Vanliga frågor och svar för EU/​​EES-medbor­gare

Frågor om förlängning

Om din relation till EU/EES-medborgaren har upphört kan du under vissa förutsättningar ha rätt till bibehållen uppehållsrätt i Sverige. Det är viktigt att du meddelar Migrationsverket om din relation upphört så att vi kan utreda om du har bibehållen uppehållsrätt.

Du behåller din uppehållsrätt om din relation till EU/EES-medborgaren upphör på grund av att han/hon avlider, eller om du har utsatts för våld i relationen och du har vistats i Sverige som familjemedlem i minst ett år, och du

  1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige
  2. har tillräckliga tillgångar för dig och din familjs försörjning, eller
  3. är medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person som uppfyller kraven i punkterna 1 eller 2.

Om din före detta partner fortfarande lever krävs att ert äktenskap eller samboförhållande ska ha varat i minst tre år, varav minst ett år i Sverige, innan ni påbörjade er skilsmässa eller samboförhållandet upplöstes. Om EU/EES-medborgaren flyttat från Sverige måste ansökan om skilsmässa ha lämnats in innan flytten. Du måste också uppfylla kraven för uppehållsrätt, se punkterna 1, 2 och 3 ovan.

Om du är barn till en EU/EES-medborgare och studerar vid en erkänd utbildningsanstalt behåller du din uppehållsrätt även om EU/EES-medborgaren reser ut ur Sverige eller avlider. Detsamma gäller för personen som har vårdnaden om dig som studerar. Uppehållsrätten kvarstår till dess att du avslutat studierna.

Om din familjemedlem har behållit sitt medborgarskap från ett annat EU/EES-land så kan du fortsatt ha uppehållsrätt. Om din familjemedlem endast är svensk medborgare ska du istället ansöka om uppehållstillstånd.

Gene­rella frågor

Du som har ansökt om uppehållskort får börja arbeta direkt när du kommer till Sverige och behöver inte vänta på ditt beslut om uppehållskort, om din familjemedlem uppfyller kraven för uppehållsrätt.

Du som är EU/EES-medborgare kan inte registrera din uppehållsrätt hos Migrationsverket. Om du ska vara bosatt i Sverige i minst ett år ska du kontakta Skatteverket för att folkbokföra dig. Om du ska arbeta och bo i Sverige men inte uppfyller kraven för att bli folkbokförd, kan du ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket. Läs mer om samordningsnummer på Skatteverkets hemsida.

Samordningsnummer, Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har haft uppehållsrätt och bott i Sverige i fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett bevis på din permanenta uppehållsrätt kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Om du ska vara i Sverige i mer än tre månader ska du ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket, även om du redan blivit folkbokförd hos Skatteverket.

Läs mer om kraven för att få uppehållskort och hur du ansöker

En svensk medborgare som varit bosatt i ett annat EU/EES-land och där använt sig av sin fria rörlighet kan under vissa omständigheter räknas som EU/EES-medborgare även i Sverige. I de fall en svensk medborgare har utnyttjat sin fria rörlighet i Storbritannien innan den 31 december 2020 och återvänt till Sverige, kan den svenske medborgaren räknas som EU/EES-medborgare, detta trots att Storbritannien numera lämnat EU.

Du kan ansöka om uppehållskort om du och din familjemedlem, som är svensk medborgare, uppfyller dessa krav:

  • Den svenska medborgaren har varit bosatt i ett annat EU/EES-land eller Storbritannien med uppehållsrätt i minst tre månader. För att utnyttja sin fria rörlighet i ett annat EU/EES-land kan man till exempel arbeta, söka arbete, studera eller leva på tillräckliga tillgångar för sin egen försörjning i det landet.
  • Ni har bott tillsammans i det andra EU/EES-landet eller Storbritannien direkt innan ni flyttar till Sverige.

Handläggningstid

Handläggningstiderna kan variera. Två ärenden som lämnas in samtidigt kan få olika beslutsdatum. Anledningen är att handläggningen består av flera moment innan beslut kan fattas. Olika moment tar olika lång tid. En orsak till att ett ärende kan ta längre tid än ett annat är bland annat om Migrationsverket behöver begära in en komplettering i ärendet.

Migrationsverket beviljar inte förtur. Alla ansökningar ska handläggas snabbt och enkelt utifrån omständigheterna i ärendet. Det innebär att liknande ärenden ska handläggas på liknande sätt med ungefär samma handläggningstid oavsett om det är en webbansökan eller en pappersansökan. Vi handlägger däremot inte ärenden i tur och ordning utifrån när de har kommit in till Migrationsverket utan det beror på vad det är för typ av ansökan och hur ansökan ser ut; om ansökan behöver kompletteras, om en muntlig utredning behöver göras, eller om ansökan på grund av olika anledningar behöver utredas mer. Turordningsregler används endast mellan ärenden som liknar varandra, till exempel i ärenden där det krävs muntlig utredning.

Sidan senast uppdaterad: