EU-byråerna

Det är inte bara EU:s medlemsstater som genomför EU-lagstiftning utan det finns också en rad olika EU-myndigheter, EU-byråer, som arbetar med att tillämpa och genomföra EU-lag. De arbetar även med att stötta EU:s medlemsländer i att genomföra EU-lag.

De EU-byråer som är aktuella för Migrationsverket är EASO, eu-LISA och Frontex.

EASO

EASO, European Asylum Support Office, har som uppdrag att utgöra ett stöd för medlemsstaterna i att implementera den gemensamma asyllagstiftningen. EASO samordnar stödinsatser till länder med högt antal asylsökande, till exempel Grekland och Italien. Migrationsverket bidrar till byråns arbete med dessa stödinsatser. EASO har också hand om olika nätverk som Migrationsverket deltar i, där man utbyter erfarenheter och tar fram gemensamma standarder och verktyg, till exempel standard för mottagningsverksamheten eller verktyg för att identifiera sårbara grupper.

EASO tar också fram utbildningsprogram (ETC) inom asylprocessen för att stödja medlemsstaternas harmonisering på asylområdet. EASO leds av en direktör och har en styrelse där Migrationsverkets generaldirektör innehar posten som styrelseordförande.

Varje år genomför EASO öppna så kallade Consultative Forums tillsammans med civilsamhället.

Läs mer om European Asylum Support Office, EASO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om EASO:s Consultative Forums Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eu-LISA

eu-LISA är EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Byrån ansvarar för förvaltning av EU-gemensamma it-system på Polisens och Migrationsverkets områden. För Migrationsverkets del handlar det om systemen Eurodac och VIS (det första ett system som används i asylprocessen och det andra i processen att handlägga visum). eu-LISA har en styrelse med en rad rådgivande grupper under sig. Migrationsverket finns representerat som suppleant i styrelsen och med delegater i två rådgivande grupper, en för Eurodac och en för VIS.

I eu-LISA arbetar vi för att de tekniska standarder man tar fram på EU-nivå rimmar med de som Migrationsverket har så att arbetet effektiviseras och kostnader på hemmaplan minimeras.

Läs mer om eu-LISA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frontex

Den största av de tre byråerna är Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Migrationsverkets samarbete med Frontex är idag primärt i återvändandearbetet.

Det är genom Frontex som Migrationsverket bidrar med övervakare för att bevaka att personer som med tvång måste resa tillbaka till sitt hemland får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Migrationsverket bokar även i viss utsträckning återvändanderesor genom Frontex.

Läs mer om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: