حفاظت و پناهنده گی در سویدن

Skydd och asyl i Sverige – dari

در اینجا برای شما که در کشور سویدن درخواست پناهندگی نمودید معلومات جمع آوری شده است. شما میتوانید در مورد اینکه بعد از تسلیمی درخواست پناهندگی و همچنان بعد از تصمیم گیری در قضیه شما چه اتفاق خواهد افتاد، معلومات دریافت نمایید. در اینجا نیز میتوانید معلومات در باره حقوق خود راجع به کار، مسکن، خدمات صحی و درمانی و کمک مالی، ملاحظه نمایید.

آخرین خبرها

  • 2021-07-27

    توقف مؤقتی در اتخاذ و اجراء نمودن فیصله ها به افغانستان

    در اواسط ماه جولای اداره مهاجرت فیصله نمود که اجرا نمودن فیصله ها به افغانستان را متوقف نماید. این به این معناست که تا اعتبار داشتن توقف هیچ کدام فیصله رد اقامت یا اخراج اجرا نمیگردد. همچنان اداره مهاجرت یک توقف مؤقتی در اتخاذ فیصله های اخراج یا رد اقامت در دوسیه های افغانی، را نیز نافذ نموده است.

  • 2020-12-10

    شرکت در فعالیت ها زمانی که منتظر فیصله هستید

    شما منحیث پناهجو، میتوانید در فعالیت های مختلف جهت فراگیری زبان سویدنی، آشنایی با جامعه سویدن و بازار کار و یاهم بخاطر بهبود صحت تان شرکت نمایید.