شرکت در فعالیت ها زمانی که منتظر فیصله هستید

Aktiviteter medan du väntar på beslut – dari

شما منحیث پناهجو، میتوانید در فعالیت های مختلف جهت فراگیری زبان سویدنی، آشنایی با جامعه سویدن و بازار کار و یاهم بخاطر بهبود صحت تان شرکت نمایید.

بسیاری از موسسات غیر انتفاعی از قبیل انجمن های ورزشی، فرهنگی، نهاد های بشردوستانه، کلیسا ها و مساجد فعالیت های را برای شما منحیث پناهجو تنظیم می نماید. این فعالیت ها در مورد جامعه یا بازار کار، زبان سویدنی، کافه های زبان یا بهبود صحت میباشند.

همچنان انجمن های تعلیمی و مراکز آموزش بزرگسالان وجود دارند که گردهمایی های مطالعاتی یا کورس های آموزش زبان سویدنی و معلومات فرهنگی را برای شما منحیث پناهجو عرضه می نماید. در این گردهمایی ها مردم بصورت دسته جمعی باهم می بینند و زبان سویدنی را با معلم یا رهبر باهم می آموزند. شما منحیث شرکت کننده گروه میتوانید در فیصله ی که چه باید تدریس شود و چگونه باید تدریس صورت گیرد سهم بگیرید. این گروه در اوقات متعدد باهم جلسه میگیرند.

بسیاری از فعالیت ها مانند موسسات، گروه های مطالعاتی و مراکز تعلیمات بزرگسالان بخشی از برنامه اقدام زود هنگام برای پناهجویان (TIA) می باشد. شرکت در این فعالیت ها رایگان می باشد. هرگاه خواسته باشید در یک گردهمایی مطالعاتی کورس آموزشی یا دیگر فعالیت منحیث بخشی از اقدام زود هنگام برای پناهجویان شرکت نمایید، باید با انجمن مطالعه، مرکز تعلیمات بزرگسالان یا موسسه غیر انتفاعی محل زیست تان به تماس شوید. جهت اشتراک، شما باید کارت ( کارت لیما) پناهجویی تانرا نشان دهید.

در ویبسایت www.aktiviteterisverige.se شما میتوانید بسیاری از فعالیت های را که بخشی از اقدام زود هنگام برای پناهجویان می باشد و در محل بود وباش تان قابل دسترس است مشاهده نمایید. External link, opens in new window.

سفر خرچ جهت شرکت در فعالیت ها

هرگاه فعالیتی را که شما در آن سهم میگیرید بخشی از اقدام زود هنگام برای پناهجویان باشد، بورد مهاجرت سویدن میتواند در بعضی موارد سفر خرچ ترانسپورت عمومی تانرا بپردازد. از شخصی که این فعالیت را تنظیم می کند بپرسید که آیا مربوط به اقدام زود هنگام برای پناهجویان میشود یا خیر.

هرگاه شما به سفرخرچ نیاز داشته باشید، از فردی که این فعالیت را برای تان تنظیم نموده است خواهان تصدیق شوید. این تصدیق را به بورد مهاجرت سویدن ببرید.

کی ها میتوانند سفرخرچ دریافت کنند؟

زمانی میتوانید که مستحق دریافت سفرخرچ باشید هرگاه سن شما 18 و یا بالاتر از آن باشد و

  • در سویدن درخواستی پناهندگی ارایه نموده باشید و به قضیه تان در اینجا رسیده گی شود
  • منتظر نخستین فیصله تان باشید در مورد اینکه آیا برای تان مجوز اقامت داده خواهد شد یا خیر
  • برای تان در سویدن مجوز اقامت داده شده باشد اما هنوز هم در محل موقت مسکونی که از سوی بورد مهاجرت سویدن برای تان فراهم شده است زندگی می نمایید.

در صورتیکه شما عاید داشته باشید یا در لیسه مصروف درس باشید، شما مستحق سفرخرچ به برنامه اقدام زود هنگام نمیشوید.

برای اینکه مستحق سفر خرچ شناخته شوید، مسافه بین محل سکونت تان و فعالیتی را که به آنجا میروید باید حداقل سه کیلومتر باشد.اما هرگاه نتوانید به فعالیت بروید مثلاً دارای معلولیت باشید و یاهم مجبور باشید که باید اطفال کوچک را با خود بیاورید، شما میتوانید در ترانپسورت عمومی مستحق سفرخرچ برای سفر کوتاه باشید.

در مرحله اول شما میتوانید سفر خرچ را برای فعالیت های که در نزدیکی محل سکونت تان است دریافت نمایید. بنابرین، شما باید نخست در جستجوی فعالیتی باشید که مناسب خواست و نیازمندی تان در شهر خود تان باشد. هرگاه در جاییکه شما زندگی می کنید فعالیت های کافی وجود نداشته باشند، شما میتوانید در بعضی موارد برای سفر به شهر دیگر مستحق دریافت سفرخرچ شوید. با مرکز پذیرایی تان صحبت کنید و از آنها بپرسید که کدام سفرها نزدیک محل تان و اجد شرایط دریافت سفرخرچ اند.

پول سفر خرچ به کارت بانک تان افزوده میشود که معمولاً ماه یکبار این کار صورت میگیرد. هرگاه در مورد سفر خرچ سوالی داشته باشید، با مرکز پذیرایی به تماس شوید.

هرگاه دیگر نخواهید در یک فعالیت شرکت نمایید

در صورتیکه نخواهید در یک فعالیت شرکت کنید، مستحق دریافت سفر خرچ نخواهید بود. در چنین حالت، باید مسئول تنظیم فعالیت و بخش پذیرایی را از بابت عدم اشتراک تان اطلاع دهید. مسئول تنظیم فعالیت نیز میتواند با بخش پذیرایی به تماس شود و از عدم اشتراک تان به آنها اطلاع دهد.

هرگاه مریض باشید و یاهم بنابر دلیل دیگری نتوانید بگونه ی موقت در این فعالیت حضور داشته باشید، باید مسئول تنظیم فعالیت را در جریان قرار دهید.

برای آموزش زبان سویدنی و دریافت معلومات در مورد جامعه سویدن مطالعه شخصی کنید

در انترنیت برنامه های متعدد وجود دارند که شما میتوانید با استفاده از آن زبان سویدنی را برای خود تدریس نمایید.

در صفحه آموزش زبان سویدنی در ویبسایت www.informationsverige.se شما تمامی لینک های مربوطه را مشاهده نموده میتوانید. External link, opens in new window.

برای دسترسی به بسیاری از این برنامه ها شما باید به انترنیت دسترسی داشته باشید. همه این برنامه ها رایگان اند.

در ویبسایت www.informationsverige.se External link, opens in new window. معلومات بیشتر در مورد جامعه سویدن موجود است.

مهارت های اساسی دیجیتل تانرا تمرین نمایید

Digital Me عبارت از کورس آموزش انترنیت برای افرادی است که میخواهند بیشتر در استفاده خدمات دیجیتل در زندگی روزمره مهارت حاصل کنند مثلاً در حصه تماس با بسیاری از ادارات دولتی این کورس رایگان بوده و به زبان های متعدد قابل دسترس است.

معلومات بیشتر را در ویبسایت www.digitalajag.se بخوانید External link, opens in new window.

Last updated: