Logotyp för AMIF

Att ansöka om stöd

För att öka möjligheterna att beviljas stöd och för att nå goda resultat behövs en väl planerad och genomarbetad projektansökan. Det finns också några grundläggande förutsättningar och formella krav som måste vara uppfyllda innan ett beviljat stöd kan bli aktuellt.

I det här avsnittet presenteras information och råd som hjälp i arbetet med att förbereda och att skriva en så bra ansökan som möjligt. Det beskrivs också hur ansökningsprocessen går till och vad som sker efter ett eventuellt bifallsbeslut.

Avsnittet syftar till att besvara frågorna:

 • Hur går ansökningsprocessen till?
 • Vem kan ansöka?
 • Vilka kostnader går det att få stöd för?
 • Vilka grundläggande förutsättningar och formella krav finns?
 • Vad behöver förberedas innan ansökan skickas in?

Handboken är under uppbyggnad så besök gärna sidorna kontinuerligt för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Vägen fram till ett beslut om stöd består av en rad olika delar och moment. I det här avsnittet beskrivs kortfattat vad som händer från det att ni skickat in er ansökan fram till beslut om stöd.

Ansökningsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att öppna den i en ny flik.

Skicka in en ansökan

Ansökan om stöd lämnas in via Min ansökan och det är också här ni kommer att hitta den aktuella utlysningen under den period som den är öppen.

Läs mer om utlysningar och hitta till Min ansökan här

När ni lämnat in er ansökan så kommer ni att kunna ladda ner ett signeringsunderlag i Min ansökan. Signeringsunderlaget ska skrivas ut, skrivas under av behörig individ och scannas in och ladda upp i Min ansökan.

Signeringsunderlaget ska ha inkommit till Migrationsverket senast 5 arbetsdagar efter det att utlysningen ni sökt stöd i har stängt.

Ansökan bedöms i flera steg

När ansökan kommit in och är registrerad handläggs den och bedöms utifrån en rad grundläggande förutsättningar och urvalskriterier. I ett första steg kontrolleras bland annat att ansökan har kommit in inom utsatt tid och att den är fullständig, det vill säga att de obligatoriska bilagor som efterfrågas i Min ansökan är inkomna och att det finns ett missiv som bekräftar att ansökan är undertecknad av behörig person.

Om ansökan är inkommen i rätt tid och fullständig fortsätter Migrationsverkets handläggning för att bedöma om projektet uppfyller de grundläggande förutsättningarna för att få stöd, till exempel att ansökan möter det nationella programmet för AMIF och för den aktuella utlysningen samt att sökanden har kapacitet att genomföra projektet.

Bedöm­ning av projek­tidén

Om de grundläggande förutsättningarna är uppfyllda så granskas och bedöms projektets innehåll, projektidén. Bedömningen görs utifrån en rad urvalskriterier, bland annat projektets behov och relevans, hur genomförbar projektidén är, hur resultaten ska spridas och kostnadseffektivitet. Varje projekt bedöms också utifrån jämställdhet, icke-diskriminering och i insatser som rör barn, barnets bästa.

Vid bedömningen av projektidén kan Migrationsverket vid behov konsultera externa experter från olika offentliga organ, civilsamhällesorganisationer samt arbetsmarknadens parter med kunskap inom programmets sakområden.

Beslut om stöd

Planerad tidpunkt för beslut om stöd framgår av aktuell utlysning. I beslutet framgår på vilken grund beslutet har fattats och Migrationsverkets motivering till att bevilja stöd. Där framgår också:

 • projektperioden,
 • vilket belopp stödet uppgår till,
 • vilka villkor som är förenade med beslutet och
 • villkoren för utbetalning av stödet.

Projektbeskrivning, projektets budget och medfinansieringsplan, metod för att räkna ut projektets kostnader samt medgivande om elektronisk datahantering ingår också. Om det finns flera stödmottagare i ett projekt framgår det av beslutet vilka de är och de villkor som gäller för dessa.

Som stödmottagare är ni skyldiga att följa villkoren för beslutet och att omedelbart meddela eventuella förändringar till Migrationsverket. I det fall ni inte gör det kan följden bli att stödet sänks eller att eventuellt redan utbetalt stöd återkrävs.

Beslut om avvis­ning eller avslag

I beslutet framgår på vilken grund beslutet har fattats och Migrationsverkets motivering till att avvisa eller avslå ansökan om stöd. Ett beslut om avvisning eller avslag kan inte överklagas.

Endast juridiska personer kan ansöka om stöd från AMIF, till exempel myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer, den idéburna sektorn, utbildnings- och forskningsinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Vissa utlysningar kan vara riktade till en specifik typ av aktör och därmed begränsa vilka som kan ansöka. Var därför alltid uppmärksam på vad som anges i utlysningstexten om vilka som kan ansöka om stöd i den aktuella utlysningen.

Vid ansökningstillfället är det obligatoriskt att skicka in underlag som visar att företrädaren för sökanden är behörig och en bekräftelse på ansökan som är underskriven av behörig företrädare. För vissa aktörer finns även krav på att skicka in årsredovisning eller förenklat bokslut för det senaste räkenskapsåret. För att kunna vara aktuell som stödmottagare krävs också att den sökande inte är på obestånd eller i konkurs.

Det ställs höga krav på den som driver ett AMIF-projekt och ni som ansöker om stöd ska därför kunna visa att ni har ekonomisk, administrativ och operativ kapacitet att genomföra projektet. Dessa faktorer kommer Migrationsverket därför att bedöma när vi handlägger er ansökan om stöd. Här följer en kort beskrivning av vad vi menar med begreppen ekonomisk, administrativ och operativ kapacitet.

Ekono­misk kapa­citet

Med ekonomisk kapacitet menas att ni ska ha den ekonomiska bärkraften som behövs för att kunna driva ett projekt.
Det innebär att:

 • Ni ska ha en sådan likviditet att ni kan ligga ute med projektets kostnader i väntan på att stödet betalas ut.
 • Ni ska kunna visa att ni finansiellt klarar av om Migrationsverket inte godkänner redovisade kostnader.

Admi­nist­rativ kapa­citet

Med administrativ kapacitet menas att ni ska ha förmåga att rapportera och redovisa de kostnader som ni har upparbetat i projektet för att genomföra de aktiviteter som finns angivna i ansökan om stöd. Rapporteringen och redovisningen ska också vara enligt de regler och riktlinjer som finns inom området. Det innebär att:

 • Ni ska kunna bokföra projektets kostnader på en projektkod eller liknande som gör det möjligt för er att ta ut en huvudbok som enbart omfattar projektets kostnader.
 • Ni ska kunna uppvisa en lista som innehåller samtliga kostnader och intäkter i projektet där varje enskild kostnad eller intäkt redovisas som en transaktion.
 • Den tid som ni redovisar i projektet ska kunna särskiljas från den tid som redovisas i den ordinarie verksamheten.
 • Ni ska ha rutiner för att endast kostnader som hör till projektet ingår i den redovisning som lämnas för projektet.
 • Ni ska ha en plan för hur ni ska arbeta med att synliggöra och kommunicera AMIF:s finansiering av projektet.

Operativ kapa­citet

Med operativ kapacitet menas att ni ska ha förmåga att genomföra aktiviteterna på ett korrekt och effektivt sätt för att uppfylla projektets mål. Projektet ska också arbeta mot ett specifikt programmål som är aktuellt för projektet och leverera resultat som leder till långsiktiga effekter. Det innebär att projektet ska ha:

En lämplig orga­ni­sa­tion

 • En aktiv ägare. Det betyder att en funktion eller person på ledningsnivå i er organisation ska vara involverad i projektet, till exempel som ordförande i styrgruppen eller på annat sätt aktivt ta del av projektet.
 • En styrgrupp eller styrande funktion. Denna behöver inte vara tillsatt men det ska framgå av er ansökan vilka aktörer som är tänkta att ingå i styrgruppen.
 • Projektpersonal. Det ska finnas en projektledare och en projektekonom och därutöver relevant projektpersonal. Projektekonomen bör fysiskt finnas i er organisation. Om ert projekt är ett samverkansprojekt är det bra om det finns en projektekonom hos varje part.
 • Ett tydligt projektupplägg. I ansökan ska roller, funktioner etc. vara utredda och tydligt beskrivna. Detta är särskilt viktigt vid samverkansprojekt.

Projekt­logik

Det ska finnas en logik i projektet, det vill säga en tydlig koppling mellan programmets mål och projektets syfte, mål och förväntade resultat.

En plan för använd­ningen av projek­tets resultat

Ni behöver ha en plan för på vilket sätt projektets resultat ska tas om hand och spridas efter projekttidens avslut.

Uppfölj­ning och utvär­de­ring

Projektet utvärderas enligt de steg och kriterier som är relevanta för ert projekt.

AMIF kan finansiera projekt till 75 eller 90 procent av projektets budgeterade kostnader. Huvudregeln är 75 procent finansiering av projekt men det kan vara möjligt att ansöka om 90 procent finansiering för vissa projekt. Om möjligheten finns att ansöka om 90 procent i stöd så kommer det att framgå vid utlysningstillfället. Läs därför utlysningstexten noggrant eftersom den informerar om finansieringen och de specifika krav som gäller vid utlysningstillfället.

Medfinansieringen av de resterande 25 eller 10 procenten ska vara kontant finansiering och de ska täckas av stödmottagaren, projektpartner eller en extern part. Kontant finansiering kan exempelvis bestå av:

 • En projektpartner som står för en del av kostnaderna som de har inom projektet.
 • En extern finansiär som betalar in kontanta medel till projektet.

Om stöd beviljas innebär det krav på redovisning av kostnader som uppstår i projektet. Granskning och uppföljning från förvaltande myndighet, Migrationsverket, sker utifrån regler och fastställda villkor. Det är viktigt att ni redan vid ansökan har en tydlig planering där genomförandet av projektet och budgeten samspelar och att projektredovisningen följer uppställda villkor.

Hur stödet betalas ut

Migrationsverket gör en bedömning om projektet kan få förskott utbetalt för en del av stödet eller om utbetalningar till projektet kommer ske i efterskott efter godkända betalningsansökningar .

Om projektet beviljas förskottsutbetalningar kommer stödet betalas ut som förskott efter det att ett projekt påbörjar sin verksamhet. Förskottsbeloppen räknas ut proportionerligt utifrån budget och projektlängd, och normalt betalas de ut en gång per år. Projektet rapporterar sedan in ansökningar om utbetalning i enlighet med den rapporteringsplan som anges i beslutet. De godkända stödbeloppen i varje ansökan om utbetalning kommer att avräknas mot det utbetalda förskottet.

Olika finan­sie­rings­mo­deller

Migrationsverket kommer tillämpa olika finansieringsmodeller i AMIF för perioden 2021-2027. Vilka modeller som ska tillämpas anges i utlysningstexterna, läs därför igenom dessa noga innan ni skriver er ansökan. Det finns i dagsläget två olika modeller för finansiering i AMIF:

Personalkostnader + faktiska kostnader för övriga kostnadsslag + 15%-schablon för att täcka indirekta kostnader

I denna modell ska projektet budgetera för kostnader under de kostnadsslag som är aktuella för projektet samt en 15 %-schablon uträknad från totala personalkostnader.

För att förenkla administrationen för stödmottagarna använder sig Migrationsverket av enhetskostnader vid redovisning av projektpersonalens nedlagda tid i projektet. Faktiska kostnader +15% schablon.

Projekt som ansöker om stöd ska använda en schablon för lönekostnadspåslag (LKP).

För andra kostnadsslag än personal kommer ersättning till projektet ske genom redovisning av faktiska upparbetade, bokförda och utbetalade kostnader. Stödmottagaren ska ha separat projektredovisning för kostnader som ersätts som faktiska kostnader.

Kravet på separat redovisning gäller inte för kostnader som redovisas med förenklade kostnadsalternativ, dvs. enhetskostnader för personal eller schablon på 15 % av personalkostnader.

Personalkostnader + 40 % schablon för att täcka resterande kostnader i projektet

I denna modell ska projektet budgetera för personalkostnader (inkl. lönekostnadspåslag) och intäkter samt en 40 %-schablon uträknad från totala personalkostnader. Inga andra kostnader ska ingå i projektets budget. Övriga kostnader i projektet, inklusive indirekta kostnader, ska istället täckas av 40%-schablonen.

För att förenkla administrationen för stödmottagarna använder sig Migrationsverket av enhetskostnader vid redovisning av projektpersonalens nedlagda tid i projektet. Personalkostnader 40%-schablon.

Projekt som ansöker om stöd ska använda en schablon för lönekostnadspåslag Öppnas i nytt fönster. (LKP). Lönekostnadspåslaget ska beräknas som en procentsats för varje organisation som har lönekostnader i projektet.

Kostnader som täcks av 40%-schablonen behöver inte särredovisas i projektbokföringen och ska inte rapporteras till Migrationsverket i samband med betalningsansökningar. Ni behöver inte heller tillhandahålla bokföringsunderlag för kostnader som täcks av schablonen.

Syftet med modellen är att minska administrationen i projektet och minska risken för felaktigheter i projektets redovisning.

Klumpsumma

För mindre projekt så som förstudier så kan projekt komma att finansieras via klumpsumma, detta framgår i så fall av utlysningstexten. Ni kan läsa mer om finansiering via klumpsumma

Dubbel­fi­nan­sie­ring är inte tillåtet

Det är inte tillåtet att få ersättning från EU:s budget för kostnader mer än en gång. Det är därför viktigt att ni som organisation kan säkerställa och intyga att ni inte har sökt och/eller fått ersättning för de kostnader ni rapporterar till AMIF via annan EU-finansiering.

Stats­stöd

EU:s statsstödsregler tar sin utgångspunkt i ett förbud mot offentligt stöd till företag som kan snedvrida konkurrensen och påverka handeln i EU. Reglerna begränsar därmed möjligheterna att stötta en ekonomisk verksamhet med offentliga medel. Om sökt stöd från AMIF bedöms utgöra otillåtet statsstöd kommer ansökan att avslås. Om utbetalt stöd från AMIF i ett senare skede konstateras vara olagligt statsstöd kommer stödet att återkrävas.

Begreppet ekonomisk verksamhet ska tolkas mycket brett och omfattar varje organisation – oavsett juridisk form, ägande eller finansiering – som med eller utan vinstsyfte köper eller säljer varor eller tjänster på en eller flera marknader. Även offentliga aktörer kan bedriva ekonomisk verksamhet. I samtliga fall måste alltid en individuell bedömning göras huruvida stödet skulle kunna utgöra otillåtet statsstöd.

Stödsökanden som omfattas av ovan definition av ekonomisk verksamhet bör kontakta Migrationsverket för rådgivning, helst redan innan ett projekt börjar utformas.

kontakta Migrationsverket för rådgivning, helst redan innan ett projekt börjar utformas.

Läs mer om statsstöd på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I det här avsnittet beskrivs hur ni kan planera och skriva en bra ansökan och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för att ansökan ska kunna beviljas stöd.

Läs på om utlys­ningen

Innan ni ansöker är det viktigt att läsa villkoren för den aktuella utlysningen noggrant. Villkoren publiceras på Migrationsverkets hemsida i samband med att utlysningen öppnas. I villkoren redogörs bland annat för hur mycket medel som lyses ut, vad det går att söka finansiering för samt vilka urvalskriterier som tillämpas.

Planerade utlysningar

Vi rekommenderar också att ni läser det nationella programmet för AMIF och bekantar er med de förordningar som gäller för arbetet med fonden. Kontakta oss om ni har frågor om innehållet.

Målgruppen är tred­je­lands­med­bor­gare

AMIF ska stödja projekt med insatser riktade till målgruppen tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är personer som inte har svenskt medborgarskap eller annat EU-medborgarskap. Personer med dubbelt medborgarskap, exempelvis personer som är medborgare både i EU-land och i tredjeland, är inte målgrupp för AMIF. Programmet riktar sig därmed till aktörer som vill arbeta med personer ur målgruppen inför att den är på väg att bosätta sig i Sverige, den allra första tiden den befinner sig i Sverige eller till personer som förväntas återvända till sitt hemland.

Defi­niera målgruppen och beskriv metod för målgrupps­ve­ri­fi­e­ring

Att definiera målgruppen och beskriva metoden för hur projekten säkerställer att de arbetar med rätt målgrupp är en central del i alla AMIF-medfinansierade projekt. Därför måste detta arbete planeras väl i utformningen av en projektansökan. Efter att AMIF godkänt en ansökan har stödmottagaren skyldighet att se till att den överenskomna metoden följs under hela projektperioden. Det inkluderar även att upprätta och förvara dokumentation som styrker att metoden följs. Migrationsverket följer löpande upp att det är rätt personer som har gynnats av insatserna.

Viktigt att tänka på:

 • Kartlägg tidigt vilken målgrupp projektet ska vända sig till.
 • Tydliggör på vilket sätt projektet inriktas på målgruppen och hur målgruppens behov ser ut.
 • Beskriv er metod för identifiering och verifiering av målgruppen under projektperioden.
 • Säkerställ att målgruppen är i linje med AMIF:s regelverk.
 • Säkerställ att projektet genom relevant dokumentation kan styrka att det arbetar med rätt målgrupp i enlighet med beslut om stöd under hela projektperioden.
 • Beskriv hur projektet kommer arbeta med jämställdhet.

Projektet måste ha en tydlig kopp­ling till program­mets speci­fika mål

AMIF ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik genom fyra specifika mål. Målen anger de effekter eller den samhällsförändring som AMIF ska uppnå inom programperioden 2021-2027. Projekt som får stöd av AMIF måste därför ha en tydlig koppling till något av följande fyra specifika mål:

 • Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension.
 • Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
 • Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.
 • Stärka solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylutmaningar, bland annat genom praktiskt samarbete.

De sammanlagda projektresultaten utgör de övergripande resultaten inom respektive mål, vilka bidrar till de långsiktiga effekterna, eller samhällsförändringarna, som ska uppnås för respektive mål. Projektets målsättningar och aktiviteter behöver därför vara tydligt kopplade till de övergripande resultaten och de långsiktiga effekterna som beskrivs inom de specifika målen i programmet.

Alla projekt som får stöd av AMIF ska vara jämställdhetsintegrerade, icke­-diskriminerande och alla insatser som berör barn ska tillgodose barns rättigheter.

Program- och projektin­di­ka­torer

Till de fyra specifika målen finns programindikatorer som projekten rapporterar sina resultat gentemot. Resultaten kommer att följas upp efter ålder och kön. Programindikatorer är gemensamma för alla EU-länders nationella program och varje år rapporterar EU-länderna till kommissionen vilka resultat projekten har uppnått på nationell nivå. Utfallet på programindikatorer är ett sätt att kunna mäta och jämföra resultat inom EU. I samband med ansökan om stöd behöver ni välja vilka programindikatorer inom det specifika målet som bäst mäter projektets resultat.

Läs mer om indikatorer här

Samman­fat­tande råd för att lyckas med ett AMIF-projekt

 • Förbered er ansökan med god framförhållning. Då hinner ni förankra er projektansökan i er organisation och hos eventuella partners innan den lämnas in.
 • Bottna i er problembeskrivning. Vilket problem vill projektet lösa? Vilka insatser ska ni genomföra för att lösa problemet?
 • Insatserna ska vara inriktade på målgruppen. Vilka behov har målgruppen och hur ska ni nå den?
 • Sätt tydliga och mätbara mål. Var tydlig med vad projektet ska leverera och vilka effekter projektet kan bidra till på sikt.
 • Säkerställ att ni har tillräckliga resurser. Underskatta inte den arbetsinsats som krävs.
 • En extern oberoende utvärderare kan anlitas för att bland annat bedöma projektets framgång och grad av måluppfyllelse och kan fungera som ett stöd till projektet. Det är en stödberättigande kostnad.
 • Planera för projektets fortlevnad. Hur omhändertar ni projektets resultat efter att projektet avslutats?

I AMIF 2021-2027 ska ni använda e­-tjänsten ”Min ansökan” för att ansöka om stöd och rapportera in utfall i projekt. Tjänsten utvecklas av Tillväxtverket.

Skapa ett konto

För att använda e­-tjänsten måste ni skapa ett konto i ”Min ansökan”. Ni kan göra det genom att använda användarnamn och lösenord eller BankID. Om ni använder BankID så kan ni inte dela kontot med andra användare, endast den som skapat kontot kommer komma åt skapade ansökningar.

Navi­ge­ring i Min ansökan

När ni loggat in i ”Min ansökan” följer ni nedanstående steg för att skapa upp en ansökan för AMIF:

 • Söker du projektfinansiering
 • Sök finansiering
 • Nytt projekt
 • Välj organisation: Migrationsverket
 • Gå vidare
 • Välj utlysning

Ansökan som skickas in bör vara fullständig (inklusive bilagor).

För frågor specifikt om Min ansökan kontakta: fonderna-support@migrationsverket.se

EU kräver att Sverige och andra medlemsländer aktivt motverkar att EU-medlen används felaktigt. Alla medlemsländer måste också bekämpa ekonomisk brottslighet som korruption och bedrägeri.

Därför innehåller ansökan om stöd många frågor om er projektorganisation och er administrativa, ekonomiska och operativa kapacitet.

Om ert projekt ska få stöd måste ni som stödmottagare ha:

 • Kontroll över hur medlen används.
 • Kunskap om lagar och regler.
 • Administrativ och ekonomisk kompetens.
 • Operativ förmåga att genomföra projektet.

Migrationsverket, Ekonomistyrningsverket och andra myndigheter följer upp och kontrollerar både under och efter projekttiden att medlen används på ett tillåtet sätt.

Läs mer under Ekonomiska oegentligheter

Att bedriva projekt med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) innebär en stor möjlighet till att bidra till samhällets och migrationsområdets fortsatta utveckling.

Ofta börjar en projektidé växa fram av att det finns ett problem som behöver lösas. Ju tydligare ni kan beskriva er projektidé desto lättare är det att förankra projektet både internt, med samarbetspartners och med finansiärer.

Att bedriva projekt med stöd av EU-medel innebär att ni behöver ta del av styrande dokument. När ni ansöker bör ni därför vara pålästa på fondens regelverk och det nationella programmet. Det kommer att underlätta ansökningsprocessen och sätta just ert projekt i ett större sammanhang.

Plane­rade utlys­ningar

Här kan ni hitta information om vilka utlysningar som är planerade.

Mer om rådgiv­ning

I de fall seminarier arrangeras i anslutning till en utlysning så meddelas dessa på vår webbplats.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev där vi berättar om eventuella ytterligare stödinsatser inför ansökan.

Kontakta oss

Om du har frågor som gäller din ansökan om stöd är du välkommen att kontakta oss: fonderna@migrationsverket.se

För frågor som gäller ansökan kontakta: fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: