­risk insam­ling av uppgifter

Insamling av de uppgifter som krävs enligt viseringsansökan, fotografering och, i tillämpliga fall, upptagande av fingeravtryck är obligatoriskt vid prövning av viseringsansökan. Alla personliga uppgifter om mig som anges på formuläret för ansökan om visering kommer, liksom mina fingeravtryck och mitt fotografi, att skickas till behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Dessa myndigheter behandlar dem så att det blir möjligt att fatta ett beslut om min viseringsansökan.

Lagring av uppgifter

Dessa uppgifter samt uppgifter rörande beslutet om min ansökan eller ett beslut om att upphäva, återkalla, eller förlänga en utfärdad visering kommer att registreras i Informationssystemet för viseringar (VIS) och lagras där under en period av högst fem år. Under den perioden kommer uppgifterna att vara tillgängliga för viseringsmyndigheterna och de myndigheter som är behöriga att kontrollera viseringar vid de yttre gränserna och i medlemsstaterna samt för medlemsstaternas invandrings- och asylmyndigheter. Uppgifterna är tillgängliga i syfte att kontrollera om villkoren för laglig inresa, vistelse och bosättning på medlemsstaternas territorium är uppfyllda, för att identifiera personer som inte, eller inte längre uppfyller dessa villkor, för att pröva en asylansökan och för att avgöra vem som ansvarar för att en sådan prövning. Under vissa förhållanden kommer uppgifterna även vara tillgängliga för utsedda myndigheter i medlemsstaterna och för Europol för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra allvarliga brott. Följande myndighet i Sverige ansvarar för att behandla uppgifterna: Migrationsverket, 601 70 Norrköping, www.migrationsverket.se.

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud@migrationsverket.se om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Rätten att kontrol­lera person­upp­gifter

Jag är införstådd med att jag har rätt att i vilken medlemsstat som helst underrättas om de uppgifter rörande mig som finns registrerade i VIS och om vilken medlemsstat som har registrerat uppgifterna. Jag har också rätt att begära att uppgifter rörande mig som är oriktiga korrigeras och de som olagligen har behandlats stryks. På min uttryckliga begäran kommer den myndighet som prövar min ansökan att informera mig om hur jag kan gå tillväga för att utöva min rätt att kontrollera mina personuppgifter och få dem korrigerade eller strukna, inklusive vilka rättsmedel som står till buds enligt den berörda statens nationella lagstiftning. Sveriges nationella tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Telefon: 08-657 61 00, mejl: imy@imy.se, Visa Information System, imy.se Länk till annan webbplats.) tar emot klagomål som rör skyddet av personuppgifter.

Du kan använda dokumentet Begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter i centrala system Pdf, 710.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Lämna in din begäran till den svenska utlandsmyndighet eller den externa tjänsteleverantör (VFS) där du lämnade in din ansökan.

Försäkran

Jag förklarar att alla de upplysningar jag lämnar såvitt jag vet är korrekta och fullständiga. Jag är medveten om att felaktiga uppgifter kommer att leda till att min ansökan avslås eller till att en redan utfärdad visering upphävs samt att jag kan underkastas lagföring enligt lagstiftningen i den Schengenstat som handlägger min ansökan.

Jag förbinder mig att, om visering beviljas, lämna medlemsstaternas territorium innan viseringen löper ut. Jag har blivit informerad om att innehav av en visering endast är ett av villkoren för inresa på medlemsstaternas europeiska territorium. Den omständigheten att viseringen beviljats innebär inte att jag har rätt att begära ersättning om jag inte uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i artikel 6.1 i förordning (EU) nummer 2016/399 (kodexen om Schengengränserna) och därför nekas inresa. Inresevillkoren kommer att kontrolleras på nytt vid inresan på medlemsstaternas europeiska territorium.

Sidan senast uppdaterad: