Program­in­di­ka­torer - AMIF:s riktlinjer

Riktlinjer för programindikatorer och exempel på styrkande underlag för AMIF 2021-2027. Informationen är framtagen som ett stöd till de som söker eller beviljats stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Riktlinjer avseende program­in­di­ka­torer

När ni läser informationen är det viktigt att ni är medvetna om:

 • Att alla indikatorer är kopplade till ett specifikt mål och att beskrivningarna av programindikatorerna ska läsas utifrån det målet.
 • Att riktlinjerna kan komma att uppdateras om ny information tillkommer eller om riktlinjerna från Kommissionen ändras.

Informationen avser vad som ska rapporteras mot programindikatorer, hur de kan mätas och exempel på underlag som ska sparas för att styrka utfallet mot indikatorerna. Programmets indikatorer består av utfalls- och resultatindikatorer. Utfallsindikatorer är markerade med bokstaven:

 • ”O” (Output) och nummer, medan resultatindikatorer betecknas med bokstaven
 • ”R” (Resultat) och nummer.

För er som tar emot stöd från AMIF är det obligatoriskt att rapportera utfall för programindikatorer i samband med att ni lämnar in era lägesrapporter och ansökningar om utbetalningar. Utfallet för programindikatorerna rapporteras sedan vidare till Kommissionen av Migrationsverket. Det är av stor vikt att det inrapporterade utfallet är korrekt och att ni har dokumentation som styrker det. Dokumentationen som styrker utfallet ska kunna visas upp vid eventuella kontroller.

Rappor­te­ring av utfall mot program­in­di­ka­torer som avser delta­gare och personer

All rapportering av programindikatorer som rör deltagare och personer rapporteras in till Migrationsverket på individnivå. Rapporteringen sker genom att ni anger ett unikt identifieringsnummer för varje individ. Ni kan välja mellan två metoder för att rapportera det unika identifieringsnumret. Notera att endast en av metoderna ska tillämpas i ert projekt om det inte finns särskilda skäl:

 • Metod 1: Nationella ID-nummer
  Personnummer, LMA-nummer eller samordningsnummer.
 • Metod 2: Intern metod
  Tre första bokstäverna i förnamn, tre första i efternamnet och komplett födelsedatum.
  EX: ANNSAN19990801

Utöver det unika identifieringsnumret ska även ålderskategori (<18,18-60, >60) samt könskategori (man, kvinna, icke-binär) rapporteras in per individ.

Det unika identifieringsnumret per individ används för att säkerhetsställa att enbart unika individer rapporteras in mot en indikator. I granskningar kan det användas för att identifiera vilka individers medverkan i projektet som ska kontrolleras. Det innebär att om ett urval görs av individer ska stödmottagaren kunna visa upp dokumentation som styrker att individen deltagit i projektet och i vilka aktiviteter.

Att ålderskategori och kön hämtas in är förordningsstyrt och krävs för att Migrationsverket ska kunna rapportera in utfall mot programindikatorer till Kommissionen. Utfallet till Kommissionen rapporteras dock in på aggregerad nivå (varje indikator uppdelad på antalet i varje ålder- och könskategori) och inte på individnivå med unika identifieringsnummer.

Program­in­di­ka­torer per speci­fikt mål

Mål 1 Asyl

Mål 2 Laglig migration och integration

Mål 3 Återvändande

Mål 4 Solidaritet

Sidan senast uppdaterad: