Migrationsverket svarar: vad är ett förvar?

Migrationsverkets förvar finns till för personer som inte har rätt att vistas i Sverige och som ska lämna landet. Återvändandet är det främsta syftet med verksamheten vilket återspeglas i vilka personer som hamnar där, hur förvaren är utformade och hur det fungerar inne på ett förvar.

Vilka personer kan tas i förvar?

Personer utan tillstånd att vistas i Sverige som ska avvisas eller utvisas kan under vissa omständigheter tas i förvar. Förvar används huvudsakligen för att säkerställa att en person är tillgänglig för att lämna landet och om det finns risk att personen håller sig undan eller på annat sätt hindrar utvisningen.

Både avvisning och utvisning innebär att en person måste lämna Sverige. Begreppet avlägsnande används också. Skillnaden mellan avvisning och utvisning är att ett beslut om avvisning fattas inom tre månader från att en utlänning har kommit till Sverige och beslut om utvisning fattas efter tre månader. I den här texten används huvudsakligen ordet utvisning för att täcka de olika begreppen.

Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda om någon har rätt att vistas i landet eller om identiteten är oklar. Gemensamt för alla förvarsbeslut är att det inte räcker med ett beslut om uppsikt; uppsiktsbeslut fattas om det finns risk att någon kommer att hålla sig undan eller inte samarbeta och innebär att man måste anmäla sig på vissa tider hos polisen eller Migrationsverket. Beslut om förvar kan alltid överklagas till domstol.

Diagram över genomsnittlig vistelsetid på förvar.Förstora bilden

Hur länge? Genomsnittlig vistelsetid i dagar 2021‑2023. Klicka på bilden för att göra den större. Notera: Att siffran avseende ”Pojkar” 2023 kunde uppgå till 47 dagar (trots begränsningen för barn 72 + 72 timmar) beror på ifrågasatt ålder; personerna har registrerats som barn men senare fått åldern uppskriven.

Personer som av domstol har fått beslut om utvisning på grund av brott kan också tas i förvar efter avtjänat straff om återvändandet inte går att verkställa direkt efter att straffet har avtjänats. Om det handlar om grövre brottslighet får personen oftast stanna hos Kriminalvården i avvaktan på utvisning, men det görs alltid en individuell bedömning där man tar hänsyn till olika omständigheter.

Ett beslut om förvar där det handlar om att verkställa ett utvisningsbeslut gäller i högst två månader. Beslutet kan förlängas efter förhandling i ytterligare två månader upp till max totalt tolv månader. Om verkställigheten inte har kunnat genomföras inom den tiden måste förvarsbeslutet upphävas. Ett viktigt undantag avser personer som ska utvisas på grund av brott, då finns ingen övre tidsgräns.

Barn kan tas i förvar

Barn kan tas i förvar inför en utvisning, men de kan inte separeras från sina vårdnadshavare om de finns i landet. Ensamkommande barn kan också tas i förvar även om det är ovanligt. En viktig skillnad mot vuxna är att barn bara får tas i förvar 72 timmar, med möjlighet till förlängning ytterligare 72 timmar.

Barn och familjer i förvar placeras, om det är möjligt, på speciella avdelningar anpassade för barn. Där finns bland annat lekverksamhet och personal med särskild kompetens.

Låst ute – öppet inne

Ett förvar är ett låst boende, men inne i lokalerna avsedda för de förvarstagna kan de röra sig fritt. Man sover rum som delas med andra och man delar även badrum. I lokalerna finns bland annat uppehållsrum, matsal och träningsrum. Det finns också ”stilla rum” där man kan utöva tysta aktiviteter som meditation, läsning eller bön.

Migrationsverket tillhandahåller datorer som är uppkopplade till internet som de förvarstagna kan använda, antingen i gemensamma utrymmen eller i vissa fall i sina rum. Datatrafiken övervakas inte och det finns inga filter som hindrar hur man använder internet. Däremot finns det regler som de förvarstagna ska följa – till exempel är det inte tillåtet att besöka sidor med stötande innehåll.

Under dagarna är det fasta tider för måltider och utevistelse. I övrigt kan de förvarstagna disponera tiden fritt i den mån de inte har inbokade samtal för exempelvis utredning eller förberedelse för utresa. På förvaren finns det medarbetare som ansvarar för att genomföra organiserade aktiviteter, såsom fysisk träning av olika slag, utbildningsinsatser eller aktiviteter av mer skapande karaktär. Även frivilligorganisationer genomför ibland organiserade aktiviteter för de förvarstagna inne på avdelningarna.

Diagram över antal vistelser på förvar under 2021-2023.Förstora bilden

Hur många? Antal avslutade förvarsvistelser 2021‑2023. Klicka på bilden för att göra den större.

Förvar är inte bara förvaring

Syftet med vistelsen på förvaret är primärt att utvisningsbeslut ska verkställas, vilket innebär att personalen arbetar aktivt med ärendet under förvarstiden. Identiteten ska klarläggas om det inte kunnat ske tidigare, giltiga handlingar ska skaffas fram och den förvarstagna ska förmås att återvända på egen hand. Om personen inte samarbetar överlämnas ärendet till Polismyndigheten som kan verkställa det med tvång.

Förra året vistades runt 3 000 personer i ett förvar under kortare eller längre tid – se grafik – och under samma period verkställdes knappt 2 400 utvisningar av personer i förvar.

Vid förvaren finns personal som ansvarar för återvändandesamtal och beslut i ärendena om förvar och återvändande. Där finns även förvarshandledare, som arbetar med att genomföra aktiviteter, ombesörja måltider, hålla samtal och sköta transporter till olika typer av vårdinrättningar och ska vara ett socialt stöd för de förvarstagna under vistelsen.

Se en film med förvarshandledaren Ronja som berättar vad hon tycker är det bästa med att jobba på förvaret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säker­heten är A och O

Säkerheten är en stor och viktig del i verksamheten. Samtliga medarbetare oavsett yrkesroll har ett ansvar att säkerställa att förvaret är en trygg och säker plats att vistas på för både förvarstagna och personal. En stor del av säkerheten handlar om att skapa relationer och bygga förtroenden och tillit till de förvarstagna under deras vistelse.

Alla medarbetare på förvaren genomgår en grundutbildning som innefattar bland annat tjänstemannaroll, samtalsutbildning, HLR, lagstiftning, hur man bemöter personer som mår dåligt med mera. I den utbildningen ingår också säkerhetsutbildningar för att säkerställa ordning och säkerhet på förvaret. Samtliga förvar har en sjuksköterska närvarande under veckorna.

Karta över var det finns förvar i Sverige.Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

I samband med om-, och nybyggnationer av förvaren utformas säkerhetsarbetet och tekniken på ett mer ändamålsenligt sätt. Skalskydden har förbättrats under senare år i form av perimeterskydd (höga stängsel) för att hålla obehöriga borta och hindra rymningar.

Förvar – utbyggnad pågår

I dagsläget finns det 567 förvarsplatser i Sverige. De är utspridda på sex olika förvar i landet – se karta. På uppdrag av regeringen pågår en utbyggnad av förvarsplatserna med målet att uppnå 1 000 platser för att öka effektiviteten i återvändandet. Utbyggnaden samordnas med myndighetens andra uppdrag om bland annat reformerat mottagande och inrättandet av återvändandecenter.

Läs mer om utbyggnaden i artikeln Plan för fler förvarsplatser klar.

Sidan senast uppdaterad: