The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

کارت اِل اِم آ LMA ویژه پناهجو

LMA-kort för asylsökande – persiska

اِل اِم آ  یعنی قانون پذیرش پناهجو. این کارت یک کارت پلاستیکی بوده با عکسی ازشما و نشانگراین است که شما پناهجو هستید.

Bild av LMA-kort

وقتی درسوئد تقاضای پناهندگی میکنید از شما عکس گرفته میشود. پس ازآن کارتی بنام کارت اِل اِم آ (LMA) دریافت میکنید. این کارت بعنوان کارت شناسایی (id-kort) نیست، بلکه نشانگراین است که شما پناهجوهستید وحق دارید درطول مدتی که درانتظار جواب هستید درسوئد بمانید. این کارت شخصی است وجایگزین قبض رسیدی است که هنگام تحویل درخواست پناهندگی دریافت کرده اید.

کارت اِل اِم آ  راهمیشه به همراه داشته باشید

درتماس با اداره ها کارت اِل اِم آ را نشان دهید. دربعضی مواقع وقتی میخواهید بسته پستی ای که ازخارج ازکشورآمده و یا اینکه نامه سفارشی پست شده ازطرف اداره مهاجرت را ازپست بگیرید، میتوانید از کارت اِل اِم آ برای شناسایی هویت خود استفاده کنید.

درتماس با بخش درمانی اگرکارت اِل اِم آی خود را نشان دهید دربعضی موارد حق ویزیت کمتری پرداخت میکنید. شما همچنین درمواقعی که داروهای با نسخه دکتر را خرید میکنید اگرکارت خود را نشان دهید هزینه کمتری برای بیشتر داروها پرداخت میکنید.

درمورد خدمات پزشکی درمانی برای پناهجویان بیشتر مطالعه کنید

هنگامی که با کارکنان اداره مهاجرت صحبت میکنید شماره ای که درزیرعکس کارت اِل اِم آی شماست را با خود داشته باشید. به کمک این شماره میتوانند به آسانی و سریع مدارک  شما را دربیاورند.

اگر کارت اِل اِم آی خود را گم کردید

اگرکارت اِل اِم آی شما دزدیده شود، و یا اگر آنرا گم کردید، باید آن را به پلیس گزارش دهید. پس ازآن برگه گزارشی ازپلیس دریافت میکنید، وقتیکه به واحد پذیرش خود جهت درخواست کارت جدید اِل اِم آ  LMAمراجعه میکنید باید این برگه را با خود به همراه داشته باشید.

کارت اِل اِم آی شما تا این مدت اعتبار دارد

اولین کارت اِل اِم آی شما چهارماه اعتبار دارد. پس ازآن کارت اِل اِم آی جدیدی دریافت میکنید که شش ماه اعتبار دارد. وقتیکه اعتبارکارت قدیمی شما به پایان میرسد نیازی نیست که کارت اِل اِم آی جدیدی درخواست کنید. کارت جدیدی بطوراتوماتیک به واحد پذیرش شما می آید که ازآنجا دریافت میکنید. برای دریافت کارت LMA خود در بیشتر واحدهای پذیرش اداره مهاجرت باید از قبل وقت رزرو نمایید.

در صورتی که تقاضای شما رد شود یا اینکه از کشور اخراج شوید و حکم لازم الاجرا شود، یا زمانی که مهلت خروج داوطلبانه شما منقضی شده باشد، صلاحیت دریافت کمک مالی را از دست می‌دهید. این قانون برای شما به عنوان فردی بالغ اعمال می‌شود که با کودکی زیر 18 سال که سرپرستی او را برعهده دارد زندگی نمی‌کند.

زمانی که از سیستم ثبت اداره مهاجرت خارج می‌شوید باید کارت خود را تحویل دهید. این امر صرفنظر از اینکه اجازه اقامت دریافت کرده باشید، به دلایل دیگر حق دریافت کمک مالی را از دست داده باشید و یا سوئد را ترک می‌کنید، صدق می‌نماید.

واحد پذیرش خود را پیدا کنید (به انگلیسی)

قبل از مراجعه به ما وقت رزرو نمایید (به انگلیسی)

Last updated: 2021-03-08