Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 har halvtidsutvärderats

En halvtidsutvärdering av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021-2027 påbörjades i slutet av 2023 och bedrevs fram till mars 2024. Utvärderingen genomfördes av WSP.

Glasögon

I syfte att förbättra program och genom­fö­rande

Det huvudsakliga syftet med halvtidsutvärderingen är att förbättra utformningen och genomförandet av programmet. Utvärderingen syftar till att besvara ett antal frågor som är kopplade till fem fastställda utvärderingskriterier;

  1. Fondens ändamålsenlighet, inbegripet framsteg mot uppsatta mål,
  2. Effektivitet i användningen av medel samt i uppsatta förvaltnings- och kontrollåtgärder,
  3. Relevans och lämplighet i genomförandeåtgärderna,
  4. Synergier med andra fonder och instrument, och
  5. EU-mervärdet av åtgärder som genomförs inom ramen för fonden.

Inter­vjuer och analyser

Utvärderingsrapporten, som skickades in till EU-kommissionen i slutet av mars 2024, bygger på en analys av dokumentation och data om programgenomförandet. En viktig källa för information har också varit intervjuer som genomförts med programansvariga på funktionen för fonderna, aktörer i fondens övervakningskommitté och expertgrupp samt ett urval av projektägare.

Programmet kommit igång väl

Den övergripande bedömningen är att programmet har kommit igång väl och det har skapats en projektportfölj med goda förutsättningar att nå programmålen. I utvärderingen pekar utvärderarna ut flera områden där funktionen för fonderna kan utveckla sitt arbete för att stärka måluppfyllelsen, fånga upp och sprida projektens resultat och skapa bättre förutsättningar för samverkan och synergier.

Här kan du läsa halvtidsutvärderingen i sin helhet Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.