Nyhetsarkiv för fonder

 • AMIF på nationell konferens om vidarebosättning

  Migrationsverket anordnade nyligen en nationell konferens med fokus på vidarebosättningsfrågan med temat hållbart mottagande. Under två dagar träffades aktörer från olika delar av samhället för att föra dialog, utbyta erfarenheter och kompetensutveckla sig i frågan.
 • Icke-konkurrerande utlysning för Ronneby kommun

  Den 21 oktober öppnar en icke-konkurrerande utlysning till Ronneby kommun. Utlysningen vänder sig enbart till Ronneby kommun och BIU-online.
 • Utlys­ningen är stängd - nu påbörjas gransk­ningen

  Den 15 september stängde det fjärde utlysningstillfället för medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027.
 • Det nationella programmet för AMIF i Sverige har godkänts av EU-kommissionen

  Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är klart och godkänt av EU-kommissionen. Programmet är Sveriges överenskommelse med EU-kommissionen om hur fondens medel ska användas i Sverige.
 • Resultat av utlys­ningar inom AMIF 2021–2027

  Den 19 juli 2022 godkändes Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. Det betyder att beslut om stöd till projekt från AMIF i Sverige har kunnat fattas.
 • Handbok – fler avsnitt publi­ce­rade

  Under rubriken Handbok finns två nya avsnitt publicerade. De nya avsnitten riktar sig till projekt som kommer att beviljas stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021–2027.
 • Problem att spara programindikatorer i Min ansökan

  Det är för närvarande problem att spara ändringar under programindikatorer. Problemet gäller de utlysningar där specifikt mål är förvalt.
 • Sommar, semester och vila

  Vi på AMIF är alltid tillgängliga för frågor och vägledning. Men under veckorna 28-32 har vi låg bemanning. Så om ni skickar frågor till oss under den perioden kan det ta lite längre tid innan ni får svar. Vi ber om överseende med det och vill passa på att önska er alla en fin sommar!
 • Nyhets­brev nummer 3 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 3 för 2022, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Utlysningar öppnar 15 juni

  Den 15 juni öppnar ett utlysningstillfälle om sammanlagt cirka 150 miljoner kronor för projekt inom AMIF 2021-2027.
 • Utlys­ning öppnar för aktörer på migra­tions- och integ­ra­tions­om­rådet

  Den fjärde utlysningen inom den nya programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 öppnar den 15 juni. Den riktar sig till aktörer på
  migrations- och integrationsområdet med projekt inom målområde 1, 2 och 3.
 • Kulturdialog genom tolk höll sin slutkonferens

  Den 24 maj samlade Linnéuniversitetet forskare och tjänstemän inom integrationsområdet när projekt Kulturdialog genom tolk höll sin slutkonferens. Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samarbete med Region Örebro läns Tolk- och översättarservice samt Borlänge kommuns tolkförmedlingen.
 • Reviderat datum för nästa planerade utlysning

  Mot bakgrund av det stora intresset för vår senaste utlysning kommer vi att revidera vår utlysningsplan. Revideringen innebär att vi inte kommer att öppna för ansökningar som planerat den 4 maj.
 • Utlysningen är stängd - nu påbörjas granskningen

  Den 26 april stängde det andra utlysningstillfället för medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027
 • Nyhets­brev nummer 2 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för 2022, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Ansökningsseminarium den 6 april

  Asyl-, migrations- och integrationsfonden öppnade den 24 mars tre separata utlysningar. Med anledning av det har vi nöjet att bjuda in till ett ansökningsseminarium onsdagen den 6 april. 
 • Handbok - Att ansöka om stöd

  Under rubriken Handbok finns information till er som vill ansöka om stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021-2027.
 • Utlysningar öppnar 24 mars

  Migrationsverket öppnar utlysningar för projekt inom Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige (AMIF) 2021-2027.
 • Med anledning av situationen i Ukraina

  Med anledning av kriget i Ukraina får Migrationsverket och funktionen för fonderna frågor om situationen kommer att påverka tilldelningen av medel från EU-kommissionen till Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och komma att påverka det nationella programmet.
 • Utvärderingsverkstad – ett sätt att identifiera resultat

  Den 15 februari 2022 genomförde projektet Kulturdialog genom tolk en utvärderingsverkstad. Målet var att samtala med alla berörda parter och identifiera vilka resultat projektet har uppnått.
 • Nyhets­brev nummer 1 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 1 för 2022, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Pågående AMIF‑projekt

  Inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) programperiod för 2014-2020 pågår fortfarande ett 20-tal projekt. De genomför sina insatser under året och avslutas som senast 31 december 2022. Projekten som fortfarande genomför insatser under 2022, är projekt inom programmets integrations- och återvändandemål.
 • Planerade utlysningar år 2022

  Under ett par månader kring årsskiftet genomfördes den första utlysningen av medel inom Asyl-, migrations- och Integrationsfonden (AMIF) 2021-2027. Utlysningen genomfördes utan konkurrens mellan aktörer och riktades till Migrationsverket.
 • Förbe­reder starten för AMIF 2021–2027

  Funktionen för fonderna arbetar för fullt med att förbereda starten av den nya programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. En del förutsättningar kring programmet är klara, såsom EU-förordningar och nationella regelverk, medan andra förutsättningar ännu inte är på plats.
 • Utlysningsplan 2022

  Nu finns en beskrivning och en plan över årets utlysningar publicerad på vår webbplats.
 • Vi bygger om webben!

  Webbplatsen ses över för att möta nya krav och förväntningar i och med uppstarten av den nya programperioden för Asyl-, migrations och integrationsfonden 2021-2027.
 • Ökad kunskap genom digitala hubbar

  AMIF-projektet Hubbar för digital kompetens har som mål är att ta fram en modell för systematiskt arbete för att öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare (TLM). Man vill därigenom skapa förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i samhället.
 • Internationella migrationsdagen - fokus på migranters hälsa

  Den 18 december uppmärksammades den Internationella migrationsdagen migranters situation välden över. Dagen instiftades av FN år 2000 och konflikter, naturkatastrofer och brist på mänskliga rättigheter bidrar fortsatt till en ökad migration i världen. Migrationsdagen är viktig för att ge plats för frågor som också kopplar an till migranters situation, där hälsoaspekten är en central del för människors rätt till en jämlik hälsa och för att skapa förutsättningar för välbefinnande och ett bra liv.
 • Utlysning till Migrationsverket

  Den 15 december öppnar den första utlysningen av medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens nya programperiod 2021-2027. Den vänder sig enbart till projekt inom Migrationsverket.
 • En studie om åter­vän­dande­ ur den åter­vän­dandes perspektiv

  Genom AMIF-projektet Återvändande & Återintegration har Delegationen för migrationsstudier (Delmi) sammanställt vetenskaplig kunskap inom återvändandeområdet. Projektet, som har genomförts inom AMIF:s specifika mål återvändande, är nu avslutat och Delmi har presenterat sin rapport.
 •  AMIF uppmärk­sammar barns rättig­heter den 20 november

  Bakgrunden är att den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför den dagen som Barnkonventionens födelsedag. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. I Sverige fokuserar många barnrättsorganisationer den 20 november på att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar.
 • Slutkonferens för RLO II

  Fredagen den 12 november höll AMIF-projektet RLO II sin slutkonferens i Stockholm. Projektet bedrivs inom det specifika målet återvändande och har till uppgift att utveckla samarbete mellan Sverige och Afghanistan.
 • Projekt AMIRA bjuder in till se­mi­na­rium

  Den 24 november bjuder projekt AMIRA in till ett seminarium om varaktiga lösningar för människor på flykt. Seminariet är det första i en serie av tre.
 • Nyhets­brev nummer 3 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 3 för året, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Stort intresse för nya AMIF 2021-2027

  Den 30 september anordnade funktionen för fonderna ett digitalt informationsseminarium om den nya programperioden för AMIF 2021-2027. Intresset för seminariet visade sig vara över förväntan, över 200 personer från offentlig förvaltning, privat företagande, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt civilsamhället anmälde sig till mötet.
 • Europa i min region

  Informationskampanjen Europa i min region, den före detta Mitt Europa kampanjen, är just avslutad för de svenska fondernas del. Men fortfarande finns projektens material att se.
 • Nyhetsbrev nummer 2 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för året, har gått ut till våra prenumeranter.
 • AMIF laddar för ny programperiod

  Migrationsverket har fått regeringens uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet för Asyl-, migrations och integrationsfonden, AMIF. Funktionen för fonderna, som har fått det delegerade ansvaret att förvalta AMIF, arbetar för fullt med att ta fram ett förslag till nytt nationellt program för perioden 2021-2027.
 • Barn i migra­tion i fokus

  Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) deltog vid Region Kronobergs digitala konferens Mötesplats och Etablering den 17-19 maj. Ett evenemang som i år ersatte de tidigare Tylösandsdagarna där AMIF medverkat på plats med egen utställningsmonter tidigare år. Omkring 100 deltagare var anmälda till den digitala konferensen.
 • Inter­na­tio­nella flyk­ting­dagen 20 juni

  Inför den internationella flyktingdagen uppmärksammar Asyl, migration och integrationsfonden, AMIF människor på flykt och den svenska flyktingkvoten. I Sverige möter vi personer som utifrån olika grunder flytt sitt land och sina tidigare liv för att bosätta sig i Sverige.
 • Barnets bästa vid åter­vän­dande

  Strömsunds kommun har lämnat in sin slutrapport för projektet Barnets bästa vid återvändande (BBÅ). Projektet har genomförts tillsammans med projektpartnerna Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland. Projektets mål har varit att deltagarna i projektet har fått ökad kompetens och bättre förutsättningar för lokal samverkan kring frågor som berör barn utan vårdnadshavare som skall återvända till sitt hemland.
 • Tillsammans bromsar vi smittan

  Inom ramen för AMIF-projektet Tillsammans bromsar vi smittan har MSB bedrivit ett arbete för att nå ut till tredjelandsmedborgare, i huvudsak asylsökande och anhöriginvandrare, med information på olika språk om covid-19. Projektets effektmål har varit att nå gruppen tredjelandsmedborgare med målgruppsanpassad myndighetsinformation om covid-19, för att på så sätt bidra till förbättrad hälsa och minskad smittspridning av covid-19 i samhället.
 • Formulär för att testa nya projektidéer

  Med målsättningen att projekt inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till en långsiktig hållbar migrationspolitik vill vi uppmana aktörer att testa sina projektidéer inför nya fondperioden.
 • Ny portal för EU-kommissionens direkta utlysningar

  Kommissionen arrangerar ett webbinarium om den nya utlysningsportalen för direkta utlysningar. Alla intresserade aktörer är välkomna att delta.
 • AMIF uppmärksammar Europadagen

  Med anledning av Europadagen vill Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) lyfta fram de projekt som alla bidragit till fondens programgenomförande för Sverige. Närmare 80 projekt runt om i landet har beviljats medfinansiering under fondens pågående programgenomförande, 2014-2020.
 • Inspirerande föreläsning med BIU Online 2.0

  I mitten av april anordnande AMIF en inspirationsföreläsning tillsammans med ett av fondens projekt, BIU Online 2.0. Temat för föreläsningen var digitala utmaningar inom projektens verksamhet i arbetet med AMIF:s målgrupp.
 • Ny programperiod för AMIF 2021–2027

  Den nya programperioden för AMIF inleds 2021 och pågår fram till 2027. Funktionen för fonderna har lämnat ett förslag till nytt nationellt program för AMIF till EU-kommissionen för godkännande.
 • Stadsdelsmammor hjälper helsingborgare att förstå

  Rätt kunskap och information. Det är två viktiga faktorer för att hindra smittspridningen av covid-19 – men även för att minska oron i samhället. I Helsingborg hjälper stadsdelsmammorna till att kommunicera med invånare som kan vara svåra att nå.
 • Delmi-podden, en podcast om migration och forskning

  Det av AMIF medfinansierade projektet ”Återvändande och återintegration” har beviljats ca 6,8 miljoner kronor för att undersöka återvändares egna erfarenheter av Sveriges migrationsprocess.

Sidan senast uppdaterad: