The Swedish Migration Agency logotype

در اینجا برای شما که در کشور سویدن درخواست پناهندگی نمودید معلومات جمع آوری شده است. شما میتوانید در مورد اینکه بعد از تسلیمی درخواست پناهندگی و همچنان بعد از تصمیم گیری در قضیه شما چه اتفاق خواهد افتاد، معلومات دریافت نمایید. در اینجا نیز میتوانید معلومات در باره حقوق خود راجع به کار، مسکن، خدمات صحی و درمانی و کمک مالی، ملاحظه نمایید.

آخرین خبرها

  • 2020-06-09

    مقررات جدید برای پناهجویانی که خودشان برای خود مسکن پیدا میکنند

    از تاریخ ۱ جولای مقررات جدید برای پناهجویانی که در مدت انتظار به جواب پناهندگی خود به مسکن خودEBO نقل مکان میکنند، نافذ میشوند. پناه جویانی که به یک تعداد مناطق مسکونی نقل مکان میکنند، امکان دارد که حق تعویض پولی روزانه و تعویض پولی خاص خود را از طرف اداره مهاجرت از دست بدهند.