Internationellt utvecklingssamarbete

Migrationsverket har uppdrag av regeringen att fördjupa det europeiska och internationella samarbetet och arbeta med internationellt utvecklingssamarbete för att främja säker, ordnad, reglerad och ansvarsfull migration.

Migrationsverket har en lång tradition av engagemang på den internationella arenan, såväl inom som utanför EU. Genom det internationella utvecklingssamarbetet arbetar Migrationsverket för att bidra till Sveriges mål på migrationsområdet, genom att bland annat sprida god myndighetsförvaltning till andra länder vilket i förlängningen ökar rättssäkerheten för den enskilda migranten, värnar asylrätten och stärker de mänskliga rättigheterna för utsatta migrantgrupper.

Med utgångspunkt i regeringens policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och i linje med Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 och det globala ramverket för säker, ordnad och reguljär migration (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) samt flyktingramverket (Global compact on refugees) bedriver Migrationsverket projekt som syftar till att

  • skapa förutsättningar för att människor som väljer att migrera ska kunna göra så på ett säkert, ordnat och reglerat sätt
  • stärka mottagande länders förmåga att hantera migration på ett sätt som säkrar flyktingars och migranters rättigheter och som bidrar till ländernas utveckling
  • öka migrationens positiva utvecklingseffekter och minska de negativa effekterna i ursprungsländerna.

Projekt och förstudier 2022–2023

VCT Project, Visa Code Training Project, är ett projekt som leds av Sverige i samarbete med Polen, Spanien, Tjeckien och Tyskland. Projektet ska utveckla en utbildning inom EU Visa Code och Schengen Border Code med syfte att harmonisera hanteringen av visering för hela EU och fungera som ett kostnadseffektivt stöd till medlemsstater. Projektet finansieras av EU:s ISF (Internal Security Fund) via BMVI (Border Management and Visa Instrument).

Projektet förväntas pågå mellan september 2022 och december 2023.

Avslu­tade projekt och förstudier

MAVRRI project, Multiparty Approaches to Voluntary Return and Reintegration Information. Detta var ett svenskt projekt med ett övergripande mål att öka förkunskapen om stöd till frivilligt återvändande. Ett annat syfte med projektet var en ökad involvering och ett utökat samarbete mellan externa aktörer som arbetar med Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR). Migrationsverket samarbetade med de nordiska länderna Norge och Finland och civila samhällsorganisationer som bland annat Svenska Röda korset, Stadsmissionen, Svenska kyrkan, Amnesty. Projektet pågick 1 juli 2021–15 juni 2022 och finansierades av Nederländska Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) inom programmet European Return and Reintegration Network (ERRIN).

Migrationsverket tittar på möjligheterna för att tillsammans med ett antal medlemsstater i EU ta fram ett utbildningsprogram för personer som arbetar med att ta emot, registrera och besluta kring visumansökningar. Preliminär projektstart är under 2022.

Under hösten 2021 ska Migrationsverket genomföra en förstudie om stärkt asyl- och skyddsarbete i Turkiet med fokus på genusrelaterat våld. Om förstudien leder till ett projekt kommer det att inledas under 2022.

Mellan oktober 2019 och oktober 2021 är Migrationsverket ledande partner i ett Twinningprojekt tillsammans med Nederländerna och Slovenien. Projektet är en fortsättning på ett tidigare Twinningprojekt i Serbien och ska förutom att utveckla lagstiftningen kring asyl och laglig migration, stödja Serbien i att utveckla möjligheterna att absorbera fondmedel och att utveckla samarbetet med EU.

Projektet finansieras av EU och av Sida.

Sedan mars 2020 driver Migrationsverket ett projekt i Serbien för att stödja landet i förberedelserna för att kunna delta, vid ett EU-medlemskap, i systemen för EURODAC och EUROSUR. Projektet ska pågå under två år.

Projektet finansieras av EU och av Sida.

Projektet European Return and Reintegration Network – Sustainable Reintegration in Afghanistan (ERRIN-SRA) syftade till att långsiktigt förbättra möjligheterna för återetablering för afghanska medborgare som återvänder från Europa. Under 2020 har projektet skapat och implementerat ett nytt koncept för hjälp med att starta eget företag och genomfört attitydförändrande arbete kring synen på återvändande i det afghanska civilsamhället. Projektet har spridit information direkt från projektets personal i Afghanistan till handläggare på Migrationsverket och europeiska migrationsmyndigheter. Projektet finansierades av den europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och bedrevs mellan november 2019 och juni 2021.

Ett vidarebosättningsprojekt som leddes av Migrationsverket tillsammans med partnerländerna Belgien, Italien, Nederländerna och Schweiz. EU:s asylbyrå EASO, FN:s flyktingorgan UNHCR, International Organisation for Migration (IOM), International Catholic Migration Commission (ICMC) och Migration Policy Institute (MPI) var också viktiga intressenter och partners i projektet.

Finansieringen av programmet kom till övervägande del från EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF särskilda åtgärder).

Projektets mål var att möjliggöra för fler personer att få tillgång till skydd i EU på ett säkert och välfungerande sätt. Projektet syftade till att öka EU-staters operativa förutsättningar för att genomföra vidarebosättning.

Projektet bedrevs under fem år och avslutades den 31 december 2020.

Migrationsverket och den turkiska migrationsmyndigheten Directorate-General of Migration Management (DGMM) har sedan 2014 samarbetat för att stärka DGMM:s arbete med internationellt skydd och management-frågor.

I september 2017 påbörjades ett treårigt projekt, “Promoting Turkish Compliance with International Obligations in the Protection of Refugees and Migrants”. Projektet utgick från de verktyg och metoder som tagits fram av Migrationsverket och syftade till att främja asylprövning av hög rättslig kvalitet som bygger på transparens, förutsägbarhet och trovärdighet. Det syftade också till att, med utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv, främja och skydda rättigheterna för sökande med särskilda behov.

Projektet finansierades av Sida och avslutades i december 2020.

Migrationsverket deltog i projektet EURLO (European Union Return Liaison Officers) som leds av Belgiens migrationsmyndighet och finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF – särskilda åtgärder).

Projektet, som pågick under perioden 2015–2020, fokuserade på att öka det praktiska samarbetet mellan EU-medlemsstater och länder utanför EU på återvändandeområdet genom ett nätverk av återvändandesambandsmän som utstationeras i strategiskt viktiga länder för att förbättra dialogen och stödja det praktiska återvändande- och återintegreringsarbetet för personer med beslut om utvisning.

Migrationsverket har inom ramen för projektet haft EURLO:s placerade i Kabul och Rabat.

Projektet genomfördes under perioden 2016–februari 2019. Projektet leddes av Nederländerna med Sverige genom Migrationsverket och Österrike som projektpartners.

Projektet syftade till att stödja Kosovos EU-närmande och landets myndigheters utveckling på migrations- och asylområdet. Olika aktiviteter så som seminarier, utbildningar och formulering av rekommendationer anordnades med hjälp av experter från flera EU-medlemsstater.

Projektet finansierades av EU genom IPA-fonderna och delfinansierades av Sida.

Migrationsverket har deltagit i ERIN, ett europeiskt samarbetsprogram med syfte att främja ett hållbart återvändande och reintegrering av tredjelandsmedborgare som har fått avslag på asylansökan och inte har laglig rätt att vistas i EU:s medlemsstater.

Programmet leddes av Nederländerna och löpte från 1 juni 2016 till 30 september 2018 då programmet integrerades som en komponent i det vidgade programmet European Return and Reintegration Network (ERRIN).

ERIN-programmet delfinansierades av Europeiska AMIF-fonden.

Projektet genomfördes under perioden september 2015 till februari 2018.

Projektet leddes av Migrationsverket och genomfördes i samarbete med migrationsmyndigheter i Nederländerna, Slovenien och Serbien. Syftet med projektet var att stödja de serbiska migrationsmyndigheternas utveckling av landets asyl- och migrationspolitik inför inträdet i EU.

Projektet finansierades av EU genom IPA-fonderna och delfinansierades av Sida.

Stödfunktion för Östliga partnerskapets Panel för Migration och Asyl inrättades på Migrationsverket 2012 som fortsättning på den tidigare Söderköpingsprocessen.

Funktionen syftade till att ge stöd till EU-kommissionen och deltagande stater med att planera och genomföra panel- och expertmöten inom ramen för arbetet i panelen. Panelen var främst ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte och främjade partnerländernas utveckling på migrations- och asylområdet.

Arbetet bedrevs i nära samarbete med International Organisation for Migration (IOM). Migrationsverkets arbete med stödfunktionen avslutades i augusti 2016.

Det bilaterala samarbetsprojektet med Turkiet bedrevs under 1,5 år och avslutades i mars 2016.

Projektet syftade till att stärka den turkiska migrationsmyndighetens kapacitet att hantera migrations- och asylfrågor i enlighet med europeiska standarder. Migrationsverket bidrog med teknisk assistans inom migrationsanalys, management, frivilligt återvändande, tredjelandssamarbete samt kvalitetssäkring.

Projektet finansierades av Sida.

Pilotprojektet Quality in Decision-making in the Asylum Process – Continuous Training Using Content of Jurisprudence (PP7) var en fortsättning på pilotprojektet PP4.

Projektet leddes av Migrationsverket i samarbete med tyska migrationsmyndigheten BAMF. Syftet med projektet var att stärka de deltagande ländernas kapacitet vad gäller kvalitet i asylprocessen och i synnerhet beslutsfattandet.

Projektet bedrevs under tiden november 2014 till mars 2016 och resulterade i riktlinjer för hur fördjupningsutbildning kan organiseras med användande av innehåll i (internationell) praxis; se https://www.pragueprocess.eu/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan senast uppdaterad: