په نابه ری – له داواکردن هه تاوه کو بڕیار

Asyl – från ansökan till beslut – sorani

1

درخواست

 • ئه تۆ ده بێت ههندێک فۆرم پڕبکهیتهوە به پرسیاگهلێک له باره ی بۆ نموونه ناوت،هاووڵاتیت، خێزانت.
 • ئه تۆ ده بێت پاسپۆرتهکهت یان بهڵگهی تری پێناسنامه بده یت بۆ ڕوونکردنه وه ی ناونیشانی خۆت.
 • دەزگای کۆچ وێنهی ئه تۆ و پهنجهمۆرت ئهگرێت. پهنجهمۆرەکانت به کار ده هێنن بۆ ئه وه ی ببینن ئه گه ر ئه تۆ له وڵاتێکی دیکه ی ئهورووپی داوای په نابه ریت کردووه ، یان ئه گه ر مۆڵه ت یان قه ده خه ی مانه وه ت هه یه له وڵاتێکی دیکه ی ئهورووپی .
 • به یارمهتی وەرگێڕێک بۆت ههیه زیاتر باس بکهیت که ئه تۆ کێیت، بۆچی نیشتمانی خۆتت بهجێ هێشتووە و ئه تۆ چۆن بۆ سوید سهفهرت کرد .
 • ئه گهر ئه تۆ هیچ پارەی خۆت پێ نییه ئهوا ئهتوانیت داوای کۆمهکی ئابووری بکهیت. ئه تۆ کارتێکی بانک و زانیاریی لهبارەی قهرەبوی ڕۆژانه و یارمهتی تایهبهتی وەرئهگریت.
 • ئه تۆ زانیاریی لهسهر پرۆسهی پهنابهری وەرئهگریت، ههنگاوی ئاییندە چییه و ئه تۆ ئهبێت چی بکهیت. ئه تۆ زانیاریی لهسهر پرسیارگهلی پراکتیکیش وەرئهگریت، بۆ نموونه مافی وه رگرتنی خانووبه ره ، چاودێری و خوێندنگا بۆ منداڵهکان

2

ئامادەکاریی بۆ لێکۆڵینەوەکە

 • پاش ئهوەی که ئه تۆ داوانامهکهت پێشکهش کرد، فهرمانبهری بهرپرس به ناو بهڵگهنامهکانتا ئهچێتهوە، که چیت باس کردوە و ئایا کۆنتڕۆل کردنی پهنجهمۆرەکانی ئه تۆ چی نیشان داوە .
 • فهرمانبهرە بهرپرسهکه ئهتوانێت له ڕوانگهی ئهو زانیارییانهوە که ئه تۆ له داوانامهکهت نووسیوته وه بڕیار بدات که ئایا داوانامهکهی ئه تۆ چهند زۆر پێویستی به لێکۆڵینهوە ههیه. ههمو داوانامهکان له یه ک جیاوازن، لهبهرئهوە درێژی کاتی لێکۆڵینهوەیان له یک جیاوازە .
 • فهرمانبهرەکه داوانامهکهت بۆ لێکۆڵینهوەی بهردەوام ئامادە ئهکات. ئهوە لهوانهیه لهبارەی هێنانی زانیاریی له فهرمانگهکانی ترەوە بێت .
 • ئه گهر به پێی هه ڵسه نگاندنی فهرمانبهرەکه ئه تۆ پێویستت به پاڕێزه رێکه ئه وه ت بۆ دابین ده که ن.
 • ئه گهر ئه تۆ پێویستت به تهواوکردنی داوانامهکهت، ئهوا فهرمانبهرەکه پهیوەندییت پێوە ئهکات. ئهوە لهوانهیه پێویست بێت ئه گهر ئه تۆ هاوکات لهگهڵ داوانامهکهدا هیچ بهڵگهنامهیهکی ناسنامهت ڕادەست نهکردبێت

3

چاوەڕوانی لێکۆڵینەوە

 • دەزگای کۆچ نۆبهتگرتنی درێژی ههیه و ئه تۆ له وانه یه زۆر چاوەڕوان بیت تا بانگهێشتنت ده که ن بۆ لێکۆڵینهوی داوای پهنابهری. ماوەی چاوەڕێکردنهش له کهسێکهوە بۆ کهسێکی دیکه جۆراوجۆرە

4

بانگکردن بۆ بۆ لێکۆڵینەوی داوای پەنابەری

 • کاتێک نۆبهتی ئه تۆ بۆ لێکۆڵینهوی داوای پهنابهری هات، به پۆستا بانگهێشتنێکتبکهوێت. ئهوە گرینگه که ئه گه ر ماڵت گواستهوە ئه وه به دەزگای کۆچ ڕابگه یه نیت بۆئهوەی ئهدرەسی ئه تۆمان لابێت کاتێک که بانگکردن بۆ ئه تۆ ئهنێرین بۆ دێت. له بانگهێشتنهکهدا نووسراوە کهی و له کوێ ئهبێت چاوت به فهرمانبهرێک

5

لێکۆڵینەوەی داوای پەنابەری

 • به رپرسی لێکۆلینه وه که ده ست ده کات به باس کردنی ئه وه که گوتوبێژەکه لهبارەی چییهوەیه و کامانهن مافهکان و ئهرکهکانی ئه تۆ. ئه تۆ بۆ نموونه ئهرکباریت ڕاستی بڵێیت و هیج شتێک نهشاریتهوە. به رپرسی لێکۆلینه وه که و وەرگێرەکه ئهرکی نهێنیپاراستنیان هه یه
 • ئه گهر پیویستت به پارێزه رێکه ئهوا پارێزه ره که بۆی ههیه لهکاتی لێکۆڵینهوەکهدا لهگهڵدا بێت به یارمهتی وەرگێڕێک بۆت ههیه باس بکهیت که ئه تۆ کێیت، له کوێوە هاتوویت،بۆ وڵاته که ت بگهڕێیتهوە. ههروەها پرسیارگهلت لێ ئهکرێت له بارەی خێزانهکهتهوە، تهندروستیت و ڕابووردوی پیشهییت بۆچی داوای پهنابهری ئهکهیت و ئایا پێتوایه چیت بهسهردێت ئهگهر ناچار بیت
 • ئه تۆ بۆ خۆت به رپرسی باسکردنی هه مۆ هۆکانی خۆتی بۆ داوای په نابه ری و دانیشتێک له وجۆره هه بێت بهڵگههێنانهوە که ئهتهوێت دەزگای کۆچ تهماشای بکات پێش بڕیاردان، ئه گه ر هیچ
 • به رپرسی لێکۆلینه وه که کۆنووس ئهنووسێت له سه ر ئهوەی ئهگوترێت. ئه گهرنووسراوەکانی دیکه ، که ئه تۆ ڕادەستت کردوون، ههڵئهگیرێت پارێزه رێکت ههیه بۆی ههیه کۆنووسهکه پهسهند بکات، که پاشان لهگهڵ ههموو
 • له کۆتایی لێکۆڵینهوەکهدا ده رفه تت پێده ده ن که پرسیارگهل لهبارەی پڕۆسهیبه دەزگای کۆچهوەیه پهنابهرییهکهوە ئاراسته بکهیت یاخود شتێکی دیکه که له بارەی پهیوەندیی ئه تۆ

لێکۆڵینەوە لەگەڵ منداڵدا

ههموو منداڵ مافی ئهوەیان ههیه که قسه بکهن و گوێیان لێبگیرێت. ئهو منداڵه ی که پێکهوە لهگهڵ باوانیدا داوای پهنابهری ئهکات مافی ئهوەی ههیه که چاوی به به رپرسی لێکۆلینه وه که له دەزگای کۆچ بکهوێت. هۆکاری پهنابهری منداڵ ئهبێت به تایهبهت لێکۆڵینهوەی لهسهر بکرێت لهوانهیه منداڵێک هۆکاری پهنابهری تری ههبێت وەک تا – ئهوەی باوانی. کاتێک لێکۆڵینهوە لهسهر هۆکاری پهنابهری منداڵهکه ئهکرێت ئهبێت به رپرسی لێکۆلینه وه ی دەزگای کۆچ، ههتا ئهوەندەی که بکرێت، لێکۆڵینهوەکه بگونجێنێ بهپێی تهمهنی منداڵهکه، پێگهیشتوویی و تهندروستی. منداڵهکه مافی ئهوەی ههیه که گهورەساڵیکی لهگهڵدا بێت له لێکۆڵینهوەکهدا. ئهوە لهوانهیه باوانێک بێت، کهسێکی تری سهرپهرشت یان پارێزه رێک. منداڵی بهتهنیاهاتوو ههمیشه مافی ئهوەیان ههیه که جێگری سهرپهرشتهکهیان له لێکۆڵینهوەکهدا لهگهڵدا بێت

6

بڕیار

 • بڕیارەکه لهسهر بناخهی هۆکانت بۆ داوای په نابه ریه و ئه و به ڵگه نامانه ی که داوته بۆ پشتگیری کردنی ئه و شتانه ی که باست کردووه له باره ی ناونیشانی خۆت ، و هه روه ها زانیاری دەزگای کۆچ لهبارەی دۆخی وڵاته که ت.
 • پاش بڕیارەکه بۆت ههیه بۆ دەزگای کۆچ بێیت که لهوێ فهرمانبهرێک بۆت باسئهکات که ئایا وڵامی بهڵێ یان نهخێرت لهسهر داوانامهکهت وەرگرتوە، و ئهگهرئه تۆ هیچ ڕوونکراوەی پایهت وه رگرتووه و پاشان چی ڕوو ده دات.
 • بڕیارەکه به سویدی نووسراوە، بهڵام زانیاریی بهدەمی لهسهر بڕیارەکه به یارمهتیوەرگێڕێک وەرئهگریت له چاوپێكه وتنێک له دەزگای کۆچ. بۆت باس ده که ن دەزگایکۆچ چ بڕیارێک داوه و له به ری چی ئێمه گهییشتین بهو ئه نجام ه که ئهم بڕیارە لهكه یسهکهی ئه تۆدا دروسته.

Last updated: