در اینجا برای شما که در کشور سویدن درخواست پناهندگی نمودید معلومات جمع آوری شده است. شما میتوانید در مورد اینکه بعد از تسلیمی درخواست پناهندگی و همچنان بعد از تصمیم گیری در قضیه شما چه اتفاق خواهد افتاد، معلومات دریافت نمایید. در اینجا نیز میتوانید معلومات در باره حقوق خود راجع به کار، مسکن، خدمات صحی و درمانی و کمک مالی، ملاحظه نمایید.

آخرین خبرها

  • 2019-04-16

    دشواری برای پناهجویان در پرداخت بل ها

    در سال 2019 بخش عمده نمایندگی های خدمات پرداخت در سویدن بسته خواهند شد. این بدان معناست که تحویلی صورتحساب ها برای شما پناهجویان نسبتاً دشوارتر خواهد شد. از این رو وقتی که شما به خدمات صحی مراجعه میکنید باید از عرضه کننده خدمات صحی بپرسید که هزینه مراجعه را چطور پرداخت کنید.

  • 2019-04-03

    قبل از آنکه مدت اعتبار اجازه اقامت شما به پایان برسد تقاضای تمدید نمایید

    شمایی که درخواست پناهندگی نموده و اقامت با زمان محدود (موقت) دریافت نموده‌اید، اگر هنوز هم ضرورت به حفاظت داشته و یا کدام دلایل دیگر برای ماندن در سویدن دارید، اقامت خود را تمدید کرده می‌توانید.