تصمیم راجع به درخواست پناهندگی

Efter beslut om din ansökan om asyl – dari

به مجرد اینکه ادارهٔ امور مهاجرت در درخواست پناهندگی تان تصمیم اتخاذ نمایید، شما را به یک جلسه در دفتر پذیرائی دعوت خواهد کرد. هنگام جلسه آگاهی خواهید یافت که چه تصمیم اتخاذ شده است و برای شما چه معنی دارد.

اگر درخواست تان جواب مثبت دریافت کند در آنصورت اجازه اقامت دریافت می کنید و واجد شرایط سکونت و کار در سویدن شناخته می شوید.

راجع به شرایط بعد از دریافت اجازه اقامت بیشتر بخوانید

اگر درخواست تان جواب منفی دریافت کند به معنی اینست که درخواست تان رد شده است. این بدان معنا خواهد بود که به نظر ادارهٔ امور مهاجرت دلایل تان راجع به ماندن در سویدن قانع کننده نیستند. اگر جواب منفی دریافت کنید دو انتخاب خواهید داشت: شما می توانید یا تصمیم را پذیرفته به کشور خود برگردید و یا درخواست تجدید نظر تقدیم کنید.

راجع به شرایط بعد از دریافت جواب رد اقامت، بیشتر بخوانید

فیلم در مورد فیصله در دوسیه پناهندگی

Last updated: