Nyhetsarkiv för fonder

 • Vi bygger om webben!

  Webbplatsen för AMIF ses över för att möta nya krav och förväntningar i och med uppstarten av den nya programperioden för Asyl-, migrations och integrationsfonden 2021-2027.
 • Ökad kunskap genom digitala hubbar

  AMIF-projektet Hubbar för digital kompetens har som mål är att ta fram en modell för systematiskt arbete för att öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare (TLM). Man vill därigenom skapa förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i samhället.
 • Internationella migrationsdagen - fokus på migranters hälsa

  Den 18 december uppmärksammades den Internationella migrationsdagen migranters situation välden över. Dagen instiftades av FN år 2000 och konflikter, naturkatastrofer och brist på mänskliga rättigheter bidrar fortsatt till en ökad migration i världen. Migrationsdagen är viktig för att ge plats för frågor som också kopplar an till migranters situation, där hälsoaspekten är en central del för människors rätt till en jämlik hälsa och för att skapa förutsättningar för välbefinnande och ett bra liv.
 • Utlysning till Migrationsverket

  Den 15 december öppnar den första utlysningen av medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens nya programperiod 2021-2027. Den vänder sig enbart till projekt inom Migrationsverket.
 • En studie om åter­vän­dande­ ur den åter­vän­dandes perspektiv

  Genom AMIF-projektet Återvändande & Återintegration har Delegationen för migrationsstudier (Delmi) sammanställt vetenskaplig kunskap inom återvändandeområdet. Projektet, som har genomförts inom AMIF:s specifika mål återvändande, är nu avslutat och Delmi har presenterat sin rapport.
 •  AMIF uppmärk­sammar barns rättig­heter den 20 november

  Bakgrunden är att den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför den dagen som Barnkonventionens födelsedag. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. I Sverige fokuserar många barnrättsorganisationer den 20 november på att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar.
 • Slutkonferens för RLO II

  Fredagen den 12 november höll AMIF-projektet RLO II sin slutkonferens i Stockholm. Projektet bedrivs inom det specifika målet återvändande och har till uppgift att utveckla samarbete mellan Sverige och Afghanistan.
 • Projekt Vägen mot arbete i ett lyckat samarbete

  Som en del av projektet Vägen mot arbete genomförs ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och tekniska förvaltningen i Hässleholm där deltagare som är födda utanför EU får chansen att lära sig språket och samtidigt bidra till samhället.
 • Projekt AMIRA bjuder in till se­mi­na­rium

  Den 24 november bjuder projekt AMIRA in till ett seminarium om varaktiga lösningar för människor på flykt. Seminariet är det första i en serie av tre.
 • Nyhets­brev nummer 3 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 3 för året, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Förbe­reder starten för AMIF 2021–2027

  Funktionen för fonderna arbetar för fullt med att förbereda starten av den nya programperioden för AMIF, 2021–2027. En del förutsättningar kring programmet är klara, såsom EU-förordningar och nationella regelverk, medan andra förutsättningar ännu inte är på plats.
 • Stort intresse för nya AMIF 2021-2027

  Den 30 september anordnade funktionen för fonderna ett digitalt informationsseminarium om den nya programperioden för AMIF 2021-2027. Intresset för seminariet visade sig vara över förväntan, över 200 personer från offentlig förvaltning, privat företagande, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt civilsamhället anmälde sig till mötet.
 • Europa i min region

  Informationskampanjen Europa i min region, den före detta Mitt Europa kampanjen, är just avslutad för de svenska fondernas del. Men fortfarande finns projektens material att se.
 • Nyhetsbrev nummer 2 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för året, har gått ut till våra prenumeranter.
 • AMIF laddar för ny programperiod

  Migrationsverket har fått regeringens uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet för Asyl-, migrations och integrationsfonden, AMIF. Funktionen för fonderna, som har fått det delegerade ansvaret att förvalta AMIF, arbetar för fullt med att ta fram ett förslag till nytt nationellt program för perioden 2021-2027.
 • Barn i migra­tion i fokus

  Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) deltog vid Region Kronobergs digitala konferens Mötesplats och Etablering den 17-19 maj. Ett evenemang som i år ersatte de tidigare Tylösandsdagarna där AMIF medverkat på plats med egen utställningsmonter tidigare år. Omkring 100 deltagare var anmälda till den digitala konferensen.
 • Inter­na­tio­nella flyk­ting­dagen 20 juni

  Inför den internationella flyktingdagen uppmärksammar Asyl, migration och integrationsfonden, AMIF människor på flykt och den svenska flyktingkvoten. I Sverige möter vi personer som utifrån olika grunder flytt sitt land och sina tidigare liv för att bosätta sig i Sverige.
 • Barnets bästa vid åter­vän­dande

  Strömsunds kommun har lämnat in sin slutrapport för projektet Barnets bästa vid återvändande (BBÅ). Projektet har genomförts tillsammans med projektpartnerna Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland. Projektets mål har varit att deltagarna i projektet har fått ökad kompetens och bättre förutsättningar för lokal samverkan kring frågor som berör barn utan vårdnadshavare som skall återvända till sitt hemland.
 • Tillsammans bromsar vi smittan

  Inom ramen för AMIF-projektet Tillsammans bromsar vi smittan har MSB bedrivit ett arbete för att nå ut till tredjelandsmedborgare, i huvudsak asylsökande och anhöriginvandrare, med information på olika språk om covid-19. Projektets effektmål har varit att nå gruppen tredjelandsmedborgare med målgruppsanpassad myndighetsinformation om covid-19, för att på så sätt bidra till förbättrad hälsa och minskad smittspridning av covid-19 i samhället.
 • Formulär för att testa nya projektidéer

  Med målsättningen att projekt inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till en långsiktig hållbar migrationspolitik vill vi uppmana aktörer att testa sina projektidéer inför nya fondperioden.
 • Ny portal för EU-kommissionens direkta utlysningar

  Kommissionen arrangerar ett webbinarium om den nya utlysningsportalen för direkta utlysningar. Alla intresserade aktörer är välkomna att delta.
 • AMIF uppmärksammar Europadagen

  Med anledning av Europadagen vill Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) lyfta fram de projekt som alla bidragit till fondens programgenomförande för Sverige. Närmare 80 projekt runt om i landet har beviljats medfinansiering under fondens pågående programgenomförande, 2014-2020.
 • Inspirerande föreläsning med BIU Online 2.0

  I mitten av april anordnande AMIF en inspirationsföreläsning tillsammans med ett av fondens projekt, BIU Online 2.0. Temat för föreläsningen var digitala utmaningar inom projektens verksamhet i arbetet med AMIF:s målgrupp.
 • Ny programperiod för AMIF 2021–2027

  Den nya programperioden för AMIF inleds 2021 och pågår fram till 2027. Funktionen för fonderna har lämnat ett förslag till nytt nationellt program för AMIF till EU-kommissionen för godkännande.
 • Stadsdelsmammor hjälper helsingborgare att förstå

  Rätt kunskap och information. Det är två viktiga faktorer för att hindra smittspridningen av covid-19 – men även för att minska oron i samhället. I Helsingborg hjälper stadsdelsmammorna till att kommunicera med invånare som kan vara svåra att nå.
 • Delmi-podden, en podcast om migration och forskning

  Det av AMIF medfinansierade projektet ”Återvändande och återintegration” har beviljats ca 6,8 miljoner kronor för att undersöka återvändares egna erfarenheter av Sveriges migrationsprocess.
 • Tillsammans bromsar vi smittan

  Projektet Tillsammans bromsar vi smittan har tagit fram informationsmaterial om hur vi undviker att föra covid-19 vidare. Materialet finns för nedladdning på flera olika språk.
 • Kulturkartan - värderingar i kris och förändring

  Under 40 år har forskarnätverket Word Values Survey intervjuat människor över hela världen om hur de ser på livet. Vilka värderingar och sociala normer råder? Hur står det till med utbildning, trygghet, jämlikhet och barns rättigheter? Hur är det att leva i Sverige om man är migrant från ett utomeuropeiskt land?
 • Bevil­jade projekt i den öppna utlys­ningen

  Nyligen fick tio organisationer klartecken att genomföra projekt med stöd av Europeiska asyl, migrations och integrationsfonden, AMIF.
 • Europeiska kommissionen utlyser medel för transnationella projekt

  Den 15 Oktober 2020 publicerade Europeiska kommissionen en utlysning för transnationella projekt inom asyl, migration och integration.
 • En turné i glädje och hopp

  Projekt ”Cirkus för hopp och styrka” handlar om att skapa medmänskliga möten genom att turnera till olika platser, samla människor och sprida glädje och hopp genom föreställningar och workshops. Att coronapandemin påverkat projektets verksamhet är minst sagt ett faktum.
 • Projekt Barnets bästa vid återvändande bjuder in till slutkonferens

  Torsdagen den 24 september kl 08.30-16.00 arrangerar projekt Barnets bästa vid återvändande sin slutkonferens. Där kommer projektets resultat och material att
  presenteras av projektets medarbetare, deltagande kommuner och externa utvärderare.
 • Förbättrad migra­tions­pro­cess projekt Åter­vän­dande och åter­in­teg­ra­tion

  Delmi har beviljats medel av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) för att förbättra migrationsprocessen inom området Återvändande för målgruppen tredjelandsmedborgare.
 • AMIF söker utveck­lings­pro­jekt inom inom asyl- och migrationsområdet

  Funktionen för fonderna utlyser 20 miljoner kronor för Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige (AMIF). Utlysningen, som endast är öppen för Migrationsverket, pågår mellan den 26 augusti – 14 september 2020.
 • Funk­tionen för fonderna - ny orga­ni­sa­tion

  Från den 1 juli har funktionen för fonderna, som förvaltar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), en ny organisationsstruktur.
 • MSB:s informationsinsats om nya coronaviruset

  Projektet "Tillsammans bromsar vi smittan" har skyndsamt utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd beredskap (MSB) och är ett svar på uppdraget från regeringen. Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) stödjer projektet som startar redan den 15 juni.
 • EU-FRANK bjuder in till slutkonferens

  Migrationsverket och partners bjuder in till slutkonferens den 30 juni för att diskutera resultatet av EU-FRANK som är ett internationellt projekt och handlar om vidarebosättning inom EU.
 • Stort intresse för AMIF!

  Intresset för att bedriva utvecklingsarbete med AMIF-medel är fortfarande högt. Trots den korta ansökningstiden fick fonden in många intressanta projektidéer att ta ställning till.
 • Nu påbörjas granskningen - utlysningen är stängd

  Den 15 april stängde utlysningsfönstret för den öppna utlysningen.
  Att utlysningen stängt blir startskottet för funktionen för fonderna att påbörja granskningen av de inkomna ansökningarna.
 • Ny rapport: Rätts­liga kvali­teten ökade 40 procent efter projektet Asyl­rät­tens kärna

  Pilotprojektet Asylrättens kärna ledde till en förbättring av den rättsliga kvaliteten i asylärenden. Det visar en ny analysrapport. Den genomsnittliga förbättringen blev 40 procent.
 • AMIF söker utvecklingsprojekt inom integration- och migrationsområdet

  Funktionen för fonderna utlyser 100 miljoner kronor för Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige (AMIF). Utlysningen är öppen mellan den 23 mars och 15 april 2020.
 • Information till stödmottagare av projektmedel angående Coronaviruset

  Med anledning av den höga risken för samhällsspridning av covid-19 vill Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) informera stödmottagare om hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas.
 • Nya projekt 2019

  Under 2019 beslutade Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) om medfinansiering för totalt 288 miljoner kronor till nya projekt.
 • De som inte får stanna - Att implementera återvändandepolitik

  Så lyder underrubriken på Delmis rapport om återvändande. Återvändandefrågan har sedan en tid tillbaka stått högt på agendan i den offentliga debatten. Trots detta har det producerats relativt lite forskning på området. 
 • Slutkonferens för Stadsdelsmammor 2.0

  I slutet av januari hade projekt Stadsdelsmammor i Helsingborg sin slutkonferens. Projektet som har pågått i drygt tre år avlutas med fina resultat.

Sidan senast uppdaterad: