Vanliga frågor och svar om varaktigt bosatt

Varaktigt bosatt i ett annat EU-land

Text

Varaktigt bosatt i Sverige

Frågor och svar om ansökan

Ja, du ska betala en ansökningsavgift. Det kan finnas undantag för vem som ska betala ansökningsavgift och inte.

Läs mer om ansökningsavgifter Länk till annan webbplats..

Ja, du kan ansöka om ställning som varaktigt bosatt i Sverige samtidigt som du har ett giltigt tillstånd. Detta eftersom en ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige är en ansökan om en ställning och inte ett uppehållstillstånd. Tänk på att du ändå måste uppfylla kravet på fem års vistelse i Sverige innan du lämnar in din ansökan.

Läs mer om kraven för att beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige Länk till annan webbplats..

Ja, om du ansöker om ställning som varaktigt bosatt i Sverige innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att bo kvar och arbeta i Sverige under handläggningstiden.

Frågor och svar om vistelsetid

Nej, trots att barnet är fött i Sverige för fem år sedan så måste barnet ha haft ett giltigt uppehållstillstånd i fem år när ansökan om ställning som varaktigt bosatt lämnas in.

Nej, dina familjemedlemmar kan inte beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige eftersom de fick uppehållstillstånd för fyra år sedan. Varje familjemedlem måste ansöka individuellt och uppfylla kraven för att kunna beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Dina familjemedlemmar har inte haft ett uppehållstillstånd i fem år och kravet på vistelse i Sverige är inte uppfyllt. Dina familjemedlemmar ska istället ansöka om fortsatt tillstånd.

Även om du får vistas i Sverige under handläggningstiden för din ansökan så räknas inte denna tid med i din totala vistelsetid med giltigt tillstånd eller som lagligen bosatt i Sverige.

Det finns några undantag då det är möjligt att räkna tiden från ansökan om uppehållstillstånd. Om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande så kan du räkna tiden från den dag då du lämnade in din ansökan om asyl eller om ansökan om ny prövning.

Ja, om du inte har varit utanför Sverige mer än sex månader i följd eller tio månader sammanlagt de fem senaste åren innan du lämnade in din ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

Ja, alla utlandsvistelser räknas med, även sådana som man har gjort inom sitt arbete eller sina studier. Även resor inom EU/EES räknas in.

Frågor och svar om försörjningskrav

Det finns inget krav på att du själv måste ha en inkomst som täcker din försörjning. Det innebär att du, om du försörjs av din make/maka/sambo, kan beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Din make/maka/sambos inkomst måste vara varaktig och täcka familjens försörjning och boendekostnader.

Nej. För att du ska uppfylla försörjningskravet krävs att du har en inkomst som är av varaktig karaktär.

Frågor och svar angående identitet

Nej, för att beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige måste du kunna styrka din identitet. Om du har pass eller andra id-handlingar som du inte tidigare visat för Migrationsverket kan du bifoga kopior av dessa med din ansökan och få en ny bedömning av din identitet.

Frågor och svar om EU/EG-uppehållstillståndskort

Nej, du behöver inte skicka in en ny ansökan. För att få ett nytt kort ska du boka en tid för biometri och fotografering via Migrationsverkets hemsida.

Boka tid för besök Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

Ja, genom att lämna in en komplett ansökan.

Du kan även löpande lämna in handlingar så att det finns aktuell information i ärendet, till exempel senaste lönespecifikationen eller anställningsavtal om du bytt arbetsgivare eller anställningsform.

Varaktigt bosatt i Sverige

Handläggningstiderna kan variera. Två ärenden som lämnas in samtidigt kan få olika beslutsdatum. Anledningen är att handläggningen består av flera moment innan beslut kan fattas. Olika moment tar olika lång tid. En orsak till att ett ärende kan ta längre tid än ett annat är bland annat om Migrationsverket behöver begära in en komplettering i ärendet.

Nej, Migrationsverket beviljar inte förtur.

Om du upplever att handläggningstiden för din ansökan tar lång tid, kan du skicka in en skriftlig begäran om att Migrationsverket ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en begäran till Migrationsverket måste det ha gått sex månader sedan du skickade in din ansökan. Migrationsverket ska då, inom fyra veckor, antingen avgöra ditt ärende eller avslå din begäran

För att begära att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende ska du göra detta skriftligen. Använd blanketten Begäran om att avgöra ett ärende, 270011, och skicka den till Migrationsverket.

En begäran kan endast skickas in en gång i varje ärende.

Begäran om att avgöra ett ärende, blankett 270011 Pdf, 662.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Generella frågor

En ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige är inte en ansökan om uppehållstillstånd, utan en ansökan om en ställning. Om din ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige avslås och du inte har ett giltigt uppehållstillstånd, eller en öppen ansökan om uppehållstillstånd i Sverige, kan avslaget på din ansökan komma att kombineras med ett utvisningsbeslut.

Om du har beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige, kommer dina familjemedlemmars ansökningar att prövas enligt nationell lagstiftning. Det innebär bland annat att det ställs ett försörjningskrav på dig som anknytningsperson.

Läs mer om uppehållstillstånd på familjeanknytning

Läs mer om krav för dig som anhörig i Sverige Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: