کمک های مالی برای استقرار مجدد

Kontantstöd – dari

هرگاه خواسته باشید به کشور اصلی تان برگردید، میتوانید از اداره مهاجرت سویدن کمک پولی که " مساعدت استقرار مجدد" یا " حمایت استقرار مجدد" نامیده میشود، درخواست کنید. این کمک برای آنهای است که میخواهند به کشور اصلی شان برگردند اما بنابر وضعیت امنیتی شرایط استقرار مجدد برای شان دشوار است. شما میتوانید برای این کمک در سویدن نیز درخواستی بدهید.

هرگاه به یکی از کشور های ذیل عودت می نمایید، شما میتوانید این کمک را دریافت کنید:

افغانستان، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کونگو، سلوادور، ایریتریه، عراق، یمن، لیبیا، نایجریا، پاکستان، سومالیا، فلسطین، سودان، سودان جنوبی، اتیوپی، لبنان.

شرایط برای دریافت کمک

هدف از کمک این است تا زمینه را برای استقرار مجدد در کشوری که به آن عودت مینمایید فراهم سازد. هرگاه بزرگسال یا طفل باشید، شما میتوانید این کمک را دریافت کنید در صورتیکه:

  • درخواستی پناهندگی تان رد شده باشد، و یا هرگاه شما از درخواستی پناهندگی تان در سویدن صرفنظر کرده باشید.
  • خواسته باشید به کشوری بصورت داوطلبانه برگردید که شرایط استقرار مجدد در آنجا بنابر وضعیت امنیتی محدود باشد
  • کشوری که میخواهید به آن برگردید احتمالاً شما را بپذیرد
  • شما در سویدن حضور فزیکی داشته باشید هرگاه درخواستی تانرا ارایه میکنیددرخواستی پناهندگی تان رد شده باشد و یاهم اینکه شما از آن صرفنظر کرده باشید

کمک مالی برای خانواده تان

اعضای خانواده شما که یکجا با شما برمیگردند نیز می توانند این کمک را دریافت کنند: شوهر شما، زن شما، همزی شما، کودکان زیر ۱۸ سال و یا دیگر خویشاوندان نزدیک که با شما زندگی می کنند. برای دریافت این کمک اعضای خانواده شما نیز بهنگام تقاضای این کمک می بایست در سویدن باشند.

درخواستی و تصمیم

شما می توانید در زمانی که به تقاضای پناهندگی خود پاسخ منفی گرفته اید تقاضای کمک هزینه سکونت مجدد را تسلیم کنید و یا در زمانی که تقاضای پناهندگی خود را پس گرفته اید. درخواستی تان باید طی دو ماه بعد از تصمیم اداره مهاجرت سویدن مواصلت نماید.

شما میتوانید برای مساعدت استقرار مجدد از طریق آمر دوسیه تان درخواستی دهید و این مسئولیت اداره مهاجرت سویدن است که تصمیم میگیرد که ایا شما باید کمک را دریافت کنید یا خیر. در برابر تصمیم اداره مهاجرت سویدن مبنی بر کمک های استقرار مجدد استیناف خواهی شده نمیتواند.

کمک های مالی در کشور اصلی تان پرداخته میشود

اداره مهاجرت با سازمان آی او ام (سازمان بین المللی برای مهاجرت) که در اکثر کشورهایی که کمک استقرار مجدد در آنها پرداخت می شود نمایندگی دارد همکاری می کند. در چنین حالات، این مربوط به سازمان آی او ام است که پول شما را می پردازد. قبل از اینکه سویدن را ترک کنید شماره تلیفون دفتر آی او ام در کشور اصلی تان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. شما زمانی که به وطن خود بازگشتید باید به آنها زنگ بزنید و جهت پرداخت کمک مالی استقرار مجدد وقت رزرو کنید.

همه مبلغ یک بار پرداخت میشود. در وقت گرفتن پول، شما باید اسناد ذیل را نشان بدهید: یک پاسپورت یا کاپی جواز سفر مؤقتی و همچنان یک کاپی فیصله در مورد اینکه کمک جایگزینی و استقرار دوبارهåteretableringsstöd به شما منظور گردیده است. همچنان موسسه ایومIOM یک لین کمکی برای افرادی که قبل از رفتن به کشور خود در مورد پرداخت پول کمکی سوال دارند، را نیز ارائه مینماید. این لین کمکی در روزهای رسمی باز بوده و به چندین زبان قابل دسترسی میباشد.

اگر شما به جمهوری افریقای مرکزی، ایریتریه، یمن یا فلسطین مراجعت مینمائید، این پولهای کمکی بعد از اینکه شما به کشور خود وارد شدید، از طریق انتقال پول به حساب بانکی پرداخت میشود.

سوریه،

 در مورد آی او ام ( سازمان بین المللی مهاجرت) بیشتر بخوانید External link, opens in new window.

مقدار کمک های پولی

کمک پولی استقرار مجدد معادل 30000 کرون برای هر فرد بالای 18 سال و 15000 کرون برای کودکان زیر 18 سال است. یک خانواده می تواند حداکثر 75000 کرون دریافت کند.

در صورتیکه معلومات نادرست فراهم سازید چه واقع خواهد شد

در موارد زیر اداره مهاجرت سویدن می تواند تصمیم بگیرد که کمک پولی را بصورت کامل و یا بخشی از آن را بازپرداخت کنید هرگاه:

  • بصورت داوطلبانه بازنگردید و یا پس از خروج از سویدن بصورت غیر قانونی وارد سویدن شوید
  • معلومات غلط ارائه کرده باشید و یا بصورت دیگری باعث پرداخت اشتباهی کمک پولی و یا مبلغ اضافه شده باشید.

Last updated: