Riktad utlysning för Polis­myn­dig­heten: Förstu­dier kring migra­tions- och asylpakten

Den 15 juli öppnar AMIF en icke konkurrensutsatt utlysning riktad till Polismyndigheten för att genomföra förstudier kopplade till den nyligen antagna migrations- och asylpakten av Europaparlamentet.

Glasögon

Nytt system för migration inom EU

Den 10 april antog Europaparlamentet den så kallade migrations- och asylpakten. Detta omfattande paket innehåller tio olika rättsakter som tillsammans utgör ett nytt ramverk för hur migration ska regleras inom EU. Medlemsstaterna har två år på sig att anpassa sig till den nya lagstiftningen, som börjar tillämpas sommaren 2026.

Påverkan på svenska myndigheter

Migrations- och asylpakten kommer att ha stor påverkan på flera svenska myndigheter, inklusive Migrationsverket och Polismyndigheten. Migrationsverket har redan fått medel för en förstudie som analyserar de potentiella konsekvenserna av de nya rättsakterna. Nu ges även Polismyndigheten möjlighet att genomföra en motsvarande undersökning genom AMIF:s utlysning.

Förväntningar på förstudien

Förstudien som Polismyndigheten ska genomföra förväntas att identifiera de bestämmelser i de olika rättsakterna som har särskild betydelse för myndigheten. Vidare ska studien undersöka möjliga synergier och samarbetsmöjligheter med Migrationsverket under implementeringen av migrations- och asylpakten. Syftet är att säkerställa en effektiv och samordnad tillämpning av de nya reglerna.