EU-byråerna

Det är inte bara EU:s medlemsstater som genomför EU-lagstiftning utan det finns också en rad olika EU-myndigheter, EU-byråer, som arbetar med att tillämpa och genomföra EU-lag. De arbetar även med att stötta EU:s medlemsländer i att genomföra EU-lag.

De EU-byråer som är aktuella för Migrationsverket är EUAA, eu-LISA och Frontex.

EUAA

EUAA, European Union Agency for Asylum, ska förbättra det praktiska genomförandet av gemensamma regler på asylområdet inom EU. Byrån hette tidigare Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) och fick ett nytt mandat genom en ny förordning som trädde ikraft i januari 2022. Byrån leds av en verkställande direktör och har en styrelse där Migrationsverkets generaldirektör är styrelseledamot.

EUAA har flera olika funktioner och tillhandahåller bland annat operativt och tekniskt stöd till EU-länder. Byrån ska också samordna EU-ländernas arbete med att ta fram gemensamma analyser och vägledning om ursprungsländer. Dessa ska kunna fungera som ett stöd i bedömningen av asylansökningar och samtidigt verka för en ökad enhetlighet i tillämpningen av de gemensamma asylreglerna. EUAA utvecklar även utbildningar (ETC) inom asyl- och mottagningsprocessen.

Läs mer om EUAA, European Union Agency for Asylum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eu-LISA

eu-LISA är EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Byrån ansvarar för förvaltning av EU-gemensamma it-system på Polisens och Migrationsverkets områden. För Migrationsverkets del handlar det om systemen Eurodac och VIS (det första ett system som används i asylprocessen och det andra i processen att handlägga visum). eu-LISA har en styrelse med en rad rådgivande grupper under sig. Migrationsverket finns representerat som suppleant i styrelsen och med delegater i två rådgivande grupper, en för Eurodac och en för VIS.

I eu-LISA arbetar vi för att de tekniska standarder man tar fram på EU-nivå rimmar med de som Migrationsverket har så att arbetet effektiviseras och kostnader på hemmaplan minimeras.

Läs mer om eu-LISA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frontex

Den största av de tre byråerna är Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Migrationsverkets samarbete med Frontex är idag primärt i återvändandearbetet.

Det är genom Frontex som Migrationsverket bidrar med övervakare för att bevaka att personer som med tvång måste resa tillbaka till sitt hemland får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Migrationsverket bokar även i viss utsträckning återvändanderesor genom Frontex.

Läs mer om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: