Logotyp för AMIF

Program­pe­riod för AMIF 2021–2027

Den nya programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) inleddes 2021 och pågår till och med 2027.

Asyl-, migra­tions, och integ­ra­tions­fonden 2021-2027

Det nationella programmet kan omfatta liknande typer av projekt så som var möjligt att genomföra inom ramen för AMIF 2014-2020. Genomförandet i Sverige ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik genom fyra specifika mål inom områdena:

  • asyl,
  • laglig migration och integration,
  • återvändande och
  • solidaritet.

Det specifika målet solidaritet är nytt för AMIF Sverige och har inte använts tidigare. Inom detta specifika mål ryms insatser som rör solidaritet både mellan EU:s länder och mellan EU och tredjeland.

Behov­sa­nalys till grund för stra­tegin

Sveriges program bygger på en behovsanalys som gjordes år 2019, den ligger till grund för strategin för genomförandet av programmet.

Genom behovsanalysen identifierades fyra strategiska behov för genomförandet:

  • insatser tidigt för målgruppen,
  • likvärdig behandling för lika effekt för målgruppen,
  • samverkan mellan involverade aktörer för att uppnå så bra effekt som möjligt för målgruppen, samt
  • digitalisering av arbetssätt och processer och höja den digitala kompetensen hos målgruppen.

Strategi för genomförandet finns att läsa i det nationella programmets första avsnitt.

Mycket är nytt, det mesta är lika

Det nationella programmet följer regelverket för fonden och har byggts upp enligt förordningstexter. En skillnad gentemot föregående nationella program är ett större fokus på vilka effekter och övergripande resultat vi förväntar oss i Sverige. Exempel på aktiviteter som fonden kan finansiera i Sverige har inhämtats från behovsanalysen och strukturerats under genomförandeåtgärder per specifikt mål.

För AMIF 2021-2027 eftersträvas förenklingar i bland annat ekonomisk redovisning och rapportering av projektverksamhet.

Projekt som finansieras av fonden kommer att rapportera mot programmets indikatorer i första hand. Regler för hur dokumentation och rapportering av resultat ska gå till ser lite annorlunda ut än under tidigare programperiod, bland annat ska resultat av insatser redovisas per åldersgrupp och kön. Den nya fonden har ungefär två gånger så stor budget totalt sett jämfört med tidigare fond.

Gällande förord­ningar 2021-2027

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges nationella program för AMIF 2021–2027 Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Om AMIF ur EU-perspektiv

Läs mer om AMIF 2021-2027 på EU:s sajt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till funktionen för fonderna:
fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: