The Swedish Migration Agency logotype

کارت اِل اِم آ LMA ویژه پناهجو

LMA-kort för asylsökande – persiska

اِل اِم آ  یعنی قانون پذیرش پناهجو. این کارت یک کارت پلاستیکی بوده با عکسی ازشما و نشانگراین است که شما پناهجو هستید.

Bild av LMA-kort

وقتی درسوئد تقاضای پناهندگی میکنید از شما عکس گرفته میشود. پس ازآن کارتی بنام کارت اِل اِم آ (LMA) دریافت میکنید. این کارت بعنوان کارت شناسایی (id-kort) نیست، بلکه نشانگراین است که شما پناهجوهستید وحق دارید درطول مدتی که درانتظار جواب هستید درسوئد بمانید. این کارت شخصی است وجایگزین قبض رسیدی است که هنگام تحویل درخواست پناهندگی دریافت کرده اید.

کارت اِل اِم آ  راهمیشه به همراه داشته باشید

درتماس با اداره ها کارت اِل اِم آ را نشان دهید. دربعضی مواقع وقتی میخواهید بسته پستی ای که ازخارج ازکشورآمده و یا اینکه نامه سفارشی پست شده ازطرف اداره مهاجرت را ازپست بگیرید، میتوانید از کارت اِل اِم آ برای شناسایی هویت خود استفاده کنید.

درتماس با بخش درمانی اگرکارت اِل اِم آی خود را نشان دهید دربعضی موارد حق ویزیت کمتری پرداخت میکنید. شما همچنین درمواقعی که داروهای با نسخه دکتر را خرید میکنید اگرکارت خود را نشان دهید هزینه کمتری برای بیشتر داروها پرداخت میکنید.

درمورد خدمات پزشکی درمانی برای پناهجویان بیشتر مطالعه کنید

هنگامی که با کارکنان اداره مهاجرت صحبت میکنید شماره ای که درزیرعکس کارت اِل اِم آی شماست را با خود داشته باشید. به کمک این شماره میتوانند به آسانی و سریع مدارک  شما را دربیاورند.

اگر کارت اِل اِم آی خود را گم کردید

اگرکارت اِل اِم آی شما دزدیده شود، و یا اگر آنرا گم کردید، باید آن را به پلیس گزارش دهید. پس ازآن برگه گزارشی ازپلیس دریافت میکنید، وقتیکه به واحد پذیرش خود جهت درخواست کارت جدید اِل اِم آ  LMAمراجعه میکنید باید این برگه را با خود به همراه داشته باشید.

کارت اِل اِم آی شما تا این مدت اعتبار دارد

اولین کارت اِل اِم آی شما چهارماه اعتبار دارد. پس ازآن کارت اِل اِم آی جدیدی دریافت میکنید که شش ماه اعتبار دارد. وقتیکه اعتبارکارت قدیمی شما به پایان میرسد نیازی نیست که کارت اِل اِم آی جدیدی درخواست کنید. کارت جدیدی بطوراتوماتیک به واحد پذیرش شما می آید که ازآنجا دریافت میکنید. برای دریافت کارت LMA خود در بیشتر واحدهای پذیرش اداره مهاجرت باید از قبل وقت رزرو نمایید.

در صورتی که تقاضای شما رد شود یا اینکه از کشور اخراج شوید و حکم لازم الاجرا شود، یا زمانی که مهلت خروج داوطلبانه شما منقضی شده باشد، صلاحیت دریافت کمک مالی را از دست می‌دهید. این قانون برای شما به عنوان فردی بالغ اعمال می‌شود که با کودکی زیر 18 سال که سرپرستی او را برعهده دارد زندگی نمی‌کند.

اگر باید سوئد را ترک کنید ویا اینکه اجازه اقامت دریافت کرده اید باید این کارت را تحویل دهید.

واحد پذیرش خود را پیدا کنید (به انگلیسی)

قبل از مراجعه به ما وقت رزرو نمایید (به انگلیسی)

Last updated: 2020-02-24

Was the information on this page helpful to you?