AMIF:s part­ner­skap program­pe­ri­oden 2021-2027

Logotyp för AMIF

Migrationsverket har inrättat ett partnerskap omkring AMIF 2021–2027 med syfte att öka samhällsnyttan vid genomförandet av Sveriges nationella program.

Part­ner­skapet består av två delar:

  • en övervakningskommitté vars uppgifter styrs av EU-gemensamma förordningar och har tillsatts av regeringen.
  • en expertgrupp som bidrar med omvärldsanalys och vid behov stöd under bedömning av projektansökningar.

Över­vak­nings­kom­mittén

Övervakningskommittén har en övergripande och strategisk roll i programmets genomförande och ska bidra till genomförandet av det nationella programmet för AMIF genom att styra inriktningen på programmet och skapa nationellt mervärde.

Kommittén består av myndigheter, arbetsmarknadens parter, forskningsorganisationer och organisationer som företräder civilsamhället. Regeringen utser ordförande för övervakningskommittén och beslutar om vilka berörda myndigheter och organisationer som ska företräda kommittén. EU-kommissionens företrädare deltar i övervakningskommitténs arbete i egenskap av övervakare och rådgivare.

Övervakningskommitténs arbetsuppgifter är att

  • ge strategisk vägledning och rekommendationer till förvaltande myndighet inför utlysningar och vid genomförandet av programmet,
  • granska genomförandet av programmet, utvärderingar samt uppföljning av resultaten,
  • godkänna de metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av insatser,
  • godkänna de årliga prestationsrapporterna samt utvärderingsplanen,
  • godkänna eventuella förslag om ändringar av det nationella programmet.

Övervakningskommittén deltar inte i urval av ansökningar om stöd och är inte delaktiga i beslut om finansiering av projekt.

Övervakningskommitténs roll och uppgifter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 och förordning (2021:853) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden. Övervakningskommittén beslutar om arbetsordning som bland annat styr kommitténs beslutsförfarande och mötesformalia.

Styrande doku­ment

Möten för över­vak­nings­kom­mittén

Övervakningskommittén har två möten per år, vanligtvis i november och maj. Fokus för mötet i maj är planerade utlysningar av medel. Vi novembermötet är fokus det nationella programmets resultat och den årliga prestationsrapporten som varje år rapporteras till EU-kommissionen.

Insyn i över­vak­nings­kom­mit­téns arbete

Dagordning och protokoll är exempel på allmänna handlingar som talar om vad som ska behandlas på övervakningskommitténs möten och vad som har beslutats av övervakningskommittén.

Begäran om allmän handling ska ställas till fonderna@migrationsverket.se

Ordförande: Patrik Asplund, justitiedepartementet

Europeiska kommissionen: Eva Ryberg

Organisationer i AMIF:s övervakningskommitté 2021–2027

Arbetsförmedlingen

Delmi

Delmos

UNHCR

LO

Länsstyrelserna

Migrationsverket

Polismyndigheten

Regeringskansliet (ordförande)

ESF-rådet

Rädda Barnen

Röda Korset

Skolverket

Svenskt näringsliv

SACO

SKR

Expert­gruppen

Utöver övervakningskommittén har Migrationsverket valt att inrätta en expertgrupp. Expertgruppens syfte är att vid behov bistå med kompletterande omvärldsanalys och sakkunskap inför utlysningar och vid bedömning av projektansökningar. I gruppen finns experter som till vardags arbetar vid till exempel offentliga myndigheter, civilsamhällesorganisationer eller arbetsmarknadens parter inom fondens områden. Expertgruppens sammansättning kan komma att förändras under programperioden.

Möten inom expertgruppen

En gång om året sammankallas expertgruppen till ett omvärldsanalysmöte. Syftet med mötet är att diskutera samhällsbehov på programmets område, aktuell statistisk för fondens målgrupp samt måluppfyllelse för Sveriges nationella program. Målsättning för mötet är rådgivning omkring hur programmet kan öppnas för projekt vid kommande utlysningar.

Vid urval av projektansökningar konsulteras expertgruppen eller enskilda experter vid behov. Experternas är rådgivande i urvalsprocessen.

Sidan senast uppdaterad: