Logotyp för AMIF

Handbok

Från projektplane­ring till avslut!

På den här sidan får du en överblick över de olika stegen från att du ska ansöka om fondmedel till att ett projekt beviljats stöd och vilka formella krav som ställs på projektgenomförandet.

2024-05-23 Mallen för lägesrapport är uppdaterad. Word, 187.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-04-05 Ny budgetmall för Personalkostnader 75% enhetskostnader.

2024-03-15 Rutin för Personalkostnader för projekt som beviljats stöd efter 2024-03-01 har tillkommit under Personalkostnader plus 40% samt rutin för Indirekta kostnader

2024-03-15 Rutin för Personalkostnader för projekt som beviljats stöd efter 2024-03-01 har tillkommit under Faktiska kostnader plus 15% samt rutin Schablon för lönekostnadspåslag

2024-02-29 Förändrad skrivning under indikator O.2.2 punkt 2.

  • Mot denna indikator ska lokala och regionala myndigheter som tar del av AMIF-stödet i ett integrationsprojekt rapporteras (inklusive projektpartners). Notera att stödmottagaren inte ska rapporteras mot denna indikator eftersom de inkluderas i en indikator O.2.7 Antalet integrationsprojekt där lokala och regionala myndigheter är bidragsmottagare.

2024-02-07 Förtydligande riktliner kring programindikatorer.

2023-10-30 I avsnittet Synlighets- och kommunikationskrav så har informationen under rubriken "Projekt med total budget över 100 Msek" ändrats till "Projekt med total budget över 10 000 000 euro". Beräkningen av projektets totala budget i euro görs enligt den växelkurs som gäller enligt kommissionens månatliga växelkursLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. för den månad då stödbeslutet fattas.

2023-09-14 Under avsnittet Krav för stöd finns nu information om villkoren för klumpsumma

2023-06-14 Under avsnittet Personalkost­nader plus 40% scha­blon så har semestertillägg tagits bort som en del som ska täckas av schablonen.

Så här ser processen ut, du hittar stöd och vägledning under respektive rubrik.

Förloppet i en EU-ansökan
Vad krävs?

Att ansöka om stöd

För att öka möjligheterna att beviljas stöd och för att nå goda resultat behövs en väl planerad och genomarbetat projektansökan. Det finns också några grundläggande förutsättningar och formella krav som måste vara uppfyllda innan ett beviljat stöd kan bli aktuellt.

Att ansöka om stöd

Starta processen

Så går det till att ansöka och genomföra ett EU-projekt

Planera

Förberedelser innan ni ansöker

Innan ni ansöker är det viktigt att läsa villkoren för den aktuella utlysningen noggrant. Villkoren publiceras på Migrationsverket webbplats i samband med att utlysningen öppnas. I villkoren redogörs bland annat för hur mycket medel som lyses ut, vad det går att söka finansiering för samt vilka urvalskriterier som tillämpas.

Vi rekommenderar också att ni läser det nationella programmet för AMIF och bekantar er med de förordningar som gäller för arbetet med fonen. Kontakta oss om ni har frågor om innehållet.

Här kan du se planerade utlysningar

Min ansökan – så ansöker ni om stöd

Ansökan om stöd lämnas in via Min ansökan och det är också där ni kommer hitta den aktuella utlysningen under den period som är öppen.

Läs mer om utlysningar och hitta till Min ansökan

Ansökan bedöms i flera steg

När ansökan kommit in och är registrerad handläggs den och bedöms utifrån en rad grundläggande förutsättningar och urvalskriterier. I ett första steg kontrolleras bland annat att ansökan har kommit in inom utsatt tid och att den är fullständig, det vill säga att de obligatoriska bilagor som efterfrågas i Min ansökan är inkomna och att det finns ett missiv som bekräftar att ansökan är undertecknad av behörig person.

Att ansöka om stöd
Genomföra

Att genomföra projekt

Här finns information om förskottsutbetalning, hur ni genomför ändringar i ert projekt, revisioner och vilka kontroller stödmottagaren kan vara föremål för och hur vi arbetar mot ekonomiska oegentligheter.

Att genomföra projekt

Krav för stöd

Avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för samt vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande. Avsnittet ger även exempel på indirekta kostnader och på kostnader som inte är stödberättigande.

Krav för stöd
Avsluta

Det finns krav att följa även när projektet är slut

Efter ni avslutat ert projekt finns det några krav ni behöver följa. Förbered avslutet av ert projekt i god tid före utsatt slutdatum. Under punkten dokumentation och arkivering kan du läsa mer.

Dokumentation och arkivering

Sidan senast uppdaterad: