Uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz

Om du är medborgare i Schweiz kan du flytta till Sverige för att arbeta, studera, starta eget företag eller leva på till exempel en pension från hemlandet. Om du ska stanna längre än tre månader behöver du uppehållstillstånd.

Vid inresan till Sverige behöver du ett giltigt pass.

Du får börja arbeta eller studera direkt efter det att du har kommit till Sverige. Du behöver inte vänta på att du får ditt beslut om uppehållstillstånd. Däremot måste du lämna en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket och du kan behöva registrera ditt företag hos Bolagsverket innan du börjar driva ett eget företag. Du som studerar får arbeta vid sidan av dina studier utan att ansöka om ett särskilt arbetstillstånd.

Läs mer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Du fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar, 146011, och skickar eller lämnar in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Det kostar ingenting för medborgare från Schweiz att ansöka om uppehållstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar, blankett 146011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets postadresser

Det här ska du skicka med din ansökan

När du ansöker ska du alltid skicka med kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Det går även bra att lämna in ett nationellt ID-kort.

Om du är arbetstagare ska du också skicka med

 • anställningsintyg från din arbetsgivare.

Läs mer om vilka uppgifter anställningsintyget ska innehålla

Anställningsintyg för medborgare i en EU/EES-stat och personer med status som varaktigt bosatta i en annan EU-stat (fylls i av arbetsgivaren i Sverige) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du har eget företag ska du också skicka med

 • F-skattsedel och registreringsbevis från Bolagsverket
 • den senaste momsredovisningen
 • bevis på att du driver verksamhet, till exempel fakturor till kunder, kvitton på inköpt material och hyreskontrakt för verksamhetens lokaler.

Om du har köpt en verksamhet i Sverige ska du dessutom skicka med

 • överlåtelseavtal
 • den senaste årsredovisningen.

Om du ska studera ska du skicka med

 • antagningsbevis till en utbildning på lägst gymnasienivå. Observera att du inte kan få uppehållstillstånd för undervisning i svenska för invandrare (SFI)
 • intyg som visar att du har en heltäckande privat sjukförsäkring som gäller under tiden du är i Sverige
 • en försäkran om att du har tillräckligt med pengar för din försörjning.

Om du har tillräckliga medel ska du skicka med

 • dokument som visar hur du försörjer dig (till exempel pensionsbesked eller kontoutdrag över banktillgångar).

Om du tillhandahåller eller är mottagare av tjänst

Du ska skicka med ett intyg, avtal eller något liknande där det framgår vilken slags tjänst det är och hur lång tid du kommer att erbjuda eller få den. Dokumentet ska vara skrivet och undertecknat av den som tar emot tjänsten eller erbjuder tjänsten.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot din ansökan

Du ska visa upp ditt pass eller natio­nella id-kort

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass eller nationella id-kort innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass eller nationella id-kort på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass eller nationella id-kort, till exempel om vi redan har granskat det vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass eller ditt nationella id-kort kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig. Du kommer att bli fotograferad samtidigt som ditt pass eller nationella id-kort kontrolleras. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom Migrationsverket inte får spara ditt foto.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Migrationsverkets adresser och öppettider

Efter beslut

När beslutet är klart skickas det hem till din adress i Sverige. Som arbetstagare, egen företagare eller om du har tillräckliga medel för din försörjning kan du få tillstånd för högst fem år. Om du är studerande får du tillstånd för den tid som studierna gäller, dock för högst ett år i taget. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du ska fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd gått ut lämnar du in en ansökan om att förlänga ditt tillstånd.

Läs mer om att förlänga ditt tillstånd

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd

Till­stånd för din familj

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Vilka som räknas som familjemedlemmar beror på vilken grund du har för ditt uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Är du arbets­ta­gare, egenföretagare, tillhandahållare eller mottagare av en tjänst eller har tillräckliga medel för din försörjning? Då räknas följande som familjemedlemmar:

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
 • dina eller din partners barn över 21 år som du eller din partner har underhållsskyldighet mot
 • din eller din partners släktingar i uppstigande led som du eller din partner har underhållsskyldighet mot.

Om du är studerande räknas familjemedlemmar som:

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners barn som du eller din partner har underhållsskyldighet mot.

Andra familjemedlemmar som inte nämns ovan, kan också få uppehållstillstånd för samma tid som du

 • om du har underhållsskyldighet mot dem, eller
 • om ni ingår i samma hushåll.

Din familj får börja arbeta eller studera direkt efter det att de har kommit till Sverige. De behöver inte vänta på att du får beslut om uppehållstillstånd. Den som studerar får arbeta vid sidan av studierna utan att ansöka om ett särskilt arbetstillstånd.

Läs mer om ansökan att flytta till någon i Sverige

Så ansöker din familj

Varje familjemedlem, även barn, fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar, 146011, och skickar eller lämnar in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter senast tre månader efter inresan.

Ansökan om uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar, blankett 146011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Migrationsverkets postadresser

Din familj ska skicka med

 • kopior av de sidor i sina pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige
 • dokument från behörig myndighet i det land ni bott tillsammans i som intygar att du eller din partner har underhållsskyldighet mot din familjemedlem (gäller för personer som du har underhållsskyldighet mot)
 • dokument från behörig myndighet i det land ni bott tillsammans i som intygar att familjemedlemmen ingår i samma hushåll (gäller andra familjemedlemmar som ingår i hushållet).

Förlänga ditt till­stånd

Om du ska fortsätta bo i Sverige efter det att ditt tillstånd gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

Så ansöker du

Du fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar, 146011, och skickar eller lämnar in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. Ansök 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla. Varje familjemedlem, även barn, ska göra en egen ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar, blankett 146011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Migrationsverkets postadresser

Skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • dokument som visar att du är arbetstagare, studerande, egen företagare, har tillräckliga medel för din försörjning, tillhandahåller en tjänst eller är mottagare av tjänst.

Mer information om vilka dokument du ska skicka in finns på ansökningsblanketten.

När vi har tagit emot din ansökan

Har du lämnat in en ansökan om förlängning innan tiden för ditt tidigare tillstånd gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket fattat sitt beslut.

Du kan behöva visa upp ditt pass eller natio­nella id-kort

Migrationsverket kan behöva kontrollera ditt pass eller nationella id-kort innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass eller nationella id-kort på ett av Migrationsverkets servicecenter.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass eller nationella id-kort, till exempel om vi redan har kontrollerat det vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass eller nationella id-kort kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig. Om du behöver visa upp ditt pass eller nationella id-kort så kommer du samtidigt att bli fotograferad. Du kommer att bli fotograferad även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom Migrationsverket inte får spara ditt foto.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Migrationsverkets adresser och öppettider

Efter fem år i Sverige

Om du har haft uppehållstillstånd i fem år och vill fortsätta bo i Sverige kan du ansöka om status som varaktigt bosatt i Sverige. Du ska ha varit bosatt i Sverige utan avbrott i fem år och kunna visa att du har försörjt dig och din familj. I samband med beslut om status som varaktigt bosatt beviljas du även permanent uppehållstillstånd. Om du uppfyller kraven för att få status som varaktigt bosatt kan även din familj beviljas status som varaktigt bosatt. Observera att varje familjemedlem måste ha haft uppehållstillstånd i fem år.

Varaktigt bosatt i Sverige

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Migra­tions­verket kan åter­kalla ett perma­nent till­stånd

Ditt permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om du flyttar från Sverige. Om du anmäler till Migrationsverket att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara utomlands i upp till två år utan att ditt tillstånd påverkas. Om du inte flyttar tillbaka till Sverige igen efter två år kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd.

Tillståndet kan också återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd.

Om Migra­tions­verket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Sidan senast uppdaterad: