ተወሳኺ ሓበሬታን ደገፍን

Mer information och stöd – tigrinska

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ሃገር ሽወደን ብዝበለጸ ክትመሃረሉን ፍልጠት ክትረኽበሉን ትኽእል፥ ደገፍን ኪህቡኻን፡ ናብ ”መራኸቢ-ቀለቤታት” ከምርሑኻ ናይ ዚኽእሉ ትካላትን ማሕበራትን ኣስማት ክትረክብ ኢኻ።

”ብሪስ” (Bris)፡ መሰል ሕጻናት ኣብ ሕብረትሰብ (Barnens rätt i samhället) ዝተባህለ ትካል፥ ንመሰላት ሕጻናት ዚቃለስ ውድብ እዩ። ምስ ሓደ ዓቢ ሰብ ንምዝርራብ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን፥ ምስ ውድብ ”ብሪስ” ርክብ ግበር።

ናብ ”ብሪስ ናይ ቆልዑ ደገፍ” ቴሌፎን ደውል፡- 116 111

www.bris.se/for-barn-och-unga (ብቛንቛ ሽወደን) External link, opens in new window.

”ህጻናት ኣድሕን” (Rädda barnen)፡ ንመሰላት ሕጻናት ዚሰርሕ ውድብ’ዩ።

www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga (ብቛንቛ ሽወደን) External link, opens in new window.

”ቀይሕ መስቀል” (Röda korset)፡ እቲ ኣብ ጭንቂ ንዘሎዉ ደቂ-ሰባት ንምክልኻልን ንምሕጋዝን ዝነጥፍ ውድብ እዩ። ”ቀይሕ መስቀል” ቤተሰብካን ኣዝማድካን ንኽትረክብ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

www.rodakorset.se/en/get-help (ብቛንቛ አንግሊዝ) External link, opens in new window.

”ወኪል-ሕጻናት” (Barnombudsmannen)፡ ሓደ ካልኦት ናይ ሽወደን ኣብያተ-ስልጣን ነቲ ኣብ ”ስምምዕ-ሕጻናት” (barnkonventionen) ሰፊሩ ዘሎ ሕጊታት ይስዕብኦ ምህላወን ዚቋመት ቤትስልጣን እዩ። ኣብዚ ብዝበለጸ ብዛዕባ ናትካ መሰላት ክትመሃር ኢኻ።

www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/kunskap-om-barnkonventionen/mina-rattigheter-for-barn-och-unga (ብቛንቛ ሽወደን) External link, opens in new window.

”ዩሞ” (Youmo)፡ እቲ ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ፥ ናይ “መቐበል መንእሰያት መርበብ ሓበሬታ” እዩ። ኣብዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ጾታዊ-ርክባት፡ ጥዕናን ሓድሕዳዊ-ዝምድናታትን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክትረክብ ኢኻ።

www.youmo.se/ti-er External link, opens in new window.

”ኣር ኤፍ ኤስ ኤል” (RFSL)፡ ንናይ ”ሆሞ-ጾታውያን”፡ ”ቢ-ጾታውያን”፡ ”ትራንስፐርሾን”፡ ”ኲርስ” ከምኡ ውን ”ኢንተርሴክስ-ፐርሾነር” መሰላት ዚሰርሕ ትካል’ዩ። እዚ ”RFSL New comers” ንናይ ስደተኛታትን ሓደስቲ-መጻእተኛን መሰል ዚሰርሕ እዩ።

www.rfsl.se/en/organisation/asylum-and-migration/newcomers-contacts (ብቛንቛ አንግሊዝ) External link, opens in new window.

እዚ ”Kärleken är fri” ዝበሃል፡ ነተን ምስ ”ምእንተ-ክብሪ” ተባሂሉ ኣብ ልዕሊአን ዓመጽን ጭቆናን ዝበጽሐን መንእሰያት፥ ናይ “ደገፍ ቻት-መራኸቢ” እዩ።

www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/ (ብቛንቛ ሽወደን) External link, opens in new window.

”ክቪኖ-ፍሪድስሊንየን” (Kvinnofridslinjen)፡ ንዓኺ ምፍርራሕ፡ መውቃዕቲን ስነልቦናዊ-ዓመጽን፥ ጾታዊ-ዓመጽን ዘጋጠመኪ ሰበይቲ፥ ምኽሪን ደገፍን ዚህብ ትካል’ዩ። ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተዳልዩ ኣሎ። ናብ ዚስዕብ ቁጽሪ ቴሌፎን 020‑50 50 50 ውን ክትድውሊ ትኽእሊ ኢኺ። ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ደቓይቕ ተርጓማይ ከዳልዉልኪ ይኽእሉ እዮም።

www.kvinnofridslinjen.se (ብቛንቛ ሽወደን) External link, opens in new window.

”ኮልፖሶስ.ኤስኤ” (Kollpåsoc.se) ሓደ መርበብ ሓበሬታ ኮይኑ፥ ካብ ”ቤትስልጣን ማሕበራዊ ጉዳያት” (socialtjänsten)፥ ብዛዕባ’ቶም ክትረኽቦም ትኽእል መሰላትን ዕድላትን ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ።

www.kollpasoc.se/en (ብቛንቛ አንግሊዝ) External link, opens in new window.

”ሚን ረት-ዲን ሮል” (Min rätt – Din roll) እዚ፡ ናባኻ ብዘይወለዲ ዝመጻእካ ሓታቲ ዑቕባ ቆልዓን፥ ናብ ”ብዓል-ሕድሪ” (god man) ከምኡ ውን ናብቶም ካልኦት፡ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንዓኻ ንምሕጋዝ ነናቶም ተራ ዘሎውም ተዋሳእቲ ትካላት ዘቕንዐ እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ’ቶም ናይ ትካላት ነንበይኖም ዝጻወትዎም ተራን (ምቅሊት ስራሕን)፥ ናይቶም ንስኻ ዘሎዉኻ መሰላትን ዝበለጸ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ኣብዚ ንኣብነት፡ ሓደ ”ብዓል-ሕድሪ” (god man) ብዛዕባ እንታይ ኪሕግዘካ ከም ዚኽእል ሓጸርቲ ፊልምታት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።

rfs.se/om-rfs/projekt/min-ratt-din-roll (ብቛንቛ ሽወደን) External link, opens in new window.

እቶም ”Vad händer nu?” ዚብሉ ፊልምታት፥ ንዓኻ ብዘይወለዲ መጺእካ ኣብ ሽወደን ዑቕባ ዝሓተትካ ቆልዓ፥ ኣብ ሓደ ናይ ሓባር-መንበሪ-ቦታ ወይ ኣብ ሓደ ”ፋሚሊ-ሄም” ተመዲብካ ትነብር ዘሎኻ ቆልዓ ዚምልከት እዩ። ኣብዞም ፊልምታት’ዚኦም፥ ኣብ ሽወደን ኣብቲ ናይ መጀመርታ ግዜኻ እንታይ ከጋጥም ከም ዚኽእል፥ ምስ ኣየኖት ሰባት ከም ትራኸብ፥ እቲ ዑቕባ ትሓተሉ መስርሕ ውን ብኸመይ ከም ዚካየድን ክትፈልጥ ኢኻ። ነቶም ፊልምታት’ቲኦም፡ ንበይንኻ ወይ ምስ ሓደ ዓቢ ሰብ ኴንካ ውን ክትርእዮም ትኽእል ኢኻ። እቶም ፊልምታት፡ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ተዳልዮም ኣሎዉ።

Sök efter ”Socialstyrelsen vad händer nu” på Youtube (ብቛንቛ ሽወደን) External link, opens in new window.

እዚ ”Information Sverige” ዝበሃል፥ ሓደ ”መርሖ” (portal) ንናብ ሽወደን ንዝመጹ ሓደውስቲ ሰባት ዝተዳለአ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ። ኣብኡ ድማ፡ ሕብረትሰብ ሽወደን ብኸመይ ከም ዚስርሕ፥ ንኣብነት ብዛዕባ መንበሪ ቤት፡ ትምህርቲን ክንክን-ሕማምን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

www.informationsverige.se/ti External link, opens in new window.

እዚ ”Lära svenska”፡ ሓደ ገጽ ካብቲ ”Information Sverige” ዝተቐድሐ ኮይኑ፥ ከመይ ጌርካ ቋንቋ ሽወደን ባዕልኻ ክትመሃር ከም ትኽእል ዚሕብር እዩ።

www.informationsverige.se/ti/jag-ar-asylsokande/lara-svenska External link, opens in new window.

EU-logotyp

Last updated: