Omvärldsanalysmöte i AMIF:s expertgrupp

Expertgruppen för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) har nyligen samlats för att diskutera de aktuella behoven på lokal, regional och nationell nivå inom fondens områden. Under mötet behandlades frågor som rör asylmottagande, integration, återvändande och utsatta grupper.

Behov av stärkt samverkan mellan aktörer

Deltagarna delade sina insikter utifrån respektive kompetensområden med syfte att gemensamt identifiera prioriterade behov inom AMIF:s områden. Exempelvis nämndes behovet av stärkt samverkan mellan aktörer inom alla områden, behovet av kunskapsöversikt kring vilka best pracitces som finns och faktiskt fungerar inom återvändandeområdet och kompletterande insatser inom asyl- och återvändandeområdet. Även vikten av insatser riktade mot offer mot människohandel och integrationsinsatser för kvinnor som kommer på anknytning lyftes.

Expertgruppen - representanter från myndigheter och civilsamhälle

Gruppen samlas som regel en gång per år och bidrar med behovsprioriteringar inför öppnandet av AMIF:s utlysningar. Utöver det kan de bidra med expertkunskap vid granskning av projektansökningar samt sprider även information om AMIF:s utlysningar.

Vid mötet i februari närvarade representanter från Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Delegationen för migrationsstudier (DELMI) och UNHCR.

Läs mer om hur fonden arbetar med partnerskap

Externa aktörer

Externa aktörer och civilsamhälle, Foto: Migrationsverket