Från 1 december skärps reglerna för anhöriginvandring

De ändringar i utlänningslagen som riksdagen beslutade om 9 november träder nu i kraft. Ändringarna påverkar bland annat personer som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sin familj eller annan anhörig i Sverige. Även möjligheten till att få uppehållstillstånd på humanitära skäl begränsas.

Det här är ändringarna i korthet:

Höjd åldersgräns från 18 till 21 år

För att ett uppehållstillstånd ska kunna beviljas till en person som ansöker om att flytta till sin make, maka eller sambo, behöver båda i paret ha fyllt 21 år. Det kan i vissa fall finnas omständigheter som gör att uppehållstillstånd kan beviljas för personer under 21 år. En sådan omständighet kan till exempel vara ett gemensamt barn.

Ändring i undantag för krav på försörj­ning

Försörjningskravet gäller nu även personer som har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande om en anhörig vill flytta till dem i Sverige. Det tidigare undantaget som inneburit att kravet på försörjning och tillräckligt stor bostad bara behöver uppfyllas om ansökan om familjeåterförening görs senare än tre månader efter att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd, tas nu bort.

Ändrad tids­frist för kvot­flyk­tingar

Kvotflyktingar är fortfarande undantagna från kravet på försörjning om ansökan lämnas in inom tre månader. Däremot ändras reglerna om när de tre månaderna startar. Nu räknas de tre månaderna från dagen kvotflyktingen fick sitt uppehållstillstånd. Tidigare har de räknats från den dagen kvotflyktingen reste in i Sverige.

Begränsning av uppehållstillstånd av humanitära skäl

Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort. Det är nu bara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, vilket är en återgång till hur det var före 2014. För barn krävs inte att omständigheterna har samma allvar och tyngd som för en vuxen.

Läs mer om försörjningskravet

Läs mer om uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Läs mer om uppehållstillstånd som flykting

Läs mer om förändringarna i en tidigare nyhet: Skärpta villkor för anhö­ri­gin­vand­ring