Instruktioner till ansökan om dagersättning

Instruktioner till blanketten Ansökan om dagersättning (Mot23). Använd blanketten om du har ansökt om eller fått beslut om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och vill ansöka om dagersättning. Om du även ska ansöka om ersättning för dina barn ska du fylla i en blankett per person. 

1. Person­upp­gifter

Fyll i ansökan med dina personuppgifter och kontaktuppgifter. Du behöver i ansökan ange ditt efternamn och förnamn, din adress, födelsetid, kön, medborgarskap och ditt dossiernummer eller kontrollnummer hos Migrationsverket.

2. Ekono­misk dekla­ra­tion

Inkomster: Fyll i om du har inkomster i form av lön från anställning eller bidrag från annan myndighet eller organisation, till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller barnbidrag från Försäkringskassan.

Kontanter: Fyll i om du har kontanter och hur mycket.

Ekonomiska tillgångar: Fyll i om du har ekonomiska tillgångar, till exempel bil, bankmedel i Sverige eller utlandet, eget företag, aktier eller tillgångar i utlandet som du kan sälja för att få kontanter.

3. Under­teckna ansökan

Genom att underteckna ansökan intygar du

  • på heder och samvete att uppgifterna du skrivit i ansökan är korrekta och sanningsenliga.
  • att du förstår att du är skyldig att anmäla till Migrationsverket om det sker förändringar, i de uppgifter du lämnat i ansökan, och annat som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd, såsom adressuppgifter.
  • att du är medveten om att felaktigt lämnade uppgifter kan ses som bidragsbrott, något som kan leda till polisanmälan.
  • att du har förstått vad du undertecknar.

Det är viktigt att du fyller i ansökan rätt för att Migrationsverket ska kunna fatta beslut utan att be dig om fler uppgifter. Om det saknas uppgifter kan Migrationsverket behöva be dig att komplettera din ansökan, vilket kan förlänga tiden till beslut. Migrationsverket kan även besluta att avslå din ansökan om det inte går att bedöma ditt behov.

Skicka din ansökan med post till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Du kan också lämna in din ansökan på ett av Migrationsverkets kontor.

Besök oss

Sidan senast uppdaterad: